Biyodizel Üretmek Satmak Para Kazanmak

emine Emine Fire Avatar

BİYODİZEL ÜRETİMİ VE KATKI MADDELERİNİN YAKIT
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖZET. iv
ABSTRACT.. vi
TESEKKÜR... viii
İÇİNDEKİLER... ix
ÇİZELGELERİN LİSTESİ xii
SEKİLLERİN LİSTESİ. xiv
RESİMLERİN LİSTESİ xv
SİMGELER VE KISALTMALAR xvi
1. GİRİS. 1
2. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI, BİYODİZEL VE
TÜRKİYEDEKİ UYGULAMALARI.. 11
2.1. Alternatif Enerji Kaynakları.... 11
2.1.1. Alternatif enerji kaynaklarının önemi.. 12
2.1.2. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları 12
2.1.3. Türkiyenin enerji durumu... 17
2.2. Biyodizel ve Türkiyedeki Uygulamaları 19
2.2.1. Biyodizelin avantajları ve dezavantajları. 19
2.2.2. Biyodizelin kullanım alanları... 20
2.2.3. Biyodizelin dünyadaki durumu 21
2.2.4. Biyodizel ve Türkiyedeki uygulamaları.. 22
3. BİYODİZEL ÜRETİMİ 27
3.1. Biyodizelin Özellikleri 27
x
Sayfa
3.2. Biyodizel Üretimi... 29
3.2.1. Bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı.. 29
3.2.2. Seyreltme ile bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı. 30
3.2.3. Piroliz ile bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı.. 30
3.2.4. Mikroemülsiyon ile bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı.. 31
3.2.5. Transesterifikasyon ile bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı. 31
3.3. Yaglar. 35
3.3.1. Doymus yag asitleri. 36
3.3.2. Doymamıs yag asitleri. 37
3.4. Katkı Maddeleri. 37
4. DENEYSEL ÇALISMA... 39
4.1. Deneyde Kullanılan Kimyasal Malzemeler... 39
4.2. Yakıtın Elde Edilmesi 40
4.3. Performans Deneyleri. 43
4.3.1. Viskozite tayini... 43
4.3.2. Alevlenme noktası tayini. 44
4.3.3. Akma noktası tayini........................................................................ 44
4.3.4. Soguk filtre tıkanma noktası (SFTN) tayini.................................... 47
4.3.5. Oksidasyon kararlılıgı tayini........................................................... 48
4.4. Motor Performans Deneyleri...................................................................... 50
5. DENEY SONUÇLARI VE TARTISMA.......................................................... 53
5.1. DND Katkı Maddesinin Viskoziteye Etkisi............................................... 53
5.2. DND Katkı Maddesinin Alevlenme Noktasına Etkisi............................... 54
xi
Sayfa
5.3. DND Katkı Maddesinin Akma Noktasına Etkisi....................................... 55
5.4. Katkı Maddelerinin Soguk Filtre Tıkanma Noktası Üzerine Etkisi........... 56
5.5. Katkı Maddelerinin Oksidasyon Kararlılıgı Üzerine Etkisi....................... 61
5.6. Motor Performans Deneyi Sonuçları.......................................................... 65
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER.......................................................................... 68
KAYNAKLAR. 71
EKLER.. 75
EK 1 %100 dizel yakıtının motor performans deneyi sonuçları ...... 76
EK 2 B5 (ayçiçegi-palm) yakıtının motor performans deneyi sonuçları.......... 77
EK 3 B10 (ayçiçegi-palm) yakıtının motor performans deneyi sonuçları........ 78
EK 4 B5 (kanola-soya) yakıtının motor performans deneyi sonuçları.............. 79
EK 5 B10 (kanola-soya) yakıtının motor performans deneyi sonuçları............ 80
ÖZGEÇMİS........... 81
xii
ÇİZELGELERİN LİSTESİ
Çizelge Sayfa
Çizelge 1.1. Dünya biyokütle potansiyeli. 2
Çizelge 2.1. 2003 yılı verilerine göre ülkemizdeki birincil enerji tüketiminin
türevlerine göre dagılımları...
17
Çizelge 2.2. 2002 yılı verilerine göre ülkemizdeki enerji kaynaklarının
rezervleri..
18
Çizelge 2.3. Kapasite raporu yaptırmıs üreticilerin illere göre sayısı... 22
Çizelge 3.1. Fosil dizel ile biyodizelin özellikleri. 28
Çizelge 3.2. ASTM standartlarına göre B100 ve B20 yakıtlarının özellikleri.. 29
Çizelge 3.3. Bitkisel yag içerikleri 35
Çizelge 3.4. Bitkilerin yaglı tohum özellikleri.. 36
Çizelge 3.5. Bitkisel yagların yag asidi profili. 36
Çizelge 4.1. DNDnin fiziksel ve kimyasal özellikleri................. 40
Çizelge 4.2. BHTnin fiziksel ve kimyasal özellikleri.. 40
Çizelge 4.3. Winflow M-05in fiziksel ve kimyasal özellikleri 40
Çizelge 5.1. DND katkı maddesinin viskoziteye etkisi. 53
Çizelge 5.2. DND katkı maddesinin alevlenme noktasına etkisi.. 54
Çizelge 5.3. DND katkı maddesinin akma noktasına etkisi.. 56
Çizelge 5.4. DND katkı maddesinin soguk filtre tıkanma noktasına etkisi.. 57
Çizelge 5.5. Winflow M-05 katkı maddesinin ayçiçegi-palm biyodizelinin
soguk filtre tıkanma noktasına etkisi 58
Çizelge 5.6. Winflow M-05 katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin soguk
filtre tıkanma noktasına etkisi... 60
Çizelge 5.7. DND katkı maddesinin oksidasyon kararlılıgına etkisi 61
xiii
Çizelge Sayfa
Çizelge 5.8. BHT katkı maddesinin ayçiçegi-palm biyodizelinin oksidasyon
kararlılıgına etkisi.
62
Çizelge 5.9. BHT katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin oksidasyon
kararlılıgına etkisi
64
Çizelge 5.10. B5 ve B10 yakıtlarının motor performans degerleri... 65
Çizelge 5.11. Ayçiçegi-palm biyodizelinin ve motorinin baca gazı
analiz sonuçları...
66
Çizelge 5.12. Kanola-soya biyodizelinin ve motorinin baca gazı
analiz sonuçları...
66
xiv
SEKİLLERİN LİSTESİ
Sekil Sayfa
Sekil 2.1. Kapasite raporu yaptırmıs üreticilerin illere göre dagılımı. 24
Sekil 2.2. Türkiyenin ve dünyanın akaryakıt vergileri ile biyodizel kredisi.. 26
Sekil 3.1. Biyodizel üretiminin sematik olarak gösterimi... 32
Sekil 4.1. Akma noktası deney düzenegi 45
Sekil 4.2. Soguk filtre tıkanma noktası deney düzenegi. 47
Sekil 4.3. Oksidasyon kararlılıgı deney düzenegi... 49
Sekil 5.1. DND katkı maddesinin viskoziteye etkisi... 54
Sekil 5.2. DND katkı maddesinin alevlenme noktasına etkisi 55
Sekil 5.3. DND katkı maddesinin akma noktasına etkisi 56
Sekil 5.4. DND katkı maddesinin soguk filtre tıkanma noktasına etkisi 58
Sekil 5.5. Winflow M-05 katkı maddesinin ayçiçegi-palm biyodizelinin soguk
filtre tıkanma noktasına etkisi. 59
Sekil 5.6. Winflow M-05 katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin soguk
filtre tıkanma noktasına etkisi.
61
Sekil 5.7. DND katkı maddesinin oksidasyon kararlılıgına etkisi.. 62
Sekil 5.8. BHT katkı maddesinin ayçiçegi-palm biyodizelinin oksidasyon
kararlılıgına etkisi 63
Sekil 5.9. BHT katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin oksidasyon
kararlılıgına etkisi
64
xv
RESİMLERİN LİSTESİ
Resim Sayfa
Resim 4.1. Biyodizel deney düzenegi. 42
Resim 4.2. Saflastırma deney düzenegi... 42
Resim 4.3. Viskozimetre. 44
Resim 4.4. Akma noktası tayininde kullanılan numune örnegi.. 46
Resim 4.5. Metil alkollü sogutucu... 46
Resim 4.6. Soguk filtre tıkanma noktası deney cihazı 48
Resim 4.7. Rancimat oksidasyon kararlılıgı deney cihazı... 49
Resim 4.8. Land Rover TDI 300 marka Diesel motor 51
Resim 4.9. Baturalp-Taylan marka dinamometre... 51
Resim 4.10. Testo 335 marka baca gazı ölçüm cihazı........................................ 52
Resim 4.11. Kontrol paneli.. 52
xvi
SİMGELER VE KISALTMALAR
Bu çalısmada kullanılmıs bazı simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte
asagıda sunulmustur.
Simgeler Açıklama
B5 %5 Biyodizel Yakıtı + %95 Dizel Yakıtı
B10 %10 Biyodizel Yakıtı + %90 Dizel Yakıtı
B100 %100 Biyodizel Yakıtı
Kısaltmalar Açıklama
ASTM American Society for Testing and Material
BHT Bütilat Hidroksi Toluen
DMC Di Metil Karbonat
DND Donma Noktası Düsürücü
EJ Eksajul
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
GTEP Milyar Ton Esdeger Petrol
MTEP Milyon Ton Esdeger Petrol
MW Mega Watt
SFTN Soguk Filtre Tıkanma Noktası (CFPP)
TEP Ton Esdeger Petrol
TSE Türk Standartları Enstitüsü
1
1. GİRİS
Doga ve evrenin ayrılmaz bir ögesi olan enerjinin tarihi bir bakıma insanlık tarihi
kadar eskidir. Enerji, dünyadaki gelismenin büyük hedeflerine anahtar olmus ve
olmaya devam etmektedir. Enerji tüketiminin hızla arttıgı ve bu alandaki tüketimin yüksek boyutlara ulastıgı günümüzde, insanın alısageldigi enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükenecegi gerçegini, bilimsel bulgular ortaya koymaktadır [1].
Tüm dünyada alternatif enerji kaynaklarına dogru önemli bir yönelis söz konusudur.
Dünyamızın enerji ihtiyacının yaklasık %70ini karsılayan fosil kökenli yakıtların
(petrol, dogal gaz ve kömür) stoklarının önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde
tükeneceginin tahmin edilmesi ile fosil kökenli yakıtların çevre üzerine olumsuz
etkilerinin bulunması bu yönelisin baslıca iki nedenidir.
Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyele biyokütle sahiptir. Biyokütle biyolojik kökenli fosil olmayan organik madde kütlesidir. Ana bilesenleri karbonhidrat bilesikleri olan bitkisel veya hayvansal kökenli tüm dogal maddeler biyokütle enerji kaynagı, bu kaynaklardan elde edilen enerji ise biyokütle enerjisi olarak tanımlanır [1].
Biyokütle, 100 yıllık periyottan daha kısa sürede yenilenebilen, karada ve suda
yetisen bitkiler, hayvan artıkları, besin endüstrisi ve orman ürünleri ile kentsel
atıkları içeren tüm organik maddeler olarak da tanımlanmaktadır. Alternatif enerji
kaynagı olan biyokütlenin enerji esdegeri 2880 EJ (65376 MTEP) olup bu deger
1997 dünya enerji tüketiminin yaklasık 8 katına esittir (Çizelge 1.1). Günümüzde ise ancak %7si kullanılabilmektedir [1].

a
30-10-2012 09:14

  Biyodizel Üretmek Satmak Para Kazanmak

  emine Emine Fire Avatar

  2
  Çizelge 1.1. Dünya biyokütle potansiyeli (% olarak)*
  (* Karasal alan 510 milyon km² - Biyokütle üretimi 2880 EJ) [1]
  Alan (%) Biyokütle Üretimi (%)
  Ormanlar 11 44
  Koruluklar 5 1
  Otlak-çayır 5 9
  Tarıma uygun alanlar 3 5
  Çöl 5 0
  Göl ve nehirler 1 3
  Okyanuslar 70 38
  Günümüzde enerjinin temini ve kullanımı çok güçlü sosyal ve çevresel etkilere
  sahiptir. Nüfus artısı, lüks yasantı arzusu, maddi kazanç, hareketlilik ve iletisim ile
  giderek artan sayıdaki insanın bu arzulara kavusmak için malzemeye, teknolojiye
  ulasması beraberinde çogalan enerji talebini ve bu talebi karsılamak için de yogun
  çabaları getirmistir. Son 30 yılda dünyanın enerji ihtiyacı 145,37 EJ (3,3 GTEP
  1960)den 387,66 EJ (8,8 GTEP 1990)e çıkmıstır [1].
  Dünya birincil enerji tüketiminin 2020 yılında 11,4-15,4 milyar TEP arasında olması
  beklenmektedir. 2020 yılında dünya genelinde alternatif kaynaklardan yapılacak
  üretim 2,3-3,3 milyar TEP sınırlarında bulunacaktır [1].
  Türkiyenin taskömürü, linyit, asfaltit, petrol, dogal gaz, hidrolik, jeotermal, günes,
  odun ve tezek ile karsılanan birincil enerji tüketimi 71,367 MTEP (3,143 EJ)
  kadardır. 1997 yılı itibariyle birincil enerji kaynaklarına göre üretim yaklasık 27,687
  MTEP (1,189 EJ) olup, üretilen bu enerji ülkemizdeki talebin ancak %38ini
  karsılamaktadır. 2000 yılında bu oranın %34, 2010da %30 ve 2020de %25 olacagı
  tahmin edilmektedir [1].
  Artan nüfus ve enerji talebine baglı olarak dünyanın CO2 emisyon degerlerinin de
  günümüzdeki sınırlar içinde tutulması pek mümkün görünmemektedir (180-280 ppm
  3
  arasında degisen CO2 seviyesi günümüzde 360 ppm seviyesine çıkmıstır). Son 25
  yılda atmosferik CO2 konsantrasyonu %27 artarak, dünya sıcaklıgının 0,5 ºC
  artmasına neden olmustur [1].
  Bu kirliligin devam etmesi durumunda 21. yüzyılda dünya sıcaklıgının 4-5 ºC
  artacagı ve deniz seviyesinin de 2,2 m yükselecegi tahmin edilmektedir. Bunun için
  iklim degisikligi potansiyelini azaltıcı ve uyum saglayıcı önlemlerin alınması
  gerekecektir [1].
  Özellikle 1973 enerji krizinden sonra, ulusal ve uluslararası enerji problemleri
  günlük yasamın bir parçası haline gelmis, yenilenebilir (alternatif) enerji kaynakları
  üzerine çok yogun bir sekilde arastırmalara baslanmıstır. Bu arastırmaların temelini
  biyokütle enerjisi olusturmustur [1].
  1990 yılında dünyanın birincil enerji gereksiniminin %12si biyokütle enerjisinden
  karsılanmıstır. Dünya genelinde ve özellikle Avrupada gerek endüstriyel gerekse
  enerji amacına yönelik modern biyokütle teknolojisi hızla gelismektedir [1].
  Biyokütle kökenli en önemli Diesel motoru alternatif yakıtı biyodizeldir. Biyodizel
  biyomotorin, dizel-bi, yesil dizel adları ile de bilinmektedir. Biyodizel kanola
  (kolza), ayçiçegi, soya, palm gibi yaglı tohum bitkilerinden elde edilen yagların veya
  hayvansal yagların bir katalizör esliginde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya
  etanol) reaksiyonu sonucunda açıga çıkan ve Diesel motor yakıtı olarak Avrupa ve
  Amerikada yaygın olarak kullanılan bir üründür.
  Günümüz Diesel motorlarında, degisik çalısma sartlarında iyi bir performans ve
  temiz yanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Biyodizel mevcut Diesel motorlarda büyük
  çaplı bir modifikasyona ihtiyaç duyulmaksızın kullanılabilecek alternatif bir Diesel
  motor yakıtıdır. Ham petrolden üretilen motorine esdeger özelliklere sahip
  oldugundan, herhangi bir oranda ham petrol kökenli motorin ile karıstırılıp veya
  dogrudan yakıt olarak kullanılabilir [1].
  4
  Biyodizelin düsük emisyon özelliklerine sahip olması, özellikle deniz tasıtlarında,
  milli parklar ve ormanların yanında hava kirliliginin yüksek oldugu kentlerde kent içi
  tasımacılıkta, kullanımını ideal yapmaktadır [1].
  Bu çalısmada, ayçiçegi ile palm yaglarından olusan karısımdan ve kanola ile soya
  yaglarından olusan karısımdan biyodizel üretilmistir. Degisik yag karısımlarından
  üretilen biyodizelin donma noktasının daha düsük olacagı öngörüldügü için biyodizel
  eldesinde yag karısımları kullanılmıstır. Ayçiçegi bitkisi ülkemizin hemen her
  bölgesinde kolaylıkla yetistirilebilmesi, kanola ve soya bitkileri tanelerindeki yüksek
  yag kalitesi ve oranı, palm bitkisi ise uygun maliyeti için tercih edilmistir. Üretilen
  biyodizelin özelliklerini iyilestirmek için katkı maddelerinden faydalanılmıstır.
  Literatürdeki Çalısmalar
  Gürü ve ark. (2002) yaptıkları çalısmada yakıt katkı maddesi olarak Mg, Ca, Cu ve
  Mnnın organik bilesiklerini sentezlemislerdir. Yapılan çalısmalar sonunda, mangan
  içerikli yakıt katkı maddesinin dizel yakıt üzerinde digerlerine göre daha etkin
  iyilesmeler sagladıgı görülmüstür. Sonuç olarak, optimum doz olarak belirlenen 54
  mol Mn/l katkı maddesi, dizel yakıtın donma sıcaklıgını 12,4 °C azaltmıs ve setan
  sayısını 46,22den 48,24e çıkarmıstır. Yapılan testlerde oksijen emisyonlarının %0,2
  azaldıgı, karbon monoksit emisyonlarının ise %14 azaldıgı görülmüstür [2].
  Yang ve ark. (1998) Mn bazlı katkı maddesinin PAH (polisilik aromatik
  hidrokarbon) emisyonları üzerine etkisini arastırmıslardır. PAH tamamlanmamıs
  yanmanın oldugu yakıtlarda ana üründür ve bundan dolayı yakıtta orjinal olarak
  ortaya çıkar. Deneylerde turbo kompresörlü Diesel motor kullanılmıstır. Dizel yakıta
  400 mg/kg Mn bazlı katkı ilavesiyle PAH emisyon oranının %37,2 azaldıgı
  görülmüstür. Sonuç olarak Diesel motorlarda Mn bazlı katkı maddesinin katalizör
  gibi davranarak oksidasyon prosesini zenginlestirdigi ve PAH emisyonunu
  düsürdügü tespit edilmistir [3].
  5
  Marchetti ve ark. (2003) oksijenli dizel katkı maddelerinin biyolojik bozunmalarını
  arastırmıslardır. DBM (dibütil maleat), TGME (tripropilen glikol metil eter) ve
  MTBE (metil ter-bütil eter) fiziksel ve kimyasal karakteristiklerinden dolayı ve de
  motor testlerindeki performanslarından ötürü dizel katkıları olarak
  sınıflandırılmıslardır. Dizel yakıttaki partikül emisyonunu düsürmeleri bilinmesine
  ragmen çevre üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. Yapılan çalısmalar
  sonucunda sadece DBMnin tam olarak biyoçözünür oldugu belirtilmistir [4].
  Menezes ve ark. (2005) eter katkı maddelerinin (ETBE ve TAEE) dizel yakıta
  etkisini ve eter/etanol/dizel yakıt karısımlarının özelliklerini incelemislerdir. Dizel
  yakıt bazlı kullanılan formülasyonlar %5,10 ve 20 v/v etil ter-bütil eter (ETBE) ile
  ter-amil etil eter (TAEE) ve yine %5,10 ve 20 v/v eter/etanol karısımlarından (%
  50/50 v/v) olusmustur. Fizikokimyasal özellikleri en tatmin edici ve motor testleri en
  verimli olan formülasyon %5 v/v TAEE oldugu görülmüstür. Etanol ve ETBEnin
  birlikte bulunması uçuculuk karakterini önemli bir sekilde degistirmis ve setan sayısı
  ile motor performansını düsürmüstür [5].
  Çaynak (2005) tek basamaklı transesterifikasyon metoduyla pirina yagından
  biyomotorin sentezini arastırmıstır. Yapılan çalısmada, kütlece %30 metanol/yag
  oranında, 60 °C sıcaklıkta, 1 saat sürede, NaOH katalizörlügünde, yagın kütlesine
  göre %80 verimle en yüksek verime ulasılmıstır. Organik esaslı mangan bilesiginin
  katkı maddesi olarak biyomotorine 12 mol mangan/l biyomotorin oranında
  katılmasıyla, viskozite %20,37 azaltılmıs ve akma noktası 0 °Cden -15 °Cye
  düsürülmüstür [6].
  Felizardo ve ark. (2005) atık kızartma yagının transesterifikasyonu üzerinde
  çalısmıslardır. Atık kızartma yagı, metanol ve katalizör olarak NaOHin kullanıldıgı
  transesterifikasyon reaksiyonları bir saat sürmüstür. Biyodizel üretimi için en iyi
  kosulları belirlemek amacıyla yapılan deneylerde metanol/yag oranları (molar) 3,6
  ile 5,4 arasında ve katalizör/yag oranları (agırlık) %0,2 ile %1,0 arasında seçilmistir.
  Metil esterlerin en yüksek verimi metanol/yag oranı için 4,8de ve katalizör/yag
  oranı için de %0,6da verdigi gözlenmistir. Sonuç olarak metanol veya katalizör
  6
  miktarlarındaki artısın metil ester fazının ayrılmasını basitlestirdigi, viskoziteyi
  düsürdügü ve saflıgı %98in üzerine çıkardıgı tespit edilmistir [7].
  Ramadhas ve ark. (2005) yüksek serbest yag asitli kauçuk tohumu yagından
  biyodizel üretimini arastırmıslardır. Viskozitesinin dizel yakıtına yakın oldugu
  görülmüstür. Çok miktarda yüksek yag asidi içeren yagları monoesterlerine
  dönüstürmek için iki basamaklı bir transesterifikasyon prosesi gelistirmislerdir. İlk
  basamakta asit katalizli esterifikasyon, serbest yag asidi bilesimini %2nin altına
  düsürmekte; ikinci basamakta transesterifikasyon ilk basamakta elde edilen ürünleri
  monoesterlerine ve gliserine dönüstürmektedir. Prosesin dönüsüm etkinligini en çok
  etkileyen parametrelerin molar oran, katalizör miktarı, tepkime sıcaklıgı ve tepkime
  süresi oldugunu savunmuslardır [8].
  Usta (2005) tütün tohumu yagından metil ester eldesini incelemistir. Yapılan
  çalısmalarda, tütün tohumu yagı metil esteri 2 numaralı dizel yakıtına eklenmis ve
  yakıtın dört zamanlı, dört silindirli, turbo kompresörlü Diesel motoruna etkileri
  arastırılmıstır. Sonuç olarak tütün tohumu yagı metil esterinin motor
  modifikasyonuna gerek kalmadan dizel yakıtla %25-30 oranına kadar karıstırılarak
  kullanılabilecegi belirtilmistir [9].
  Demirbas (2002) süper kritik metanol yöntemi ile biyodizel eldesi üzerinde
  çalısmıstır. Katalizör kullanılmayan bu çalısmada, transesterifikasyon reaksiyonu
  sırasında metanol/yag oranı, reaksiyon sıcaklıgı gibi parametreler incelenmistir. 2
  numaralı dizel yakıtla karsılastırıldıgında bitkisel yagların biraz daha fazla viskoz
  oldukları görülmüstür [10].
  Çetinkaya ve ark. (2005) yagdan ürettikleri biyodizeli Renault Megane marka
  otomobilde denemislerdir. Biyodizel yakıt kullanımında, dizel yakıta oranla motorda
  az da olsa güç kaybı yasanmıstır. Kullanılan katkı maddeleri ile biyodizelin
  özellikleri iyilestirilmistir [11].
  7
  İlkılıç (1999) pamuk yagı ve ayçiçek yagından elde ettigi biyodizeli, dizel yakıtı ile
  %50 oranında karıstırarak tam yük sartlarında motor performans deneylerine tabi
  tutmustur. Yapılan deneylerde biyodizel yakıtın degerlerinde dizel yakıta nazaran
  çok önemli farklılıklar bulunmamaktadır [12].
  Feng ve ark. (1993) tall yagından hidropres yöntemiyle katkı maddesi üretmislerdir.
  Dizel yakıtına eklenen katkı maddesi, setan sayısının artısını saglamıstır. Ayrıca
  katkı maddesi ilavesiyle, katı partikül ve zararlı gaz emisyonlarında azalma
  görülmüstür [13].
  Vicente ve ark. (2004) sodyum hidroksit, sodyum metoksit, potasyum hidroksit ve
  potasyum metoksit katalizörlügünde ayçiçeginden biyodizel elde etmislerdir.
  Yapılan çalısmalarda sodyum hidroksit katalizörlügündeki esterlesme reaksiyonu en
  kısa zamanda tamamlanırken, potasyum metoksit ile gerçeklesen reaksiyon en uzun
  zamanda tamamlanmıstır [14].
  Yamık (2002) yaptıgı çalısmada ayçiçegi yagından metil ve etil ester elde etmistir.
  Yapılan tam yük motor performans deneylerinde metil esterin etil estere oranla daha
  iyi sonuçlar verdigi gözlenmistir [15].
  Ma ve ark. (1999) biyodizel üretiminin maliyetleri ile ilgili çalısma yapmıslardır.
  Maliyeti düsürmek için atık yagların kullanımını önermislerdir. Esterlesme
  reaksiyonunun; gliseritlerin alkole molar oranından, reaksiyon sıcaklıgı ve
  süresinden, katalizörlerden etkilendigini belirtmislerdir [16].
  Fukuda ve ark. (2001) yaglardan biyodizel eldesinde enzim katalizör kullanımını
  önermislerdir. Yapılan çalısmalar sonucu üretilen gliserin, kolayca ayrılmakta ve yag
  asidi esterinin saflastırılması kolaylasmaktadır. Burada en büyük engel, lipazın
  üretim maliyeti oldugunu belirtmislerdir [17].
  Abreu ve ark. (2005) soya yagından biyodizel eldesinde katalizör olarak metalik
  kalay bilesiklerinin kullanılabilecegini göstermislerdir [18].
  8
  Dorado ve ark. (2003) sabit hal isletim kosullarında atık zeytinyagı metil esteri ile
  çalısan direkt enjeksiyonlu Perkins Diesel motorunun egzoz emisyonlarının üzerine
  çalısmıslardır. Emisyonlar, kullanılmıs zeytinyagından elde edilen biyodizel ile
  geleneksel dizel yakıtı kullanılarak karakterize edilmistir. Sonuç olarak, biyodizel
  kullanımıyla CO, CO2, NO ve SO2 emisyonlarında azalma, NO2 emisyonunda ise
  artma tespit edilmistir [19].
  Han ve ark. (2005) soya yagının süperkritik metanol kullanılarak, katalizör
  içermeyen bir ortamda, transesterifikasyonunu incelemislerdir. Reaksiyon karısımına
  karbondioksitin yardımcı çözücü olarak katılmasıyla islem sıcaklıgının, basıncının ve
  alkolün bitkisel yaga olan molar oranının düstügü gözlenmistir. Reaksiyon
  sıcaklıgının 280 °C çıkması, metanolün yaga oranının 24 çıkması, karbondioksitin
  metanole oranının 0,1 çıkması, 14,3 MPa reaksiyon basıncında ve 10 dakika içinde
  %98 metil ester verimi eldesi süperkritik metanol kullanılarak üretilen biyodizel
  prosesinde tespit edilmistir [20].
  Noureddini ve ark. (2005) soya yagının metanol ve etanol ile olan enzimatik
  transesterifikasyonu üzerine çalısmıslardır. 9 tür lipaz ile testler yapılmıs ve
  Pseudomonas Cepaciadan elde edilen lipazın en yüksek alkil ester verimi verdigi ve
  hareket kabiliyeti olmayan lipazın serbest enzime oranla daha aktif oldugu sonucuna
  varılmıstır [21].
  Kalam ve ark. (2002) palm yagından elde edilen anti korozyon katkılı biyodizel
  üzerine çalısmıslardır. Palm metil esterinin, Diesel motorlarının performansı üzerine
  etkilerini incelemislerdir. Sonuç olarak, katkılı ve %15 palm metil esteri içeren dizel
  yakıtının egzoz emisyonlarını düsürdügü tespit edilmistir [22].
  Altın ve ark. (2001) direkt enjeksiyonlu tek silindirli Diesel motorlarda bitkisel
  yagların ve onların metil esterlerinin potansiyel kullanımını incelemislerdir. Sonuç
  olarak, bitkisel yaglar ve onların esterleri, Diesel motorlara alternatif yakıt olarak
  ümit vaat etmelerine karsın bitkisel yagların akıs, atomizasyon ve agır partikül
  emisyonları gibi problemleri oldugu tespit edilmistir [23].
  9
  Kim ve ark. (2004) bitkisel yagların heterojen bazik katalizör aracılıgıyla
  transesterifikasyonunu incelemislerdir. Reaksiyon zamanı, karıstırma hızı, yardımcı
  çözücü kullanımı, yagın metanole oranı ve katalizör miktarı gibi reaksiyon
  kosullarının optimizasyonu üzerinde çalısmıslardır. Sonuç olarak, Na / NaOH / -
  Al2O3 heterojen bazik katalizörü, optimize edilmis reaksiyon kosullarında homojen
  NaOH katalizörü ile hemen hemen aynı aktiviteyi göstermistir [24].
  Antolin ve ark. (2002) ayçiçegi yagının transesterifikasyonu ile biyodizel üretiminin
  optimum kosullarını incelemislerdir. Sıcaklık kosulları, reaktantların oranları ve
  saflastırma metotları optimizasyon için en önemli degiskenler olarak seçilmislerdir.
  Ayçiçegi yagı metil esteri Diesel motorlarda, viskozite, parlama noktası, soguk filtre
  tıkanma noktası ve asit degeri gibi özelliklerle yakıt olarak test edilmistir ve
  biyodizelin optimum kosullar altında fosil yakıtların yerini alabilecegi sonucuna
  varılmıstır [25].
  Ramadhas ve ark. (2005) kauçuk tohumu yagı metil esterinin Diesel motordaki
  performans ve emisyon degerlerini incelemislerdir. Bitkisel yaglardaki yüksek
  serbest yag asitlerinden dolayı biyodizel üretiminde iki kademeli esterlesme
  metodunu kullanmıslardır. Asit katalizörlü ön islemden sonra alkali katalizörlü
  transesterifikasyon islemini kullanmıslardır. Kauçuk tohumu yagı metil esterleri
  diger esterlerle ve dizel yakıtla karsılastırmıslar ve performans ile emisyon
  karakteristiklerini analiz etmislerdir. Yakıt içerisindeki biyodizel konsantrasyonu
  arttırıldıkça yakıt tüketimi ve gaz emisyonlarında azalma sonucuna varmıslardır [26].
  Geivanidis ve ark. (2003) mangan katkılarının yakıt üzerine etkilerini
  incelemislerdir. Mn bazlı yakıtların eski tip teknolojiye sahip araçlarda
  kullanılabilecegi fakat metilsiklopentadienil mangan trikarbonil (MMT) bazlı
  yakıtların hem geleneksel hem de katalitik araçlarda düsük yakıt maliyetiyle
  kullanılabilecegi sonucuna varmıslardır [27].
  Glaude ve ark. (2005) dizel yakıtlar için oksijene katkı maddesi olan dimetil karbonat
  (DMC) üzerinde çalısmıslardır. DMCnin yüksek oksijen ihtiva ettigini
  10
  belirtmislerdir. DMCnin yakıt katkı maddesi olarak is emisyonlarını azalttıgı ve
  biyodizel yakıtlarda kullanılabilecegi sonucuna varmıslardır [28].
  Burtscher ve ark. (1998) Ce gibi metalik katkıların motor verimini iyilestirdigini ve
  emisyon degerlerini düsürdügünü belirtmislerdir [29].
  Chiu ve ark. (2004) ticari katkı maddelerinin soya biyodizeli üzerindeki etkilerini
  incelemislerdir. Biyodizelin gerek yakıt olarak gerekse yaglayıcı olarak giderek artan
  oranlarda kullanıldıgını fakat soguk iklim kosullarında çesitli problemlerin ortaya
  çıktıgını belirtmislerdir. 4 çesit katkı maddesiyle B80, B90 ve B100 soya biyodizel
  örneklerinde çalısmıslardır. 2 katkı maddesinin biyodizelin akma noktasını önemli
  ölçüde düsürdügü fakat bütün katkı maddelerinin biyodizelin bulutlanma noktası
  üzerine önemli ölçüde etki etmedigi sonucuna varmıslardır [30].
  Usta ve ark. (2005) fındık yagı üretiminden çıkan yan ürün ile atık ayçiçegi yagı
  karısımını kullanarak biyodizel üretimi üzerine çalısmıslardır. 2 numaralı dizel
  yakıtına alternatif olan biyodizelin üretiminde çesitli bitkisel yaglardan
  faydalanılabilecegini belirtmislerdir. Fakat yenilebilir bitkisel yagların yüksek
  maliyetli olması nedeniyle atık yagların ve yenilebilir olmayan yagların kullanımının
  daha uygun olacagını savunmuslardır. Sonuç olarak, bu karısımdan elde edilen metil
  ester biyodizelinin dizel yakıtının yerine geçebilecegini belirtmislerdir [31].

  a
  30-10-2012 09:16

   Biyodizel Üretmek Satmak Para Kazanmak

   emine Emine Fire Avatar

   11
   2. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI, BİYODİZEL VE
   TÜRKİYEDEKİ UYGULAMALARI
   2.1. Alternatif Enerji Kaynakları
   Ülkelerin gelismislik düzeyi ile enerji tüketimleri arasında dogru orantılı bir iliski
   vardır. Toplam ve kisi basına tüketilen enerji, bir ülkenin gelismislik derecesini
   belirlemede en önemli kriterlerden biridir. Dünya´daki enerji tüketimi nüfus artısına,
   sanayilesmeye ve teknolojik ilerlemelere baglı olarak hızla artmaktadır. 21. yüzyılda
   enerji soguran ülkeler ortaya çıkmıstır. Ülkelerin ekonomik kültürel ve bilimsel
   seviyeleri, ürettikleri ve kullandıkları enerji miktarına baglıdır. 6 milyar nüfusu olan
   dünyamızda sanayi ülkelerinde yasayan 1 milyar nüfus toplam enerjinin %60´ını
   kullanırken, diger ülkelerde yasayan 5 milyar nüfus toplam enerjinin %40´ını
   kullanmaktadır. Bu oranlar enerjinin ülke kalkınması için ne kadar önemli oldugunu
   açıkça ortaya koymaktadır [32].
   Enerji kaynakları 2 grupta incelenir.
   Fosil yakıtlar
   Kömür
   Petrol
   Dogal gaz
   Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları
   Hidrolik (su)
   Günes
   Rüzgar
   Jeotermal
   Biyokütle
   Nükleer enerji
   12
   Yakıt hücreleri
   Hidrojen enerjisi
   2.1.1. Alternatif enerji kaynaklarının önemi
   Dünya´da artan nüfusa baglı olarak, enerji ihtiyacı her yıl yaklasık %4-5 arasında
   artmaktadır. Buna karsılık fosil yakıt rezervleri ise hızla azalmaktadır. Yapılan
   hesaplamalara göre en geç 2030-2050 yılları arasında petrol, kömür, dogal gaz
   rezervleri tükenme asamasına gelecek ve ihtiyacı karsılayamayacaktır [32].
   Fosil yakıtların kullanımı dünya ortalama sıcaklıgını 500 bin yılın en yüksek
   seviyesine ulastırmıstır. Bu durum son yıllarda yogun hava kirliligine sel, fırtına ve
   dogal afetlerin hızla artmasına sebep olmaktadır. Yakın gelecekte alternatif enerji
   kaynaklarına geçilmemesi durumunda birçok bitki ve hayvan soyu tükenecektir.
   Alternatif enerji kaynaklarına geçilmesiyle, daha degisik dünya görüsü hayatımıza
   girecektir. Sınırsız ve sorumsuz harcanan enerji tüketiminin yerini bilinçli, çevreye
   saygılı ve ihtiyacı karsılamaya yönelik enerji tüketimi olacaktır. Böyle bir ortamda
   refah düzeyini, en fazla enerji tüketen yerine, en verimli enerjiyi kullanan
   belirleyecektir [32].
   2.1.2. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları
   Hidrolik enerji
   Suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye çevrilmesiyle elde edilen enerjidir.
   Hidrolik enerji, kirlilik olusturmaz, dogal kaynak kullanıldıgından dısa bagımlı
   degildir. Pik enerji ihtiyacında çok hızlı devreye girer ve acil durumlarda da hızlı
   devreden çıkabilir. Yapılan yatırım enerji üretimi yanında, sulama amaçlı olarak da
   kullanılabilir. Hidroelektrik santraller ilk yatırım maliyeti yönünden özel haller ve
   dogal gazlı santraller dısında termik ve nükleer santrallerle rekabet edecek
   durumdadır. İsletilmesi ekonomik ve çevreye zararı en az olan santrallerdir. Bununla
   13
   birlikte, bu enerji kaynagının yatırım maliyeti yüksek, insaat süresi uzundur ve asırı
   yagıslardan olumsuz etkilenebilmektedir [32].
   Günes enerjisi
   Günes enerjisi, bilinen en eski birincil enerji kaynagıdır ve bütün enerji kaynakları
   günes enerjisinden türemistir. Temizdir, yenilenebilir ve dünyanın her tarafında
   yeterince vardır. Günes´ten yeryüzüne 8 dakikada gelen enerji, tüm dünyada
   kullanılan enerji miktarına karsılık gelir. Günes enerjisi kesikli ve degisken, günlük
   ve mevsimlik degisimler gösterir. Diger kaynaklarla karsılastırıldıgında günes
   enerjisinin yogunlugu düsüktür. Günes enerjisi fotosentetik ve fotokimyasal olayları
   baslatmak için gereken özelliklere sahiptir. Yarı iletkenlerde, fotoelektrik ve
   termoelektrik etkileri kullanılarak günes enerjisini dogrudan elektrik enerjisine
   çevirmek mümkündür. Günes enerjisinden yararlanabilmek için ilk asama, bu
   enerjinin depolanmasıdır. Toplama islemi, ısıl ve elektriksel yöntemle yapılmaktadır.
   Basit ve ucuz olmasından dolayı toplama yöntemi tercih edilir [32].
   Rüzgar enerjisi
   Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları içinde en gelismis ve ticari açıdan en
   elverisli türdür. Bütünüyle doga ile uyumlu, çevreye zarar vermeyen ve tükenme
   ihtimali olmayan enerji kaynagıdır. Sera gazı emisyonlarını önlemenin ötesinde,
   rüzgar enerjisi civa, kükürt, kükürt dioksit, ve azot oksit gibi zararlı fosil kirleticileri
   önler, hava ve suyun daha temiz olmasını saglar. Uygun rüzgar alanlarında fosil
   yakıtlar ve nükleer enerji ile rekabet edebilir. Rüzgar teknolojisi ilerledikçe ve
   kullanım alanları genisledikçe maliyetleri düsmektedir. Bu enerji kaynagının bazı
   dezavantajları da vardır. Türbin için genis yer gereklidir. Bu alanlar aynı zamanda
   tarım amaçlı olarak da kullanılabilir. Görsel ve estetik açısından olumsuz, gürültülü
   ve çok az da olsa kus ölümlerine sebep olabilirler. Rüzgar enerjisi kaynagı dogal olsa
   da, rüzgarın tutularak enerjiye dönüstürülmesi için bir maliyet gerekir. Rüzgardan
   verimli enerji eldesi rüzgarın hızına, esme süresine, seçilecek bölgenin meteorolojik
   özelliklerine ve seçilecek türbin tasarımına baglıdır. Uygun bölge seçimi, ölçümler
   14
   sonucu yapılan istatistiksel yöntemlerle hesaplanan kararlı rüzgar rejimlerine göre
   yapılır. Rüzgarın sürekliligi, rüzgar hızı ve yön ölçümleri, topografik yapı ve arazi
   pürüzlülügü önemlidir [32].
   Bandırma, Çanakkale, İstanbul, Manisa, Çesme ve Datçada rüzgar enerjisinden
   faydalanmak için rüzgar enerji santralleri kullanılmaktadır.
   Jeotermal enerji
   Yerkabugunun çesitli derinliklerinde birikmis olan ısının olusturdugu, sıcaklıkları
   atmosfer sıcaklıgının üstünde olan sıcak su, buhar, ve gazlar olarak tanımlanır.
   Jeotermal enerji, yerkabugunun derinliklerinden gelen ısının dogal olarak yer
   altındaki sulara aktarılması ve yeraltı sularının yeryüzüne çıkması ile olusan enerji
   türüdür. Çevre dostudur, temizdir, suyun ısıtılması ve buharlastırılması için fosil
   enerjiye gereksinimi yoktur. Yer altı sularının, paslanmaya, çürümeye, kireçlenmeye
   neden olması ve içerdigi Bor, H2S, CO2 gibi maddeler nedeniyle uygulamada bazı
   teknolojik önlemlerin alınması gerekmektedir. Jeotermal kuyular CO2 üretimi için
   kaynak olarak kullanılabilir [32].
   Deniz kökenli yenilenebilir enerji
   Deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyen enerjisi, deniz akıntıları enerjisi
   (bogazlarda) ve gel-git (med-cezir) enerjisi olarak tanımlanabilir [32].
   Nükleer enerji
   Nükleer enerji hammaddesi olan uranyum dogada bol miktarda bulunmakta ve
   endüstriyel alanda kullanılmamaktadır. Uranyum fiyatı son yıllarda kullanım alanı
   kısıtlıgı ve bolca bulunması nedeni ile zaman içinde düsmüstür. İkinci nükleer
   hammaddesi toryumdur. Türkiye toryum yatakları bakımından dünyanın en zengin
   ülkesidir. Nükleer enerji atomun çekirdekleri ile ilgili bir olaydır. İki sekilde elde
   edilir. Birincisi iki küçük çekirdegin birlestirilmesi (füzyon), ikincisi büyük bir
   15
   çekirdegin parçalanması (fisyon) olayıdır. Her iki tepkimeden de açıga çıkan enerji
   ısıya dönüstürülür, bu ısı enerjisi ile sudan buhar elde edilir. Buradan tıpkı termik
   santrallerdeki gibi elektrik enerjisi elde edilir [32].
   Yakıt hücreleri
   Yakıt hücresi, yakıt (hidrojen, LPG, dogal gaz, metanol vb.) ve oksitleyicinin (hava
   veya oksijen) kimyasal enerjisini dogrudan elektrik ve ısı formunda enerjiye çeviren
   güç iletim cihazlarıdır. Yakıt hücreleri bu özelliklerinden dolayı yeni bir enerji
   üretim teknolojisi olarak giderek daha genis uygulama ve kullanım alanı
   bulmaktadır. Yakıt hücresi; enerji verimi yüksek, çevreye zararlı etkisi az, güvenilir
   ve atık ısının tekrar kullanılabilme özelligi olan enerji türüdür. Montaj süresi kısadır,
   sebeke ile beraber veya ayrı, düsük sıcaklık ve basınçta çalısabilme özelligi vardır.
   Gelecege yönelik gelisme potansiyeli yüksektir. Bu avantajların yanında bu enerji
   kaynagının yüksek maliyeti ve teknolojik sürecini tamamlamamıs olması
   dezavantajlarıdır [32].
   Hidrojen enerjisi
   Hidrojen enerjisi; verimli, sınırsız ve yeryüzünde bolca bulunmaktadır. Otomotiv
   sektöründen hava tasımacılıgına kadar tüm sanayi kollarında enerji olarak
   kullanılabilme özelligine sahiptir. Yakılmasıyla direkt kullanılabildigi gibi, fuel cell
   kullanan araçlarda enerji kaynagı olarak da kullanılabilir. Alternatif yakıtlar içinde en
   verimlisi ve kullanıslısı hidrojendir. Hidrojen enerji teknolojisi, hidrojenin üretim
   teknolojisi, hidrojenin tasınması, hidrojenin depolanması ve hidrojenin kullanım
   teknolojisi bölümlerine ayrılır. Bu bölümler için gelismeler saglanmıs olup yakın bir
   gelecekte kullanılabilecek teknoloji birikimi bulunmaktadır. Hidrojen üretimi için
   kullanılan konvansiyonel yöntemler; dogal gazın katalitik buhar reformasyonu, agır
   petrolün kısmi oksidasyonu, kömürün gazifikasyonu, buhar-demir islemi, suyun ısıl
   ayrıstırılması (dekompozisyon), biyolojik ve biyokimyasal hidrojen üretimi, suyun
   elektrolizi/günes olarak sınıflandırılabilir. Bazı islemlerle yan ürün olarak hidrojen
   elde edilmektedir. Klor-alkaliden karsıt klor üretiminde, kok fırınlarında kömürden
   16
   kok üretimi, kimyasal dehidrojenerasyon isleminde hidrojen yan ürün olarak elde
   edilmektedir. Hidrojen en yaygın olarak sudan elde edilmekte ve yan ürün su ve su
   buharı olmaktadır [32].
   Biyokütle (biyomas) enerji
   Biyokütle enerji, uygun bitkilerin yetistiriciligine baglı oldugu için yenilenebilir,
   çevre dostu ve yerli kaynak olarak deger kazanmaktadır. Bu enerji kaynagı klasik ve
   modern enerji kaynagı olarak iki grupta incelenir. Klasik biyokütle enerji,
   ormanlardan elde edilen odun, yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan
   artıklarından olusur. Bitkisel ve hayvansal kökenli bütün maddeler biyokütle enerji
   kaynagıdır. Bu kaynaklardan üretilen enerji biyokütle enerji adını alır. Modern
   biyokütle kaynakları; enerji ormancılıgı ürünleri, orman ve agaç endüstrisi artıkları,
   enerji tarımı ürünleri, kentsel atıklar, tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları,
   tarımsal endüstri atıkları olarak sayılabilir. Biyokütle yakıt üretmek için piroliz,
   hidrogazifikasyon, hidrojenlendirme, parçalayıcı distilasyon, asit hidroliz
   tekniklerinden yararlanılmaktadır [32].
   Biyokütle kökenli en önemli Diesel motoru alternatif yakıtı biyodizeldir. Biyodizel
   saf ve motorin biyodizel karısımları olarak kullanılmaktadır. Biyodizel alternatif
   dizel yakıtı dısında da kullanılabilir. Jeneratör yakıtı, kalorifer yakıtı ve kükürt
   içermediginden seralar içinde tercih edilebilir. Gıda kurutulmasında da kullanılabilir.
   Biyogaz
   Biyokütle malzemelerin yakma dısında diger bir degerlendirme yöntemi anaerobik
   fermantasyonla biyogaz üretimidir. Biyogaz, insan faaliyetleri sonucunda açıga çıkan
   organik içerikli çöpler, tarım faaliyetleri ile açıga çıkan hayvan dıskıları, pamuk,
   mısır, bugday vb. bitkilerin sap ve saman artıkları, seker ve gıdalardan olusan melas,
   meyve posaları, vb. biyokütle malzemelerin anaerobik (oksijensiz ortam) kosullarda
   35 °C mezofilik, 60 °C termofilik sıcaklıkta 6,7-7,6 pH ortamında enzimatik hidroliz,
   bakterilerle organik asite dönüsme ve metan jenerasyonu islemlerinden olusan
   17
   fermantasyon sonucu üretilmektedir. 1 kg kuru organik malzemeden 0,15-0,20 m³
   biyogaz elde edilir [32].
   Biyoetanol
   Sekerli ve nisastalı bitkilerin fermantasyonu veya selülozik kaynakların asidik
   hidrolizi ile üretilmektedir. Seker pancarı, seker kamısı, bugday, mısır, patates, sapsaman-
   kabuk gibi odunsu atık veya artıklar ile odun biyoetanol üretiminde
   kullanılabilir. Seker üretimi yan ürünü melas da önemli bir alkol hammaddesidir
   [33].
   2.1.3. Türkiye´nin enerji durumu
   Türkiye´de taskömürü, linyit, asfaltit, bitümlü sistler, ham petrol, dogal gaz, uranyum
   ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri ile hidrolik enerji, jeotermal enerji, günes
   enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz dalga enerjisi, biyokütle enerji gibi tükenmez kaynak
   potansiyelleri bulunmaktadır. Kısacası, Türkiye´de jeolojik ve dogal yapıya baglı
   biçimde hemen her çesit enerji kaynagı bulunmakla birlikte, bugün kullanımda bası
   çeken fosil kaynakları içinde, linyit dısında yeterli rezervi olan yoktur ve üretimleri
   düsüktür. Çizelge 2.1de 2003 yılı verilerine göre ülkemizdeki birincil enerji
   tüketiminin türevlerine göre dagılımları ve Çizelge 2.2de 2002 yılı verilerine göre
   ülkemizdeki enerji kaynaklarının rezervleri görülmektedir.
   Çizelge 2.1. 2003 yılı verilerine göre ülkemizdeki birincil enerji tüketiminin
   türevlerine göre dagılımları [34]
   Enerji kaynagı % Oran
   Petrol 39
   Linyit 14
   Tas kömürü 11
   Dogal gaz 21
   Digerleri 15
   18
   Çizelge 2.2. 2002 yılı verilerine göre ülkemizdeki enerji kaynaklarının rezervleri [34]
   Enerji kaynakları Toplam rezerv
   Ham petrol (milyon ton) 41,8
   Linyit (milyon ton) 8,075
   Tas kömürü (milyon ton) 1,126
   Dogal gaz (milyar metreküp) 8,7
   Hidrolik (GWh) 125 000
   Türkiye, tükenebilir fosil yakıt rezervlerinin aksine, tükenmez dogal kaynakların
   potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Kullanıma uygun ekonomik hidrolik
   potansiyelinin %29´u isletmede, %10´u insa halinde, %14´ünün kesin projesi hazır,
   %19´u planlama asamasında, geri kalan %28´i master plan ve ön inceleme
   asamasında bulunmaktadır [32].
   Türkiye´nin jeotermal kaynaklar bakımından zengin oldugu bilinmekle beraber,
   gerek ısıtma uygulamaları ve gerekse elektrik üretimi amacıyla ortaya konulmus
   rezervi sınırlıdır. Ancak, bu sınırlı rezerv bile büyük ölçüde kullanılır duruma
   sokulamamıstır. Türkiye hidrolik enerji bakımından Avrupa´nın basta gelen sayılı
   ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz günes enerjisi açısından zengindir.
   Cografik konum açısından günes kusagı içindedir. Yıllık ortalama güneslenme süresi
   2609 saattir ve yılın %29,8ini olusturur. Türkiye yüzeyine yılda düsen günes enerjisi
   111,5 * 106 MW güce esdegerdir. Bu deger kurulu elektrik santralleri gücünün 5 000
   katını geçer [32].
   Türkiye kıyılarının 1/5´inden yararlanılarak saglanabilecek dalga enerjisinin teknik
   potansiyeli 18,5 milyar kWh olarak tahmin edilmektedir. Fakat deniz dalga
   enerjisinin kullanılması Türkiye´de henüz gündemde yoktur. Ülkemizde nükleer
   enerji, hidrojen enerjisi, yakıt hücresi henüz kullanılmamaktadır. 1200 MW gücünde
   nükleer santral kurulması için hazırlık çalısmaları yapılmaktadır [32].
   19
   2.2. Biyodizel ve Türkiyedeki Uygulamaları
   İnsanoglunun kullandıgı en eski biyokökenli ürün hint tohumu yagı (castorbean oil)
   olup, Mısırlılar bu bitkisel yagı lambalarda aydınlatma yakıtı olarak kullanmıslardır.
   21. yüzyıl biyoteknoloji yüzyılı olarak adlandırılmakta ve biyokökenli endüstriyel
   ürünler giderek artan oranlarda yasamımıza girmektedir. Biyoteknolojik üretimlerle,
   çok sayıda yesil ürün, degisik kullanım alanları ile karsımıza çıkmaktadır.
   2.2.1. Biyodizelin avantajları ve dezavantajları
   Biyodizel orta uzunlukta C16-C18 yag asidi zincirlerini içeren metil ester tipi bir
   biyoyakıttır. Oksijene zincir yapısı biyodizeli, petrol kökenli motorinden ayırır [35].
   Avantajları
   Çevre dostudur.
   Yenilenebilir hammaddelerden elde edilebilir.
   Atık bitkisel ve hayvansal yaglardan üretilebilir.
   Anti-toksik etkilidir.
   Biyolojik olarak hızlı ve kolay bozunabilir.
   Kanserojenik madde ve kükürt içermez.
   Yüksek alevlenme noktası ile kolay depolanabilir, tasınabilir ve kullanılabilir.
   Yaglayıcılık özelligi mükemmeldir.
   Motor ömrünü uzatır.
   Motor karakteristik degerlerinde iyilesme saglar.
   Kara ve deniz tasımacılıgında kullanılabilir.
   Isıtma sistemleri ve jeneratörlerde kullanıma uygundur.
   Stratejik özelliklere sahiptir.
   20
   Mevcut Diesel motorlarında hiçbir tasarım degisikligi gerektirmeden
   kullanılabilir.
   Ticari basarıyı yakalamıs bir yesil yakıttır.
   Dezavantajları
   Yüksek jellesme noktasına sahiptir. B100 (% 100 biyodizel) için 32 °F iken B20
   (%20 biyodizel + %80 motorin) için -15 °Fdır.
   NOx emisyonları biraz yüksektir.
   Biyodizel, 1996 yılı öncesi üretilen araçların bazı plastik aksamlarıyla
   etkilesebilir.
   Biyodizel kullanmadan önce araç depoları iyice temizlenmelidir.
   2.2.2. Biyodizelin kullanım alanları
   Biyodizel; motorin, jet yakıtı, gaz yagı, fuel oil içindeki hacim yüzdesi miktarına (X)
   göre; BX seklindeki adlandırılma ile yakıt pazarında bulunmaktadır. Biyodizel:
   Motorin katkı maddesi (B1, B2, B5)
   Motorin ile harmanlanarak (B20, B50, B80, vb)
   Dogrudan motor biyoyakıtı (B100) seklinde kara ve deniz tasıtlarında, is
   makinalarında, türbinlerde, jeneratörlerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılabilir.
   21
   2.2.3. Biyodizelin dünyadaki durumu
   Diesel motorunun mucidi Rudolf Diesel ilk kez, 10 Agustos 1893te Ausburg-
   Almanyada motorunun denemesini gerçeklestirmis ve ardından 1898 yılında Paris
   Dünya Fuarında yer fıstıgı yagını yakıt olarak kullanan motorunu sergilemistir. İlk
   biyodizel üretimi 1988 yılında, 500 ton/yıl kapasite ile bir çiftçi kooperatifince, ilk
   endüstriyel ölçekteki biyodizel üretimi de 10 000 ton/yıl kapasite ile Avusturyada
   gerçeklestirildi. 1990lı yıllardan itibaren biyodizel dünya üretimi artarak
   ilerlemektedir. Biyodizel üretimi, 1991 -1996 yılları arası 50 000 ton/yıl iken, 2003
   yılı sonunda yılda 2,8 milyon tona ulasmıstır. Dünyada biyodizel üretimi yapan
   baslıca ülkeler Brezilya, Macaristan, Finlandiya, İspanya, Danimarka, Polonya,
   Slovakya, İtalya, Tayland, Hindistan, İrlanda, Yunanistan, Belçika, Norveç, İsveç,
   Malta, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Kanada, ABD ve Avustralyadır [35].
   Almanyada biyodizel (450 000 ton/yıl kapasite) 1500den fazla istasyonda satısa
   sunulmustur ve dizelden daha ucuzdur. Fransada tüm dizel satısları %2-5 arasında
   biyodizel içermektedir, kapasite 300 000 ton/yılın üzerindedir. Almanya ve Fransa
   dünyanın en büyük biyodizel üreticisi olmakla birlikte sehir içi ulasımda B100
   kullanımıyla ilgili olarak ilk ticari uygulamayı baslatan Japonya (Kyotoda)
   olmustur. Bu uygulama, kısa sürede 81 belediye otobüsünde B20 kullanımının
   saglanmasıyla genisletilmistir. Avusturyada benzine %2 oranında katılması devlet
   tarafından tavsiye edilmekte ve vergi alınmamaktadır. Çek Cumhuriyetinde küçük
   isletmelerden olusan 70 000 ton/yıl kapasite mevcuttur ve benzin istasyonlarında
   B70 harmanı "biyonafta" adıyla satısa sunulmaktadır. İtalyada hükümet yüz binden
   fazla nüfusu olan belediyelerde alternatif enerji kaynaklı kullanımı tavsiye
   etmektedir. Belçikada 240, Danimarkada 30, İspanyada ise 50 000 ton/yıllık
   biyodizel üretim kapasitesi söz konusudur. Amerikada üretimde soya yagı kullanımı
   esas alınmaktadır. İngilterede ise yasal olarak biyodizel satısı bulunmasına ragmen
   yasal bir vergilendirme söz konusu degildir [36].
   2010 yılına kadar Avrupa Birligi üyesi ülkelerin biyodizel üretimlerini 4 kat, Merkez
   ve Dogu Avrupa ülkelerinin ise 2 kat arttıracagı öngörülmektedir. Bunun yanı sıra
   22
   ABD, Kanada ve Latin Amerikanın üretimlerini 1995 yılına yakın seviyede
   tutacakları tahmin edilip, Asya ülkelerinin gelecekteki üretim miktarları için
   herhangi bir tahmin yapılamamaktadır [35].
   2.2.4. Biyodizel ve Türkiyedeki uygulamaları
   Biyodizel için ASTM D 6751 Amerikan ile EN 14213 ve EN 14214 Avrupa Birligi
   standartları yürürlüktedir. Ülkemizde de EN standardına göre hazırlanan TSE
   standardı yayınlanmak üzeredir. Kapasite raporu yaptırmıs üreticilerin illere göre
   sayısı Çizelge 2.3de ve kapasite raporu yaptırmıs üreticilerin illere göre dagılımı
   Sekil 2.1de verilmistir.
   Çizelge 2.3. Kapasite raporu yaptırmıs üreticilerin illere göre sayısı [37]
   İl
   Toplam Kapasite
   (ton)*
   Toplam Üretici
   Sayısı
   Adana 367 141 25
   Adıyaman - 3
   Afyon 42 483 9
   Ankara 265 464 42
   Antalya - 3
   Aydın - 2
   Balıkesir 278 380 13
   Bilecik - 1
   Bolu - 1
   Burdur - 1
   Bursa 77 710 8
   Çanakkale - 1
   Çorum - 2
   Denizli 16 999 6
   Diyarbakır 76 548 9
   Edirne - 2
   Elazıg - 2
   Erzurum - 1
   Eskisehir - 2
   Gaziantep 295 768 24
   23
   Çizelge 2.3 (Devam). Kapasite raporu yaptırmıs üreticilerin illere göre sayısı [37]
   İl
   Toplam Kapasite
   (ton)*
   Toplam Üretici
   Sayısı
   Hatay 240 130 11
   İçel 227 224 16
   İstanbul 176 996 15
   İzmir 146 933 28
   Kastamonu - 1
   Kayseri - 2
   Kırklareli - 2
   Kırsehir 14 752 5
   Kocaeli 330 413 14
   Konya 113 277 9
   Kütahya - 2
   Malatya 14 726 9
   Manisa 12 065 5
   Kahramanmaras 113 088 4
   Mardin - 3
   Mugla - 1
   Ordu - 1
   Sakarya 13 669 4
   Samsun 19 355 4
   Sinop - 1
   Tekirdag 269 294 8
   Tokat - 3
   Trabzon - 1
   Sanlıurfa 92 038 14
   Van - 1
   Yozgat - 3
   Zonguldak - 1
   Aksaray - 2
   Kırıkkale - 3
   Batman 82 301 6
   Yalova - 1
   Osmaniye - 2
   Kilis - 1
   Düzce - 2

   a
   30-10-2012 09:17

    Biyodizel Üretmek Satmak Para Kazanmak

    emine Emine Fire Avatar

    (*Üretici sayısı 4ten az olan illerde kapasite miktarı verilememektedir.)
    24
    Sekil 2.1. Kapasite raporu yaptırmıs üreticilerin illere göre dagılımı [37]
    Biyodizel 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu (20 Aralık 2003; 25322 Sayılı T.C.
    Resmi Gazetesi) kapsamında tanımlanmıs ve ardından ilgili EPDK yönetmelikleri
    (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeligi ve Petrol Piyasasına Uygulanacak Teknik
    Kriterler Hakkında Yönetmelik) ile yakıt sektöründeki konumu Akaryakıtla Esdeger
    Vergiye Tabi Olmaksızın belirlenmistir [5]. Ancak 8 Nisan 2006da üretilecek oto
    biyodizelinden litre basına 65 Ykr ÖTV alınması kararlastırılmıstır. Yakıt biyodizeli
    ise ÖTVden muaf tutulmustur [38].
    Biyodizel hem akaryakıtla harmanlanabilir bir ürün, hem de akaryakıt olarak
    tanımlanmıstır. Bu tanımlama biyodizelin motorine katılarak ve/veya dogrudan
    kullanımını mümkün kılmaktadır. TS 3082 motorin standardında bulunmayan, ancak
    standardımıza temel olan EN 590-AB standardında verilen yakıt özellikleri
    kapsamında mevcut, motorine hacimsel olarak en fazla %5e kadar biyodizel
    katılabilme özelliginin, standardımıza eklenmesi çalısması yapılmaktadır. Böylece
    biyodizelin, motorine katkısı TSE standardı ile de belirlenmis olacaktır. Biyodizel
    üretimi için rafinerici lisansı veya baska bir lisans alma zorunlulugu yoktur.
    Biyodizel fabrikaları endüstrimizin bir ögesi olarak, mevcut yasal düzenlemelere
    göre kurulan yag kimyasalı üreten fabrikalardır; bir baska deyisle biyodizel
    üreticileri resmi bir süreçle var olmaktadırlar. Üreticiler biyodizeli dogrudan
    satamazlar, biyodizeli baska maddelerle karıstıramazlar ve akaryakıtla
    25
    harmanlayamazlar; sadece standarda uygun ürünlerini lisanslı firmaya satabilirler
    [35].
    Biyodizelin akaryakıt çevrimine girmeden, tarımda yerinde üretimi-kullanımı
    konusunda henüz bir düzenleme yoktur. Tarımsal Acil Durum Yakıtı (Tarladaki
    Mazot) tanımlaması ile de bilinen biyodizelin, Türk tarımına destek olarak kullanımı
    ülke menfaatimizdir. Biyodizel üretiminin enerji tarımına baglı olması sarttır [35].
    Biyodizel üretimi için önemli hammadde kaynaklarından biri atık bitkisel yaglardır.
    T.C. Çevre ve Orman Bakanlıgı Atık Yönetimi Dairesi Baskanlıgınca hazırlanan
    Bitkisel Atık Yagların Kontrolü Yönetmeligi Nisan 2005te yürürlüge girmistir.
    Bu yönetmelikte atık yag geri kazanım tesisi ürünlerinden biri olarak biyodizel yer
    almaktadır. Yönetmelik lisanslı geri kazanım firmalarına, TSE standartlarına uygun
    biyodizel üretimini zorunlu kılmakta ve üretim-ürün denetlemesine iliskin hususlar
    belirtilmektedir [35].
    Türkiye akaryakıt pazarı, özellikle motorin pazarı kendine özgü bir nitelikte ve
    kaçak ve usulsüz-standartlara uygun olmayan ürünlerin de satıldıgı, dogru ile
    yanlısın pazarda rahatlıkla bulunabildigi, mali portresi büyük bir sektördür. Bu
    sektörde biyodizel üreticilerinin, ürünlerinin en temel-belirgin özelligi Temiz
    bulunmaları sarttır. Uygulamaya çok yakında girecek Ulusal Marker Kullanımı ile
    benzin, motorin, biyodizel kontrol edilecektir [35].
    Biyodizel Türkiye için alamet-i farika, bastan kesfedilecek yakıt degildir. Yakıt ve
    otomotiv sektörü biyodizeli bilmektedir. Türkiyenin kesfi enerji tarımı
    programlaması ve standartlara uygun biyodizelin ilgili yasa ve yönetmeliklerimizin
    gerektirdigi kosullarda akaryakıt çevriminde olmasının saglanması olmalıdır. Mevcut
    kosullarımıza göre, ancak enerji tarımı yapılarak biyodizel üretimi maliyeti makul ve
    teknik açıdan yapılabilir-uygulanabilir olabilir. Almanya, Fransa, Avusturya gibi
    ülkelerin basarılı uygulamalarının arkasında kanola tarımı vardır. Zaten bu çıkıs
    noktasından hareketle, ilgili yasamız yerli tarım ürünlerinden üretilecek biyodizeli
    tesvik etmektedir. Biyodizel üreticilerinin enerji tarımı yapması ve/veya sözlesmeli
    26
    tarım uygulaması, yani hammadde girdilerini bizzat saglamaları sarttır. Çünkü enerji
    tarımına baglı olmayan biyodizel üretimi güçlü bir temele oturmamıs olur. Biyodizel
    girisimcilerinin tarım ayakları olmadan ya da önemli miktarda yag alımı yapabilecek
    portföye sahip olmadan, Türkiye kosullarında ham yag temini ve biyodizel
    üretiminde süreklilik saglamada basarılı olmaları mümkün degildir [35].
    Ülkemizde bitkisel yag fiyatı ve bulunabilirligi - motorin fiyatı degerlendirilmesi
    içinde biyodizel maliyeti hesaplanmakta ve dengeleri tutturmak pek çok girisimci
    için çok zor gözükmekte, iç pazarda yag bulunamamakta, çogunlukla ithal yaglarla
    üretim yapılmaktadır. İthal yag ile biyodizel üretimi, biyodizelin amacına tamamen
    ters bir kavramdır. Dünya genelinde ülkeler tarımlarını arttırarak biyodizel
    üretimlerini arttırmaktadırlar [35]. Türkiyenin ve dünyanın akaryakıt vergileri ile
    biyodizel kredisi oranları Sekil 2.2de verilmistir.
    Sekil 2.2. Türkiyenin ve dünyanın akaryakıt vergileri ile biyodizel kredisi ($/ton)
    [38]
    328
    264
    450 450
    600
    77
    27
    3. BİYODİZEL ÜRETİMİ
    3.1. Biyodizelin Özellikleri
    Biyodizel orta uzunlukta C16-C18 yag asidi zincirlerini içeren metil veya etil ester
    tipi bir yakıttır. Biyodizeli olusturan C16-C18 metil esterleri dogada kolayca ve hızla
    parçalanarak bozunur, 10 000 mg/l´ye kadar herhangi bir olumsuz mikrobiyolojik
    etki göstermezler. Suya bırakıldıgında biyodizelin 28 günde %95´i, motorinin ise
    %40´ı bozunabilmektedir. Biyodizelin dogada bozunabilme özelligi dekstroza (seker)
    benzemektedir.
    Biyodizelin olumsuz bir toksik etkisi bulunmamaktadır. Biyodizel için agızdan
    alınmada öldürücü doz 17,4 g biyodizel/kg vücut agırlıgı seklindedir. Sofra tuzu için
    bu deger 1,75 g tuz/kg vucüt agırlıgı olup, tuz biyodizelden 10 kat daha yüksek
    öldürücü etkiye sahiptir. İnsanlar üzerinde yapılan elle temas testleri biyodizelin
    ciltte %4´lük sabun çözeltisinden daha az toksik etkisi oldugunu göstermistir.
    Biyodizel toksik olmamasına karsın, biyodizel ve biyodizel-motorin karısımlarının
    kullanımında; motorin için zorunlu olan standart kosulların kullanılması
    önerilmektedir.
    Motorin için gerekli depolama yöntem ve kuralları biyodizel için de geçerlidir.
    Biyodizel temiz, kuru, karanlık bir ortamda depolanmalı, asırı sıcaktan
    kaçınılmalıdır. Depo tankı malzemesi olarak yumusak çelik, paslanmaz çelik,
    florlanmıs polietilen ve florlanmıs polipropilen seçilebilir. Depoloma, tasıma ve
    motor malzemelerinde bazı elastomerlerin, dogal ve butil kauçukların kullanımı
    sakıncalıdır; çünkü biyodizel bu malzemeleri parçalamaktadır. Bu gibi durumlarda
    biyodizel uyumlu Viton B tipi elastomerik malzemelerin kullanımı önerilmektedir.
    Biyodizel ve biyodizel-motorin karısımları, motorinden daha yüksek akma ve
    bulanma noktasına sahiptir; bu durum yakıtların sogukta kullanımında sorun çıkarır.
    Akma noktası ve bulanma noktası uygun katkı maddelerinin kullanımı ile
    düsürülebilmektedir.
    28
    Biyodizel-motorin karısımları 4 °C üzerinde harmanlama ile hazırlanmalıdır.
    Sogukta harmanlamada biyodizelin motorin üzerine eklenmesi, sıcakta harmanlama
    da ise karısımda daha fazla olan kısmın az kısım üzerine eklenmesi önerilmektedir.
    Biyodizel kullanımı ile motorine yakın özgül yakıt tüketimi, güç ve moment
    degerleri elde edilirken, motor daha az vuruntulu çalısmaktadır. Biyodizel, motoru
    güç azaltıcı birikintilerden temizleme özelligine sahiptir. Fosil dizel (2 numaralı dizel
    yakıt) ile biyodizelin özellikleri Çizelge 3.1de verilmistir.
    Çizelge 3.1. Fosil dizel ile biyodizelin özellikleri [39]
    Fosil Dizel (EN590)
    Biyodizel (EN14214)
    Yogunluk (kg/m³)
    15°C
    820-845
    860-900
    Vizkozite (mm²/s)
    40°C
    2.0-4.5
    3.5-5.0
    Parlama noktası (°C)
    >55
    >=120
    Yaglayıcılık (m)
    <= 460
    -
    Su içerigi (mg/kg)
    <= 200
    <= 500
    Setan sayısı
    >= 51
    >= 51
    Oksidasyon stabilitesi (h)
    110°C
    - >= 6
    İyot Sayısı (g I2/100 g)
    - <= 120
    ASTM standartlarına göre B100 ve B20 yakıtlarının özellikleri Çizelge 3.2de
    verilmistir.
    29
    Çizelge 3.2. ASTM standartlarına göre B100 ve B20 yakıtlarının özellikleri [40]
    Özellik Metot
    B100
    ASTM D6751
    B20
    ASTM PS 121
    Parlama noktası ºC, en az D93 130 100
    Su ve nemlilik, % hacim, en çok D2509 0,050 0,050
    Kinematik viskozite, 40 ºC, cSt
    En az
    En çok
    D445
    1,9
    6,0
    1,9
    6,0
    % Kül, kütlece, en çok. D874 0,020 0,020
    % Kükürt, kütlece, en çok. D5413 0,05 0,0015
    Bakır serit korozyon testi, 40 ºC de
    3 saat, en çok.
    D130 No.3 No.3
    Setan sayısı, minimum D613 47 46
    Bulutlanma noktası ºC, en çok D2500 Talebe Baglı Talebe Baglı
    % Karbon kalıntısı, kütlece, en çok D4530 0,050 0,050
    Ramsbottom karbon, en çok D524 - 0,090
    Asit degeri (mg KOH/g) D664 0,80 0,80
    % Serbest gliserin, kütlece, en çok D6584 0,020 0,020
    % Toplam gliserin, kütlece, en çok D6584 0,240 0,240
    % Fosfor, kütlece, en çok D4951 0,0010 -
    Distilasyon sıcaklıgı, T90, ºC, en çok D1160 360 -
    3.2. Biyodizel Üretimi
    3.2.1. Bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı
    Bitkisel yagların karbon ve hidrojen degerleri dizel yakıtına yakın; oksijen degeri ise
    yüksektir. Isıl degerleri ise dizel yakıtının ısıl degerinden yaklasık %10-15 kadar
    daha azdır. Arastırma ve uygulamalar; kimyasal yapı olarak uzun, dallanmıs ve tek
    çift baglı yag asitlerini içeren yagların uygun dizel alternatifi oldugunu ve artan
    doymamıslık derecesinin setan sayısını olumsuz yönde etkiledigini ortaya
    koymustur. Bu durum, oleik asitçe zengin yagları ön plana çıkarmaktadır [1].
    30
    Bitkisel yagların dogrudan motorin alternatifi olarak kullanımı üzerine yapılan kısa
    süreli testlerden, yagların iyi bir seçenek oldugu görülmüstür. Ham yagların herhangi
    bir islem yapılmadan kullanılması ile çalıstırılan motorların yaglama yaglarında kısa
    bir süre sonra katı partiküller belirlenmis ve yag bozulmustur. Dogrudan bitkisel
    yagların kullanımı ile yapılan çalısmalarda, bitkisel yagları ısıtmanın, püskürtme
    özelliklerini olumlu etkiledigi ve setan sayısında artısa neden oldugu belirlenmistir.
    Kısa süreli testlerde elde edilen olumlu sonuçlara karsın, uzun süreli motor
    testlerinde çesitli sorunlar ile karsılasılmıstır. Arastırmalardan çıkan ortak sonuç,
    yüksek viskozitenin yanma ve malzeme sorunlarına, özellikle karbon birikimlerine
    ve yaglama yagı özellikleri degisimine neden oldugu (seyrelme, kalınlasma, asitlik
    artısı vb.) seklindedir [15].
    Sorunların giderilmesi amacıyla bitkisel yaglarda çesitli modifikasyon teknikleri
    kullanılarak özellikle bitkisel yagların viskozitelerinin düsürülmesi saglanmıstır.
    Bu modifikasyon teknikleri ise, seyreltme, piroliz, mikroemülsiyon ve
    transesterifikasyondur [15].
    3.2.2. Seyreltme ile bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı
    Genel olarak seyreltme modifikasyon teknigi uygulamasında, bitkisel yaglara belli
    oranlarda motorin ve/veya organik bilesikler katılarak yagın viskozitesi
    düsürülmektedir. Bu teknikle, kullanılan karısımlar kolaylıkla hazırlanmaktadır.
    Ayrıca bitkisel yag ve motorin karısımlarının depolanmasında herhangi bir sorun
    yoktur ve depolamada karısımda faz ayrısması olmamaktadır [15].
    3.2.3. Piroliz ile bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı
    Piroliz gaz, sıvı, ve katı ürün üretmek amacıyla oksijensiz ortamda organik
    maddelerin ısıl bozundurulmasıdır. Piroliz aktif karbon üretiminde yüzyıllardan beri
    kullanılmaktadır.Yüksek miktarda katı ürün elde etmek için, hammadde düsük
    sıcaklıklarda yavas tepkimeye sokulmaktadır. Hızlı veya flash piroliz maksimum sıvı
    ürün elde etmek için uygulanır. Hızlı piroliz prosesleri daha düsük verime sahip
    31
    geleneksel (yavas) piroliz proseslerinin yerine yiyeceklere tat veren maddelerin
    üretimi, özel kimyasallar ve yakıtların üretimi için gelistirilmistir [15].
    3.2.4. Mikroemülsiyon ile bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı
    Bitkisel yagların yüksek viskozitelerini düsürmek için uygulanan bir diger yöntem
    metanol, etanol gibi kısa zincirli alkollerle mikroemülsiyon olusturmaktadır.
    Mikroemülsiyon, boyutları 1-150 nm arasında olan optikçe izotropik sıvı
    mikroyapılarının kolloidal denge dagılımı olup normalde karısmayan iki sıvı ve bir
    veya daha fazla yüzey aktif maddesinin bir araya gelmesiyle olusur. Kullanılan
    yüzey aktif maddelerinin, devamlı faz ile dagılım fazı arasındaki gerilimi düsürmesi
    ile birlikte mikroemülsiyon meydana gelir. Bu yöntemle, petrolden tamamen
    bagımsız hibrid yakıtlar yapılabilecegi gibi belli oranda dizel yakıtı katılarak
    hazırlanıp denenen hibrid yakıtlar da mevcuttur [15].
    3.2.5. Transesterifikasyon ile bitkisel yagların yakıt olarak kullanımı
    Bitkisel yagların Diesel motoru alternatifi olması için uygulanan en yaygın yöntem
    ise transesterifikasyondur.
    Transesterifikasyon reaksiyonunda yag, monohidrik bir alkolle (etanol, metanol),
    katalizör (asidik katalizörler, bazik katalizörler ile enzimler) varlıgında ana ürün
    olarak yag asidi esterleri ve gliserin vererek esterlesir. Transesterifikasyon
    reaksiyonunun mekanizması asagıda gösterilmistir. Ayrıca esterlesme reaksiyonunda
    yan ürün olarak di- ve monogliseritler, reaktant fazlası ve serbest yag asitleri olusur.
    Biyodizel üretiminde bitkisel yag olarak kolza, ayçiçegi, soya ve kullanılmıs
    kızartma yagları, alkol olarak metanol, katalizör olarak alkali katalizörler (sodyum
    veya potasyum hidroksit) tercih edilmektedir. Hayvansal yaglar da biyodizel
    üretiminde kullanılabilir.

    a
    30-10-2012 09:17

     Biyodizel Üretmek Satmak Para Kazanmak

     emine Emine Fire Avatar

     32
     Sekil 3.1´de biyodizel üretimi sematik olarak verilmistir. Üretimdeki en önemli nokta
     biyodizelin saflık derecesidir. Bu nedenle rafinasyon asaması önem kazanmaktadır.
     Biyodizel % 99 degeri üzerinde saf üretilmelidir.
     Sekil 3.1. Biyodizel üretiminin sematik olarak gösterimi
     Asit katalizörlü transesterifikasyon
     Asit katalizörlü transesterifikasyonun, yüksek yag asidi ve su içeren gliseritlerde
     kullanılması daha uygundur. Ekstraksiyon ve transesterifikasyon aynı proses içinde
     33
     gerçeklesmekte; alkol, hem ayırıcı ve hem de esterifikasyon ajanı görevi
     görmektedir. Asit katalizör olarak yaygın olarak sülfirik asit ve hidroklorik asit
     kullanılmaktadır [6].
     Baz katalizörlü transesterifikasyon
     Baz (alkali) katalizli transesterifikasyon, asit katalizliye göre daha hızlı ve yüksek
     verimlidir. Ara basamaklara gerek duymaz. Günümüzde en çok tercih edilen
     yöntemdir. Katalizör miktarının yetersizligi veya fazlalıgı sabunlasmaya yol
     açmaktadır. Baz katalizörlü transesterifikasyon reaksiyon mekanizması asagıda
     gösterilmistir [6].
     Enzim katalizörlü transesterifikasyon
     Yakın zamanda enzimatik transesterifikasyon (lipaz) kullanılarak yapılan çalısmalar
     ilgi çekmistir. Çünkü, bu çalısmalar sonucu üretilen gliserin, kolayca ayrılmakta ve
     34
     yag asidi esterinin saflastırılması kolaylasmaktadır. Burada en büyük engel, lipazın
     üretim maliyetidir [6].
     Transesterifikasyonu etkileyen parametreler
     Transesterifikasyon reaksiyonu, yagın serbest yag asidi ve su içerigi, alkolün bitkisel
     yaga molar oranı, kullanılan alkolün kimyasal yapısı, katalizör tipi, reaksiyon süresi,
     reaksiyon sıcaklıgı gibi parametrelerden etkilenmektedir [6].
     Yagın, nem ve serbest yag asidi bilesimi düsük ise alkali katalizör kullanılır. Nem
     içerigi yüksekse sabunlasma görülür. Bu da, ester ürünlerini azalttıgı gibi esterin,
     gliserinin ve suyun ayrıstırılmasını da zorlastırır [6].
     Alkolün bitkisel yaga molar oranı, biyodizelin maliyetine oldugu gibi dönüsümün
     verimine de etki eden önemli faktörlerden biridir. Transesterifikasyon reaksiyonu
     teorik olarak, her bir mol yag için üç mol alkol gerektirir. Tepkimenin ürünler
     yönüne kayabilmesi için molar oran, uygulamada stokiyometrik orandan daha
     yüksek olmalıdır [6].
     Yaygın kullanılan kısa zincirli alkoller; metanol, etanol, propanol ve bütanoldür.
     Esterifikasyon ürünü kullanılan alkolün türüne baglı degildir. Bu sebeple de alkol
     seçimi yapılırken, fiyat ve performans ölçüt olarak kabul edilebilir. Fiyatının düsük
     olması sebebiyle metanol ticari olarak tercih edilmektedir [6].
     Transesterifikasyon reaksiyonunda kullanılan katalizörler, alkali, asit, enzim veya
     heterojen katalizörler olarak sınıflandırılırlar. Bunlar arasında sodyum metoksit,
     sodyum hidroksit, potasyum metoksit, potasyum hidroksit, sülfürik asit, fosforik asit,
     hidroklorik asit vardır. Sodyum metoksit, sodyum hidroksite göre daha etkindir fakat
     sodyum hidroksit, daha ucuz olması sebebi ile tercih edilmektedir [6].
     35
     3.3. Yaglar
     Bitkisel yaglar, bazı tarım ürünlerinin meyve, çekirdek ve tohumlarının islenmesi
     sonucunda elde edilmektedir. Bunlar petrol esaslı yaglardan farklı kimyasal yapıya
     sahiptirler. Dizel yakıtı büyük oranlarda parafinler ve aromatiklerden olusmasına
     karsılık, bitkisel yaglar yag asitlerinin gliserinle yapmıs oldugu esterlerdir. Bu
     esterlere gliserit adı verilir. Gliserin molekülünü olusturan 3 alkol grubu yag
     asitlerinin esterlesmesi ile trigliserit adını alır. Trigliseritteki doymamıs yag
     asitlerinin cinsi ve miktarı, bitkisel yagın özelliklerini olusturmaktadır [1]. Bitkisel
     yag içerikleri Çizelge 3.3de verilmistir.
     Çizelge 3.3. Bitkisel yag içerikleri [39]
     Bilesenler Örnekler
     İçerik
     (%kütle/kütle)
     Trigliserit - 95
     Serbest yag asidi - 0,3-2
     Mono ve di gliserit - 0,3-1
     Fosfo gliserit Sefalin, 0,1-2
     Sabunlasmayan madde Sterol
     hidrokarbon
     0,5-2
     Vitamin tokoferol 0,1
     Renk veren madde karoten 35 ppm
     Mineral, metaller - 5-20 ppm
     Kükürt kükürt içeren glikositler 5-15 ppm
     Bitkisel yagların motor yakıtı olarak kullanılabilecek olanları; fındık, hashas, susam,
     yag keteni, mısır özü, hintyagı, defne, ceviz, badem, ayçiçegi, aspir, soya, hurma,
     kolza, yer fıstıgı, susam, keten tohumu, pamuk tohumu, palm tohumu ve meyvesi
     yaglarıdır. Bitkilerin yaglı tohum özellikleri Çizelge 3.4te ve bitkisel yagların yag
     asidi profili Çizelge 3.5te verilmistir.
     36
     Çizelge 3.4. Bitkilerin yaglı tohum özellikleri [39]
     Ürün
     Yag İçerigi
     ( %)
     Soya 17,8
     Kanola 38,8
     Palm Meyvesi 21,0
     Palm Tohumu 49,1
     Ayçiçegi 42,5
     Yerfıstıgı 42,5
     Pamuk tohumu 16,2
     Çizelge 3.5. Bitkisel yagların yag asidi profili [39]
     Özellik
     % Kanola % Soya % Ayçiçegi % Palm Yagı
     Doymus yag
     asidi
     5,2 15 10,8 4355
     C18:1 60,3 23 19,4 37
     C18:2 19,6 54 67,2 9,5
     C18:3 10,7 8 2 0,5
     Serbest yag
     asidi
     Max 2 Max 2 Max 2 9a kadar
     Diger
     bilesenler
     Fosfolipit Lesithin Vaks içerikleri C12 ve C14
     asitleri,
     3.3.1. Doymus yag asitleri
     Yapılarında çift bag bulunmayıp sadece tekli baglar bulunmaktadır. Bitkisel yaglarda
     doymus yag asidi olarak genellikle palmitik asit, stearik asit, ve mistrik asit bulunur.
     Doymus yag asitlerinin molekül agırlıgı arttıkça erime ve kaynama sıcaklıgı
     37
     yükselmektedir. Ayrıca doymus yag asitlerinin kimyasal tepkimelere yatkınlıgı azdır
     [40].
     3.3.2. Doymamıs yag asitleri
     Bir yada daha fazla çift bag içeren yag asitleri doymamıs yag asitleri olarak
     adlandırılırlar. Yag asitleri bir tek çift bag içerdikleri zaman tekli doymamıs yag
     asitleri, birden fazla çift bag içerdikleri zaman çoklu doymamıs yag asitleri olarak
     adlandırılır. Bitkisel yaglarda en çok bulunan doymamıs yag asitleri, oleik asit,
     linoleik asit ve linolenik asittir [40].
     3.4. Katkı Maddeleri
     Donma noktası ve jel olusumu birçok biyodizel formasyonunu kısıtlamaktadır.
     Hayvansal yagların metil esterleri yaklasık 0 °Cde jellesir.
     Soya bazlı metil esterler 0 ile - 5 °C arasında bulanıklasmaya ve jellesmeye baslar.
     Katkı maddeleri
     Alkoller ( etanol,metanol, v.b. )
     Eterler ( DBE, ETBE, TAEE, TGME, v.b. )
     Metallerin organik bilesikleri ( Mn, Ce, Fe, v.b. )
     Birçok arastırmada katkı maddelerinin, setan sayısını degistirdigi, yanmayı ve
     emisyonları etkiledigi belirtilmistir. Yüksek setan sayısı sonucu ;
     Egzoz gazı ve kurum emisyonları düsük olur.
     Yakıt tüketimi düser.
     Motor verimi ve sürüs özellikleri artar.
     Özellikle kıs aylarında (bazen sonbaharda) biyodizelin;
     38
     Bulutlanma noktasını (CP);
     Soguk filtre tıkanma noktasını (CFPP);
     Akma noktasını (PP);
     düsüren (akıs iyilestiren) katkılar kullanılmaktadır.
     Biyodizelin oksidasyon kararlılıgı;
     Ham yagın kendisinde bulunan tokeferol (antioksidan) miktarına ve
     Yag asidi profiline (doymamıs yag asitlerine) baglıdır.
     Biyodizelin oksidasyon kararlılıgını arttırmak için antioksidan katkılar kullanılır.
     BHT.
     TBHQ.
     Fenolik antioksidanlar.
     39
     4. DENEYSEL ÇALISMA
     4.1. Deneyde Kullanılan Kimyasal Malzemeler
     Yapılan deneylerde bitkisel yag kaynagı olarak; ham ayçiçegi yagı ve palm yagı
     kullanıldı. Ayrıca ham kanola yagı ile soya yagı da kullanıldı. Sadece palm yagı ithal
     menseilidir, diger yaglar yerli üretimdir. Kanola yagı Balıkesir Arı Yag
     fabrikasından ve soya ile ayçiçegi yagı ise Balıkesir Kula Yag fabrikasından temin
     edildi. Deneylerde bitkisel yag olarak %85 ayçiçegi yagı ve %15 palm yagından
     olusan karısım tercih edildi. Ayçiçegi bitkisinin ülkemiz kosullarına uygun bir ürün
     olması, dolayısıyla ayçiçegi yagının kolay bulunabilir bir hammadde kaynagı olması
     ve palm yagının diger bitkisel yag kaynaklarına göre maliyetinin daha düsük olması
     göz önünde bulunduruldu. Ayrıca degisik yag karısımlarından üretilen biyodizelin
     donma noktasının daha düsük olacagı öngörüldü. Deneylerde ayçiçegi-palm
     karısımıyla karsılastırma yapabilmek için %85 kanola yagı ve %15 soya yagından
     olusan karısım da kullanıldı. Alkol olarak yogunlugu 0,79 gr/cm³, molar kütlesi
     32,04 gr/mol olan Tekkim marka % 99,5 saflıkta metil alkol ve katalizör olarak da
     molar kütlesi 40,00 gr/mol olan Kimetsan marka % 99 saflıkta sodyum hidroksit
     (kostik soda) kullanıldı. Deneylerde yüksek sıcaklıklardaki reaksiyonlar için 1 ltlik
     rodajlı balon joje, geri sogutucu, reaksiyon sıcaklıgını kontrol edebilmek için 360
     °Cye kadar sıcaklık ölçümünü 2 °C duyarlılıkla yapabilen termometre, 400 °Cye
     kadar ısıtma yapabilen 10 kademeli manyetik karıstırıcılı ısıtıcı ve çesitli cam
     malzemeler kullanıldı. Deneylerde elde edilen biyodizelin viskozite, yogunluk, akma
     noktası gibi özelliklerini iyilestirmek için biyodizele katkı maddeleri eklendi. Katkı
     maddesi olarak organik DND (donma noktası düsürücü) kullanıldı. Ayrıca organik
     ticari katkı maddeleri BHT (butilat hidroksi toluen, oksidasyon kararlılıgı
     düzenleyici) ve Winflow M-05 (soguk filtre tıkanma noktası düsürücü) de kullanıldı.
     DNDnin fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 4.1de, BHTnin fiziksel ve
     kimyasal özellikleri Çizelge 4.2de ve Winflow M-05in fiziksel ve kimyasal
     özellikleri Çizelge 4.3de verilmistir.
     40
     Çizelge 4.1. DNDnin fiziksel ve kimyasal özellikleri
     Renk Açık Sarı
     Fiziksel Faz Sıvı (kıvamsı)
     Özgül Agırlık 0,915 gr/cm³
     Viskozite (40 °C) 6000 centistoke
     Nem + Tortu %0,1 (maksimum)
     Parlama Noktası (°C) 70 °C
     Maksimum Saklama Sıcaklıgı ( °C) 55 °C
     Çizelge 4.2. BHTnin fiziksel ve kimyasal özellikleri
     Moleküler Formül C15 H24 O
     Fiziksel Faz Katı
     Özgül Agırlık 1,048 gr/cm³
     Erime Noktası 70-73 °C
     Kaynama Noktası 265 °C
     Parlama Noktası 127 °C
     Dıs Görünüs Beyaz Pudra Seklinde
     Çizelge 4.3. Winflow M-05in fiziksel ve kimyasal özellikleri
     Renk Sarımtrak
     Fiziksel Faz Sıvı
     Özgül Agırlık (20 °C) 0,886 kg/lt
     Donma Noktası < -7 °C
     Viskozite (40 °C) 150-200 mm²/s
     Çözünürlük Biyodizel, Petrol Dizeli ve
     Aromatik Hidrokarbonlarda
     Çözünür. Suda Çözünmez.
     4.2. Yakıtın Elde Edilmesi
     Yag metil esteri (YAME) elde edilmesinde transesterifikasyon yöntemi kullanıldı.
     Deneylerde kullanılan parametrelerde Çaynak (2005) tarafından önerilen degerler
     kullanıldı [6]. Bu parametreler; kütlece %30 alkol/yag oranı, 1000 ml yag için 3,5 gr
     kostik soda miktarı, 60±2 ºC reaksiyon sıcaklıgı ve 1 saat reaksiyon süresidir.
     41
     Bitkisel yag karısımının, metanolün ve sodyum hidroksidin tartımlarında mezür,
     erlen, beher ve dijital hassas terazi kullanıldı. İlk etapta metanol ve sodyum hidroksit
     agzı kapalı 1000 mllik cam reaktöre alındı. Metanol ve sodyum hidroksitten olusan
     karısım (metoksit) manyetik karıstırıcılı ısıtıcı ile 30 °Ca kadar ısıtıldı. Sodyum
     hidroksit metanol içinde tamamen çözündügü zaman metoksit üzerine bitkisel yag
     ilave edildi ve reaktör içerisindeki karısım geri sogutucu altında 60±2 ºCde 300
     devir/dakikada 1 saat süreyle isleme tabi tutuldu. Isıtıcının istenen sıcaklıkta kalması
     için sürekli olarak sıcaklık kontrolü yapıldı. Belirlenen süre sonunda manyetik
     karıstırıcılı ısıtıcı kapatıldı ve karısım sogumaya bırakıldı. Karısım soguduktan sonra
     reaktör ısıtıcı üzerinden alınarak fazların birbirinden ayrılması için karısım ayırma
     hunisine konuldu. Biyodizel ve gliserin karısımı tamamen ayrıldı. Dibe çöken
     gliserin fazı ayırma hunisi vasıtasıyla saklama kabına alındı ve ayırma hunisinde
     sadece biyodizel fazı bırakıldı. Elde edilen biyodizele, hacmi kadar saf su eklenerek
     ve çalkalanarak iki defa yıkandı. Bu islem sonrasında ayırma hunisindeki biyodizel
     tekrar dinlenmeye bırakılarak sabun artıkları, reaksiyona girmeyen metanol ve
     reaksiyon sonrası olusan gliserin ayırma hunisinin alt kısmından alındı. Son olarak
     karısım distilasyonla ayrıldı. Önce karısımda bulunan alkol ve su ayrıldı. Daha sonra
     biyodizel ayrıldı. Ayırma hunisinde gliserin alt ürün olarak kaldı. Deney düzenekleri
     Resim 4.1de ve Resim 4.2de gösterilmistir.
     42
     Resim 4.1. Biyodizel deney düzenegi
     Resim 4.2. Saflastırma deney düzenegi
     43
     4.3. Performans Deneyleri
     Bu bölümde, ayçiçegi-palm biyodizelinin belli oranlarda DND katkı maddesi
     yanında performans ve yakıt özellikleri ölçüldü. Ayrıca soguk filtre tıkanma noktası
     ve oksidasyon kararlılıgı deneylerinde karsılastırma yapabilmek için kanola-soya
     biyodizel karısımı ile BHT ve Winflow M-05 katkı maddeleri de deneylerde
     kullanıldı.
     4.3.1. Viskozite tayini
     Viskozite, akıskanların akmaya karsı gösterdigi direnç olarak tanımlanır. Oda
     kosullarındaki ayçiçegi-palm biyodizel numunesi 45 °C sıcaklıga kadar ısıtıldı ve
     biyodizel numunesinin kütlece %0,03 0,05 0,15 0,25 0,36 DND katkı
     maddesi ihtiva eden karısımları hazırlandı ve karısımlar bu sıcaklıkta homojen olarak
     15er dakika karıstırılarak oda sıcaklıgına kadar sogutuldu. Viskozite tayini için
     Engler viskozimetresi kullanıldı. Viskozimetre kabına haznesi kadar biyodizel
     konularak ısıtıldı. Aynı islem su konularak tekrarlandı. Biyodizel ve su zamana karsı
     sabit çaptaki delikten üç kez geçecek sekilde akıtılarak akma miktarlarının ortalama
     degerleri alındı. Belirli hacimde biyodizelin ve suyun kaptan bosalma süresi baz
     alınarak zaman ölçüldü. Engler viskozitesi;
     Engler viskozitesi (T = 25 °C) = Biyodizel (T = 25 °C)deki akıs süresi / Su
     (T = 25 °C)deki akıs süresi
     formülü ile bulundu. Dönüsüm tabloları yardımıyla kinematik viskozite degerleri
     elde edildi. Deneyde kullanılan viskozimetre Resim 4.3te verilmistir.
     44
     Resim 4.3. Viskozimetre
     4.3.2. Alevlenme noktası tayini
     Alevlenme (parlama) noktası, yanıcı bir ürünün hava ile karıstıgı anda parlayabilen
     bir karısım meydana getirdigi en düsük sıcaklık olarak ifade edilir. Ürünlerin
     uçuculugu hakkında fikir verir. Açık ve kapalı diye adlandırılan iki ayrı yöntemle
     ölçülür. Oda kosullarındaki ayçiçegi-palm biyodizel numunesi 45 °C sıcaklıga kadar
     ısıtılarak biyodizel numunesinin kütlece %0,03 0,05 0,10 0,15 DND katkı
     maddesi ihtiva eden karısımları hazırlandı ve karısımlar bu sıcaklıkta homojen olarak
     15er dakika karıstırılarak oda sıcaklıgına kadar sogutuldu. Deneylerde, Clevelend
     Açık Kap metodu kullanıldı. Kabın haznesi biyodizel ile doldurularak ısıtılmaya
     baslandı. Termometre ile sıcaklık sürekli olarak kontrol edildi. Ortaya ani olarak
     mavimsi bir alev çıkınca sıcaklık alevlenme noktası olarak kaydedildi.
     4.3.3. Akma noktası tayini
     Akma noktası ürünün, belirlenmis standart sartlar altında sogutuluyorken, akıcılıgını
     devam ettirdigi en düsük sıcaklıktır. Deneylerde, %85 ayçiçegi - %15 palm biyodizel
     numunesi ile katkı maddesi olarak DND kimyasalı ve sogutucu olarak da metil alkol
     45
     kullanıldı. Deneyler TS 1233 ISO 3016 standartına göre yapıldı. Oda kosullarındaki
     ayçiçegi-palm biyodizel numunesi 45 °C sıcaklıga kadar ısıtılarak biyodizel
     numunesinin 100er gramlık parçalar halinde sırası ile kütlece %0,03 0,05 0,10
     0,15 DND katkı maddesi ihtiva eden karısımları hazırlandı ve karısımlar bu
     sıcaklıkta homojen olarak 15er dakika karıstırılarak oda sıcaklıgına kadar sogutuldu.
     Daha sonra hazırlanan numuneler metil alkollü sogutucuya yerlestirildi ve
     numunelerin donmaları beklendi. Akıs gözlemleri, numunenin içinde bulundugu
     deney tüpünün, numunenin hareketli olup olmadıgı anlasılacak sekilde yeterince
     egilmesi vasıtasıyla yapıldı. Donma gerçeklestiginde, numune cihazdan çıkarılarak
     donan numunenin sıvı haline geçtigi ilk andaki sıcaklık kaydedildi. Deney düzenegi
     Sekil 4.1de ve deneyde kullanılan cihaz Resim 4.4 ile Resim 4.5de verilmistir.
     Sekil 4.1. Akma noktası tayininde kullanılan deney düzenegi

     a
     30-10-2012 09:17

      Biyodizel Üretmek Satmak Para Kazanmak

      emine Emine Fire Avatar

      46
      Resim 4.4. Akma noktası tayininde kullanılan numune örnegi
      Resim 4.5. Metil alkollü sogutucu
      47
      4.3.4. Soguk filtre tıkanma noktası (SFTN) tayini
      Soguk filtre tıkanma noktası, standart sartlarda sogutulan belirli hacimdeki bir
      yakıtın, verilen bir zamanda standart filtre cihazından akamadıgı en yüksek
      sıcaklıktır. Deneylerde, %85 ayçiçegi - %15 palm biyodizel numunesi ile hem DND
      hem de Winflow M-05 katkı maddeleri kullanıldı. Winflow M-05 katkı maddesi
      soguk filtre tıkanma noktası tayinleri için özel üretilmis bir katkı maddesidir. Ayrıca
      ayçiçegi-palm biyodizel numunesi ile karsılastırma yapmak için Winflow M-05 katkı
      maddeli %85 kanola - %15 soya biyodizel numunesinin soguk filtre tıkanma noktası
      deneyleri de yapıldı. Oda kosullarındaki biyodizel numunesi (ayçiçegi-palm ve
      kanola-soya) 45 °C sıcaklıga kadar ısıtılarak biyodizel numunesinin 100er gramlık
      parçalar halinde sırası ile kütlece %0,05 0,15 0,25 0,36 katkı maddesi (DND ve
      Winflow M-05) ihtiva eden karısımları hazırlandı ve karısımlar bu sıcaklıkta
      homojen olarak 30ar dakika karıstırılarak oda sıcaklıgına kadar sogutuldu. Deneyler
      TS EN 116 standartına göre yapıldı. Deney düzenegi Sekil 4.2de ve deneyde
      kullanılan cihaz Resim 4.6da verilmistir.
      Sekil 4.2. Soguk filtre tıkanma noktası deney düzenegi
      48
      Resim 4.6. Soguk filtre tıkanma noktası deney cihazı
      4.3.5. Oksidasyon kararlılıgı tayini
      Biyodizel yakıtlarda oksidasyon, zamana, oksijen miktarına, sıcaklıga ve
      malzemenin özelligine baglı olarak degisebilmektedir. Zayıf kararlılık viskoziteyi ve
      araçlardaki filtreyi tıkayabilecek yapıskanları ve tortuları arttırarak fazlasıyla yüksek
      asit numaralarına yol açabilir. Deneylerde, %85 ayçiçegi - %15 palm biyodizel
      numunesi ile hem DND hem de BHT (butilat hidroksi toluen) katkı maddeleri
      kullanıldı. BHT katkı maddesi oksidasyon kararlılıgı tayinleri için özel üretilmis bir
      katkı maddesidir. Ayrıca ayçiçegi-palm biyodizel numunesi ile karsılastırma
      yapabilmek için BHT katkı maddeli %85 kanola - %15 soya biyodizel numunesinin
      oksidasyon kararlılıgı deneyleri de yapıldı. Oda kosullarındaki biyodizel numunesi
      (ayçiçegi-palm ve kanola-soya) 45 °C sıcaklıga kadar ısıtılarak biyodizel
      numunesinin 100er gramlık parçalar halinde sırası ile kütlece 2/10000 4/10000
      6/10000 8/10000 katkı maddesi (DND ve BHT) ihtiva eden karısımları hazırlandı
      ve karısımlar bu sıcaklıkta homojen olarak 30ar dakika karıstırılarak oda sıcaklıgına
      kadar sogutuldu. Deneyler TS EN 14112 standartına göre yapıldı. Deney düzenegi
      Sekil 4.3de ve deney cihazı Resim 4.7de verilmistir.
      49
      Sekil 4.3. Oksidasyon kararlılıgı deney düzenegi
      Resim 4.7. Rancimat oksidasyon kararlılıgı deney cihazı
      50
      4.4. Motor Performans Deneyleri
      Motor performans deneyleri, Balıkesirde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlıgı 6.
      Ana Bakım Merkezi Komutanlıgı Motor Yenileme Ünitesinde yapıldı. Motor
      performans deneylerinde %5 ve %10 oranında biyodizel (ayçiçegi-palm ve kanolasoya
      kaynaklı) motorine katıldı. Deneylerde B5 ve B10 biyodizel-motorin karısımı
      tercih edildi çünkü AB sürecinde ve Kyoto protokolüne göre dizel yakıtlarda 2005
      yılında %2,0, 2010 yılında ise %5,75 biyodizel kullanılmasının mecburi olması
      öngörülmüstür. Deney yakıtı dört silindirli, 2500 cm3 silindir hacimli, direkt
      püskürtmeli, turbo intercooler sahibi Land Rover TDI 300 marka bir Diesel motorda
      3500 devir/dakikada kısmi yük testine tabi tutuldu. Deney öncesi motor yakıt
      pompası ve enjektör ayarları orijinal degerlere göre ayarlandı. Motor testlerinde
      ölçümlere geçilmeden önce deney motoru 15 dakika yüksüz çalıstırılıp normal
      çalısma sıcaklıgına getirildi. Test esnasında motorun tork ve güç degerleri hidrolik
      bir dinamometre kullanılarak ölçüldü. Baca gazı ölçümleri, Balıkesir Belediyesi
      Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügünden temin edilen Testo 335 marka baca gazı
      ölçüm cihazı ile yapıldı. Baca gazı ölçümleri için geçmesi gereken minimum süre 2
      dakikadır. Motor performans deneylerinde kullanılan ekipmanlar Resim 4.8, Resim
      4.9, Resim 4.10 ve Resim 4.11de verilmistir.
      51
      Resim 4.8. Land Rover TDI 300 marka Diesel motor
      Resim 4.9. Baturalp-Taylan marka dinamometre
      52
      Resim 4.10. Testo 335 marka baca gazı ölçüm cihazı
      Resim 4.11. Kontrol paneli
      53
      5. DENEY SONUÇLARI VE TARTISMA
      5.1. DND Katkı Maddesinin Viskoziteye Etkisi
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin DND katkı maddesi ile karısımının viskozite deneyi
      sonuçları asagıda Çizelge 5.1de verilmistir.
      Çizelge 5.1. DND katkı maddesinin viskoziteye etkisi
      Katkı % Kinematik Viskozite, mm²/s
      0 4,539
      0,03 4,410
      0,05 4,677
      0,15 4,668
      0,25 4,733
      0,36 4,814
      Katkısız biyodizel numunesi ile katkılı biyodizel numuneleri karsılastırıldıgında
      viskozitelerinin bir baska deyisle akma dirençlerinin hemen hemen aynı oldugu, sabit
      kaldıgı tespit edilmistir.
      Antolin ve ark. (2002) %100 ayçiçegi yagından elde ettikleri biyodizelin kinematik
      viskozitesini 4,3 mm²/s bulmuslardır [25]. %85 ayçiçegi - %15 palm karısımından
      elde edilen biyodizelin kinematik viskozitesi ise, %100 ayçiçegi biyodizelinin
      viskozitesinden pek de farklı olmayıp 4,539 mm²/s bulunmustur.
      DND katkı maddesinin viskoziteye etkisini gösteren grafik Sekil 5.1de verilmistir.
      54
      4,539
      4,41
      4,677
      4,668
      4,733
      4,814
      4
      4,1
      4,2
      4,3
      4,4
      4,5
      4,6
      4,7
      4,8
      4,9
      0% 0,03% 0,05% 0,15% 0,25% 0,36%
      % KATILMA ORANI
      VİSKOZİTE (mm²/ s )
      Sekil 5.1. DND katkı maddesinin viskoziteye etkisi
      5.2. DND Katkı Maddesinin Alevlenme Noktasına Etkisi
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin DND katkı maddesi ile karısımının alevlenme noktası
      deney sonuçları asagıda Çizelge 5.2de verilmistir.
      Çizelge 5.2. DND katkı maddesinin alevlenme noktasına etkisi
      Katkı % Alevlenme Noktası (°C)
      0 174
      0,03 176
      0,05 171
      0,10 173
      0,15 172
      Alevlenme noktası açısından, katkısız biyodizel numunesi ile katkılı biyodizel
      numuneleri karsılastırıldıgında, ölçülen degerler arasında pek bir farkın olmadıgı
      tespit edilmistir.
      55
      Antolin ve ark. (2002) %100 ayçiçegi yagından elde ettikleri biyodizelin alevlenme
      noktasını 110 °Cden yüksek bulmuslardır [25]. ASTM standartlarına göre minimum
      alevlenme noktası degerinin 100 °C olması gerekir. %85 ayçiçegi - %15 palm
      karısımından elde edilen biyodizelin alevlenme noktası degeri 174 °C bulunmustur.
      DND katkı maddesinin alevlenme noktasına etkisini gösteren grafik Sekil 5.2de
      verilmistir.
      174
      176
      171
      173
      172
      168
      169
      170
      171
      172
      173
      174
      175
      176
      177
      Katkısız ürün %0,03 D.N.D Katkıl ı
      ürün
      %0,05 D.N.D Katkıl ı
      ürün
      %0,10 D.N.D Katkıl ı
      ürün
      %0,15 D.N.D Katkıl ı
      ürün
      % KATILMA ORANI
      PARLAMA NOKTASI (°C)
      Sekil 5.2. DND katkı maddesinin alevlenme noktasına etkisi
      5.3. DND Katkı Maddesinin Akma Noktasına Etkisi
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin DND katkı maddesi ile karısımının akma noktası deney
      sonuçları asagıda Çizelge 5.3de verilmistir.
      56
      Çizelge 5.3. DND katkı maddesinin akma noktasına etkisi
      Katkı % Akma Sıcaklıgı (°C)
      0 -3
      0,03 -9
      0,05 -12
      0,10 -18
      0,15 -27
      Ayçiçegi-palm biyodizelinde, katkı oranı arttırıldıkça akma sıcaklıgında dogru
      orantılı bir sekilde azalma tespit edilmistir. Burada DND katkı maddesinin akıs
      sıcaklıgı üzerine olumlu bir etkisi görülmüstür. DND katkı maddesinin akma
      noktasına etkisini gösteren grafik Sekil 5.3de verilmistir.
      -27
      -18
      -9
      -12
      -3
      -30
      -25
      -20
      -15
      -10
      -5
      0
      0%
      0,03%
      0,05%
      0,10%
      0,15%
      % KATILMA ORANI
      AKIS SICAKLIGI (°C)
      Sekil 5.3. DND katkı maddesinin akma noktasına etkisi
      5.4. Katkı Maddelerinin Soguk Filtre Tıkanma Noktasına Etkisi
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin DND katkı maddesi ile karısımının soguk filtre
      tıkanma noktası deney sonuçları asagıda Çizelge 5.4de verilmistir.
      57
      Çizelge 5.4. DND katkı maddesinin soguk filtre tıkanma noktasına etkisi
      Katkı %
      Filtre Tıkanma
      Sıcaklıgı (°C)
      1. Ölçüm
      Filtre Tıkanma
      Sıcaklıgı (°C)
      2. Ölçüm
      Filtre Tıkanma
      Sıcaklıgı (°C)
      Ortalama
      0 -4 -4 -4
      0,05 -2 -2 -2
      0,15 -2 -2 -2
      0,25 -2 -2 -2
      0,36 -1 -2 -1,5
      Ayçiçegi-palm biyodizelinde, katkı oranı arttırıldıkça filtre tıkanma sıcaklıgında artıs
      tespit edilmistir. Bunun üzerine katkı maddesiyle ikinci bir ölçüm yapılmıs fakat 1.
      ölçümdekine benzer sonuçlar alınmıstır. Buradan hareketle DND katkı maddesinin
      ayçiçegi-palm biyodizelinin soguk filtre tıkanma noktası üzerine olumlu etkide
      bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.
      Antolin ve ark. (2002) %100 ayçiçegi yagından elde ettikleri biyodizelin soguk filtre
      tıkanma sıcaklıgını -2 °C bulmuslardır [25]. %85 ayçiçegi - %15 palm karısımından
      elde edilen biyodizelin soguk filtre tıkanma sıcaklıgı ise -4 °C bulunmus olup, %100
      ayçiçegi biyodizelinden biraz daha iyi sonuç verdigi gözlenmistir.
      DND katkı maddesinin soguk filtre tıkanma noktasına etkisini gösteren grafik Sekil
      5.4de verilmistir.
      58
      -4
      -2 -2 -2
      -1,5
      -4,5
      -4
      -3,5
      -3
      -2,5
      -2
      -1,5
      -1
      -0,5
      0
      Katkısız
      ürün
      % 0,05
      D.N.D.
      Katkılı ürün
      % 0,15
      D.N.D.
      Katkılı ürün
      % 0,25
      D.N.D.
      Katkılı ürün
      % 0,36
      D.N.D.
      Katkılı ürün
      % KATILMA ORANI
      SFTN (°C)
      Sekil 5.4. DND katkı maddesinin soguk filtre tıkanma noktasına etkisi
      Winflow M-05 katkı maddesi, soguk filtre tıkanma noktası (SFTN) tayinleri için
      özel olarak üretilmis bir katkı maddesidir. Bu yüzden ayçiçegi-palm biyodizelinde,
      soguk filtre tıkanma noktası tayini için Winflow M-05 katkı maddesi de denenmis ve
      deney sonuçları asagıda Çizelge 5.5de verilmistir.
      Çizelge 5.5. Winflow M-05 katkı maddesinin ayçiçegi-palm biyodizelinin soguk
      filtre tıkanma noktasına etkisi
      Katkı %
      Filtre Tıkanma
      Sıcaklıgı (°C)
      1. Ölçüm
      Filtre Tıkanma
      Sıcaklıgı (°C)
      2. Ölçüm
      Filtre Tıkanma
      Sıcaklıgı (°C)
      Ortalama
      0 -4 -4 -4
      0,05 -2 -3 -2,5
      0,15 -2 -2 -2
      0,25 -2 -1 -1,5
      0,36 -2 -2 -2
      Ayçiçegi-palm biyodizelinde, katkı oranı arttırıldıkça filtre tıkanma sıcaklıgında artıs
      tespit edilmistir. Bunun üzerine katkı maddesiyle ikinci bir ölçüm yapılmıs fakat 1.
      59
      ölçümdekine benzer sonuçlar alınmıstır. Winflow M-05 katkı maddesi, soguk filtre
      tıkanma noktası tayinleri için özel olarak üretilmis bir katkı maddesi olmasına
      ragmen ayçiçegi-palm biyodizelinde olumlu sonuçlar vermedigi görülmüstür.
      Winflow M-05 katkı maddesinin soguk filtre tıkanma noktasına etkisini gösteren
      grafik Sekil 5.5de verilmistir.
      -4
      -2,5
      -2
      -1,5
      -2
      -4,5
      -4
      -3,5
      -3
      -2,5
      -2
      -1,5
      -1
      -0,5
      0
      Katkısız
      ürün
      % 0,05
      WİNFLOW
      Katkılı ürün
      % 0,15
      WİNFLOW
      Katkılı ürün
      % 0,25
      WİNFLOW
      Katkılı ürün
      % 0,36
      WİNFLOW
      Katkılı ürün
      % KATILMA ORANI
      SFTN (°C)
      Sekil 5.5. Winflow M-05 katkı maddesinin ayçiçegi-palm biyodizelinin soguk
      filtre tıkanma noktasına etkisi
      %85 ayçiçegi - %15 palm biyodizeli ile karsılastırma yapabilmek için %85 kanola
      - %15 soya biyodizelinde Winflow M-05 katkı maddesi kullanılarak soguk filtre
      tıkanma noktası deneyleri yapılmıs ve deney sonuçları asagıda Çizelge 5.6da
      verilmistir.
      60
      Çizelge 5.6. Winflow M-05 katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin soguk
      filtre tıkanma noktasına etkisi
      Katkı %
      Filtre Tıkanma Sıcaklıgı (°C)
      1. Deneme
      Filtre Tıkanma Sıcaklıgı (°C)
      2. Deneme
      0 -15 -15
      0,05 -19 -18
      0,15 -20 -20
      0,25 -17 -18
      0,36 -12 -10
      Kanola-soya biyodizelinde katkı oranı arttıkça filtre tıkanma sıcaklıgında bir
      dalgalanma görülmüstür. Bunun üzerine ikinci bir deneme daha yapılmıs ve benzer
      sonuçlar alınmıstır. Degerlerde bir dalgalanma görülmüs olmasına ragmen sonuçlar
      olumlu olmustur. Bu kosullara göre kanola-soya biyodizeli için kütlece %0,15
      Winflow M-05 katkısı optimum degerdir. Bununla birlikte DND ve Winflow M-05
      katkı maddelerinin ayçiçegi-palm biyodizelinin soguk filtre tıkanma noktası üzerine
      etkilerinin incelendigi deneydeki sonuçlar, Winflow M-05 katkı maddesinin kanolasoya
      biyodizelinin soguk filtre tıkanma noktası üzerine etkisinin incelendigi
      deneydeki sonuçlar ve Winflow M-05 katkı maddesinin soguk filtre tıkanma noktası
      tayinleri için özel olarak üretilmis bir katkı maddesi oldugu göz önüne alındıgında
      ayçiçegi-palm karısımından elde edilen biyodizelin, soguk filtre tıkanma noktası
      tayinlerinde kanola-soya karısımından elde edilen biyodizele göre olumlu sonuçlar
      vermedigi görülmüstür. Winflow M-05 katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin
      soguk filtre tıkanma noktası üzerine etkisini gösteren grafik Sekil 5.6da verilmistir.
      61
      Sekil 5.6. Winflow M-05 katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin soguk
      filtre tıkanma noktasına etkisi
      5.5. Katkı Maddelerinin Oksidasyon Kararlılıgı Üzerine Etkisi
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin DND katkı maddesi ile karısımının oksidasyon
      kararlılıgı deney sonuçları asagıda Çizelge 5.7de verilmistir.
      Çizelge 5.7. DND katkı maddesinin oksidasyon kararlılıgına etkisi
      Katkı Miktarı (m/m)
      (kütlece)
      Oksidasyon Kararlılıgı (saat)
      0 1
      2/10 000 3,2
      4/10 000 2,9
      6/10 000 3,0
      8/10 000 3,1
      62
      Katkı maddesi, yakıttaki oksidasyon kararlılıgını arttırmıs ancak katkı oranlarının
      etkileri arasında ciddi farklılıklar bulunmamıstır. DND katkı maddesinin oksidasyon
      kararlılıgına etkisini gösteren grafik Sekil 5.7de verilmistir.
      3,1
      3,0
      2,9
      3,2
      1
      0,0
      0,5
      1,0
      1,5
      2,0
      2,5
      3,0
      3,5
      0 2/10000 4/10000 6/10000 8/10000
      KATILMA ORANI (m/m) (g)
      OKSİDASYON KARARLILIGI (saat)
      Sekil 5.7. DND katkı maddesinin oksidasyon kararlılıgına etkisi
      BHT katkı maddesi, oksidasyon kararlılıgı tayinleri için özel olarak üretilmis bir
      katkı maddesidir. Bu yüzden ayçiçegi-palm biyodizeli, oksidasyon kararlılıgı tayini
      için BHT katkı maddesi ile de denenmis ve deney sonuçları asagıda Çizelge 5.8de
      verilmistir.
      Çizelge 5.8. BHT katkı maddesinin ayçiçegi-palm biyodizelinin oksidasyon
      kararlılıgına etkisi
      Katkı Miktarı (m/m) Oksidasyon Kararlılıgı (saat)
      0 1
      2/10 000 3,6
      4/10 000 4,0
      6/10 000 4,5
      8/10 000 5,0
      63
      Katkı oranı arttıkça yakıttaki oksidasyon kararlılıgı da dogru orantılı olacak sekilde
      bir artıs göstermistir. Dolayısıyla BHT katkı maddesi, DND katkı maddesine göre
      oksidasyon kararlılıgı deneylerinde daha iyi sonuçlar vermistir. BHT katkı
      maddesinin ayçiçegi-palm biyodizelinin oksidasyon kararlılıgına etkisini gösteren
      grafik Sekil 5.8de verilmistir.
      5,0
      4,5
      4,0
      3,6
      1
      0,0
      1,0
      2,0
      3,0
      4,0
      5,0
      6,0
      0 2/10000 4/10000 6/10000 8/10000
      KATILMA ORANI (m/m) (g)
      OKSİDASYON KARARLILIGI (saat)
      Sekil 5.8. BHT katkı maddesinin ayçiçegi-palm biyodizelinin oksidasyon
      kararlılıgına etkisi
      %85 ayçiçegi - %15 palm biyodizeli ile karsılastırma yapabilmek için %85 kanola
      - %15 soya biyodizelinde BHT katkı maddesi kullanılarak oksidasyon kararlılıgı
      deneyleri yapılmıs ve deney sonuçları asagıda Çizelge 5.9da verilmistir.
      64
      Çizelge 5.9. BHT katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin oksidasyon
      kararlılıgına etkisi
      Katkı Miktarı (m/m) Oksidasyon Kararlılıgı (saat)
      0 6,2
      2/10 000 7,5
      4/10 000 8,51
      6/10 000 9,47
      8/10 000 10,01
      Ayçiçegi-palm biyodizelinde oldugu gibi kanola-soya biyodizelinde de BHT katkı
      oranı arttırıldıkça yakıttaki oksidasyon kararlılıgı da dogru orantılı sekilde artmıstır.
      BHT katkılı kanola-soya biyodizelinin, yine BHT katkılı ayçiçegi-palm biyodizeline
      göre oksidasyon kararlılıgı tayinlerinde çok daha iyi sonuçlar verdigi tespit
      edilmistir. BHT katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin oksidasyon kararlılıgına
      etkisini gösteren grafik Sekil 5.9da verilmistir.
      10,01
      9,47
      8,51
      7,5
      6,2
      0,0
      2,0
      4,0
      6,0
      8,0
      10,0
      12,0
      0 2/10000 4/10000 6/10000 8/10000
      KATILMA ORANI (m/m) (g)
      OKSİDASYON KARARLILIGI (saat)
      Sekil 5.9. BHT katkı maddesinin kanola-soya biyodizelinin oksidasyon
      kararlılıgına etkisi
      65
      5.6. Motor Performans Deneyi Sonuçları
      %5 ve %10 oranında ayçiçegi-palm ile kanola-soya biyodizeli içeren B5 ve B10
      numunelerinin ve motorinin (2 numaralı dizel yakıt) 3500 devir/dakikada kısmi yük
      testine tabi tutuldugu deney sonuçları asagıda Çizelge 5.10da verilmistir. Ayrıca bu
      deney sonuçlarının kontrol paneli vasıtasıyla alınan bilgisayar çıktıları EK-1, EK-2,
      EK-3, EK-4 ve EK-5te verilmistir. B5 ve B10 biyodizel numunelerinin ve motorinin
      baca gazı analiz sonuçları da asagıda Çizelge 5.11 ve Çizelge 5.12de verilmistir.
      Çizelge 5.10. B5 ve B10 yakıtlarının motor performans degerleri
      Motorin
      B5
      ayçiçegipalm
      B5
      kanolasoya
      B10
      ayçiçegipalm
      B10
      kanolasoya
      Motor
      sogutma
      suyu çıkıs
      sıcaklıgı,°C
      50,4 48,4 48,2 48,3 48,2
      Motor yag
      basıncı, bar
      4,0 4,1 4,4 4,3 4,0
      Egzoz
      sıcaklıgı,°C
      335 339 281 265 344
      Motor yag
      sıcaklıgı,°C
      91 85,2 59,8 70,1 86,8
      66
      Çizelge 5.10 (Devam). B5 ve B10 yakıtlarının motor performans degerleri
      Ham güç,
      hp
      69,7 69,7 70,9 67,4 70,1
      Düzeltilmis
      güç, hp
      70,8 72,4 73,3 69,2 72,9
      Tork, kg.m 14,2 14,2 14,4 13,6 14,2
      Çizelge 5.11. Ayçiçegi-palm biyodizelinin ve motorinin baca gazı analiz sonuçları
      B5 B10 Motorin
      Baca gazı sıcaklıgı
      (°C)
      27,7 32,7 31,5
      % CO2 7,54 7,82 7,62
      % O2 10,70 10,31 10,59
      CO (mg.m³) 306 480 411
      SO2 (ppm) 0 0 3
      SO2 (mg.m³) 0 0 15
      Ortam sıcaklıgı (°C) 25,2 25,8 24,0
      Çizelge 5.12. Kanola-soya biyodizelinin ve motorinin baca gazı analiz sonuçları
      B5 B10 Motorin
      Baca gazı sıcaklıgı
      (°C)
      24,7 26,9 31,5
      % CO2 7,53 7,53 7,62
      % O2 10,72 10,71 10,59
      CO (mg.m³) 339 372 411
      SO2 (ppm) 0 0 3
      SO2 (mg.m³) 0 0 15
      Ortam sıcaklıgı (°C) 22,2 24,6 24,0
      67
      Motor performans deneylerinde gerek ayçiçegi-palm gerekse kanola-soya B5 ve
      B10 biyodizel numuneleri, Diesel motorunda tork ve güç özellikleri açısından
      motorinin sagladıgı degerlere çok yakın degerler sagladıkları tespit edilmistir.
      Biyodizel kaynaklarında ise kanola-soya karısımının, ayçiçegi-palm karısımına göre
      az da olsa daha iyi degerler elde ettigi görülmüstür.
      Baca gazı analiz sonuçlarında, ayçiçegi-palm ve kanola-soya biyodizel karısımlarının
      hiçbirinde SO2e rastlanmamıstır. Analiz sonuçlarına göre ayçiçegi-palm ve kanolasoya
      biyodizel karısımlarının birbirlerine yakın degerlerde oldugu görülmüstür. B10
      ayçiçegi-palm biyodizeli dısındaki tüm biyodizel numunelerinde CO2 ve CO
      miktarları motorine göre daha düsük ve O2 miktarı ise daha yüksek çıkmıstır. B10
      ayçiçegi-palm biyodizelinin baca gazı sıcaklıgı diger biyodizel numunelerinin baca
      gazı sıcaklıgına göre biraz daha yüksek çıkmıstır. Sonuç olarak, B10 ayçiçegi-palm
      biyodizelinde analiz için gerekli olan bazı sartların saglanamamıs olabilecegi
      düsünülmektedir.
      68
      6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
      Deneylerde, bitkisel yag kaynagı olarak %85 ayçiçegi yagı ve %15 palm yagından
      olusan karısım tercih edilmistir. Ayçiçegi bitkisinin ülkemiz kosullarına uygun bir
      ürün olması ve palm yagının diger bitkisel yag kaynaklarına göre maliyetinin daha
      düsük olması bu karısımın tercih edilme nedenidir. Ayrıca degisik yag
      karısımlarından üretilen biyodizelin donma noktasının da daha düsük olacagı
      öngörülmüstür. Üretilen ayçiçegi-palm biyodizelinin özelliklerini (viskozite, akma
      sıcaklıgı, soguk filtre tıkanma noktası, vb.) iyilestirmek için belli oranlarda organik
      DND katkı maddesi kullanılmıstır.
      Deneylerde ayçiçegi-palm karısımıyla karsılastırma yapabilmek için %85 kanola
      yagı ve %15 soya yagından olusan karısım da kullanılmıstır. Soguk filtre tıkanma
      noktası ve oksidasyon kararlılıgı deneylerinde karsılastırma yapabilmek için kanolasoya
      biyodizel karısımı, organik BHT ve Winflow M-05 katkı maddeleriyle birlikte
      kullanılmıstır.
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin DND katkı maddesi ile karısımının viskozite
      deneylerinde, viskozite degerlerinin 4,410 ile 4,814 mm²/s arasında oldugu, katkısız
      ve katkılı biyodizel numunelerinin viskozitelerinin hemen hemen degismedigi, sabit
      kaldıgı tespit edilmistir. Ayrıca Antolin ve ark. (2002) çalısmalarında, %100 ayçiçegi
      yagından elde ettikleri biyodizelin viskozitesini 4,3 mm²/s bulmuslardır [25].
      Deneylerde %85 ayçiçegi - %15 palm karısımından elde edilen biyodizelin
      viskozitesi, %100 ayçiçegi yagından elde edilen biyodizelin viskozitesinden pek de
      farklı olmayıp 4,539 mm²/s bulunmustur.
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin DND katkı maddesi ile karısımının alevlenme noktası
      deneyleri açısından, katkısız ve katkılı biyodizel numuneleri için ölçülen degerler
      arasında pek bir farkın olmadıgı tespit edilmistir. Yine Antolin ve ark. (2002) %100
      ayçiçegi yagından elde ettikleri biyodizelin alevlenme noktasını 110 °Cden yüksek
      bulmuslardır [25]. ASTM standartlarına göre minimum alevlenme noktası degerinin
      69
      100 °C olması gerekir. Deneylerde, %85 ayçiçegi - %15 palm karısımından elde
      edilen biyodizelin alevlenme noktası degeri 174 °C bulunmustur.
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin DND katkı maddesi ile karısımının akma noktası
      deneylerinde, katkı oranı arttırıldıkça akma sıcaklıgında dogru orantılı bir sekilde
      azalma tespit edilmistir. %0,15 katkı içeren biyodizelin akma sıcaklıgı -27 °Ce
      kadar düsürülmüstür. Buradan hareketle katkı maddesinin akıs sıcaklıgı üzerine
      olumlu bir etkisi görülmüstür.
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin soguk filtre tıkanma noktası deneylerinde, DND katkı
      maddesinin yanısıra soguk filtre tıkanma noktası tayinleri için özel olarak üretilmis
      Winflow M-05 katkı maddesi de kullanılmıstır. Fakat her iki katkı maddesinin de
      soguk filtre tıkanma noktası üzerine olumlu etkileri görülmemistir. Katkısız
      numunenin soguk filtre tıkanma noktası -4 °C bulunmusken, katkılı numunelerin
      degerleri -2 °C civarında olmustur. Karsılastırma yapabilmek için kanola-soya
      biyodizelinde Winflow M-05 katkı maddesi kullanılarak soguk filtre tıkanma noktası
      deneyleri de yapılmıs ve olumlu sonuçlar alınmıstır. %0,15 katkılı numunede filtre
      tıkanma sıcaklıgı -15 °Cdan -20 °Ca kadar düsürülmüstür. Ayrıca Antolin ve ark.
      (2002) %100 ayçiçegi yagından elde ettikleri biyodizelin soguk filtre tıkanma
      sıcaklıgını da -2 °C bulmuslardır [25]. Dolayısıyla soguk fitre tıkanma noktasında,
      kanola-soya karısımının ayçiçegi-palm karısımına göre daha iyi sonuçlar verdigi
      görülmüstür. Ancak %0,15den fazla Winflow M-05 katkı maddesi katıldıgında
      SFTN -10 °Ca kadar yine yükselmistir.
      Ayçiçegi-palm biyodizelinin oksidasyon kararlılıgı deneylerinde, DND katkı
      maddesinin yanısıra oksidasyon kararlılıgı tayinleri için özel olarak üretilmis BHT
      katkı maddesi de kullanılmıs ve her iki katkı maddesi de iyi sonuçlar vermistir.
      Katkısız ayçiçegi-palm biyodizelinin oksidasyon kararlılıgı 1 saat iken, bu deger
      DND katkılı biyodizelde 3,2 saate, BHT katkılı biyodizelde 5 saate kadar çıkmıstır.
      Kanola-soya biyodizelinde BHT katkı maddesi kullanılarak yapılan deneylerde
      sonuçlar çok daha iyi olmus ve oksidasyon kararlılıgı 10,01 saate kadar yükselmistir.
      70
      Oksidasyon kararlılıgında da, kanola-soya karısımının ayçiçegi-palm karısımına göre
      daha iyi sonuçlar verdigi görülmüstür.
      Motor performans deneylerinde, gerek ayçiçegi-palm gerekse kanola-soya
      karısımından üretilen biyodizel katkılı dizel yakıtın, saf dizel yakıtın degerlerine
      yaklastıgı tespit edilmistir. Kanola-soya karısımı, ayçiçegi-palm karısımına nazaran
      biraz daha iyi sonuçlar vermistir.
      Baca gazı analizlerinde de biyodizel karısımlarının hiçbirinde SO2e rastlanmamıstır.
      Katkı maddeleri katıldıkları yakıtın bazı özelliklerini olumlu yönden etkilerken, bazı
      özelliklerini de olumsuz yönden etkileyebilir. Her katkı maddesi her türlü yakıtta iyi
      sonuçlar vermeyebilir. Yakıta uygun katkı maddesi seçilmelidir. Genellikle en
      verimli sonuçlar, içerisinde fazla doymus yag bulunmayan soya ve kanola gibi
      yaglarda görülmüstür. Ancak bu konu daha derinlemesine incelenmelidir.
      Esterlesme reaksiyonu dısındaki mikroemülsiyon, piroliz gibi diger üretim
      yöntemlerinin biyodizel verim ve özellikleri üzerine etkisi incelenmelidir.
      71
      KAYNAKLAR
      1. Acaroglu, M., Biyomotorin Yakıtı, Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın
      Dagıtım, İstanbul, 75-78, 229-256 (2003).
      2. Gürü, M., Karakaya, U., Altıparmak, D., Alıcılar, A., Improvment of Diesel
      Fuel Properties by Using Additives, Energy Conversion & Management, 43:
      1021-1025 (2002).
      3. Yang, H.H., Lee, W.J., Mi, H.H., Wong, C.H., Chen, C.B., Pah Emissions
      Influenced by Mn Based Additive and Turbocharging from a Heavy Duty Diesel
      Engine, Environment International, 24: 389-403 (1998).
      4. Marchetti, A., Knize, M., Zucca, M., Pletcher, R., Layton, D., Biodegradition of
      Potential Diesel Oxygenate Additives: DBM and TGME, Chemosphere, 52:
      861-868 (2003).
      5. Menezes, E.W., Silva, R., Cataluna, R., Ortega, R.J.C., Effect of Ethers and
      Ether/Ethanol Additives on the Physicochemical Properties of Diesel Fuel and
      On Engine Tests, Fuel, 85: 815-822 (2005).
      6. Çaynak, S., Pirina Yagının Tranesterifikasyonu ile Biyomotorin Sentezinin
      Optimizasyonu ve Performans Özelliklerinin Degerlendirilmesi, Yüksek Lisans
      Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 49-66 (2005).
      7. Felizardo, P., Correia, M., Raposo, I., Mendes, J., Berkemeier, R., Bordado, J.,
      Production of Biodiesel from Waste Frying Oils, Waste Management, 26(5):
      487-494 (2006).
      8. Ramadhas, A.S., Jayaraj, S., Muraleedharan, C., Biodiesel Production from
      High FFA Rubber Seed Oil, Fuel, 84: 335-340 (2005).
      9. Usta, N., An Experimental Study on Performance and Exhaust Emissions of a
      Diesel Engine Fuelled With Tobacco Seed Oil Methyl Ester, Energy
      Conversion & Management, 46: 2373-2386 (2005).
      10. Demirbas, A., Biodiesel From Vegetable Oils Via Transesterification in
      Supercritical Methanol, Energy Conversion & Management, 43: 2349-2356
      (2002).
      11. Çetinkaya, M., Ulusoy, Y., Tekin, Y., Karaosmanoglu, F., Engine and Winter
      Road Test Performances of Used Cooking Oil Originated Biodiesel, Energy
      Conversion & Management, 46: 1279-1291 (2005).
      72
      12. İlkılıç, C., Çesitli Alternatif Yakıtların Dizel Motoru Emisyonlarına Etkilerinin
      Teorik ve Deneysel İncelenmesi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri
      Enstitüsü, Elazıg, 109-112 (1999).
      13. Feng, Y., Wong, A., Monnier, J., Chemical composition of tall oil-based cetane
      enhancer for diesel fuels, First Biomass Conference of the Americas: Energy,
      Environment, Agriculture and Industry, Burlington, 81-93 (1993).
      14. Vicente, G., Martinez, M., Aracil, J., Integrated biodiesel production: a
      comparison of different homogeneous catalysts systems, Bioresource
      Technology, 92: 297-305 (2004).
      15. Yamık, H., Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Yag Esterlerinin
      Kullanılma İmkanlarının Arastırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen
      Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 71-142 (2002).
      16. Ma, F., Hanna, M.A., Biodiesel production a review, Bioresource Technology,
      70: 1-15 (1999).
      17. Fukuda, H., Kondo, A., Noda, H., Biodiesel fuel production by
      transesterification of oils, Journal of Bioscience and Bioengineering, 92(5):
      405-416 (2001).
      18. Abreu, F.R., Alves, M.B., Maceddo, C.C.S., Zara, L.F., Suarez, P.A.Z., New
      multi phase catalytic systems based on tin compounds active for vegetable oil
      transesterification reaction, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 227:
      263-267 (2005).
      19. Dorado, M.P., Ballesteros, E., Arnal, J.M., Gomez, J., Lopez, F.J., Exhaust
      Emissions From A Diesel Engine Fueled With Transesterified Waste Olive Oil,
      Fuel, 82: 1311-1315 (2003).
      20. Han, H., Cao, W., Zhang, J., Preparation of Biodiesel from Soybean Oil Using
      Supercritical Methanol and CO2 as Co-Solvent, Process Biochemistry, 40:
      3148-3151 (2005).
      21. Noureddini, H., Gao, X., Philkana, R.S., Immobilized Pseudomonas Cepacia
      Lipase for Biodiesel Fuel Production from Soybean Oil, Bioresource
      Technology, 96: 769-777 (2005).
      22. Kalam, M.A., Masjuki, H.H., Biodiesel from Palm Oil-an Analysis of its
      Properties and Potential, Biomass & Bioenergy, 23: 471-479 (2002).
      23. Altın, R., Çetinkaya, S., Yücesu, H.S., The Potential of Using Vegetable Oil
      Fuels as Fuel for Diesel Engines, Energy Conversion & Management, 42: 529-
      538 (2001).
      73
      24. Kim, H.J., Kang, B.S., Kim, M.J., Park, Y.M., Kim, D.K., Lee, J.S., Lee, K.Y.,
      Transesterification of Vegetable Oil to Biodiesel Using Heterogeneous Base
      Catalyst, Catalysis Today, 93-95: 315-320 (2004).
      25. Antolin, G., Tinaut, F.V., Briceno, Y., Castano, V., Perez, C., Ramirez, A.I.,
      Optimisation of Biodiesel Production by Sunflower Oil Transesterification,
      Bioresource Technology, 83: 111-114 (2002).
      26. Ramadhas, A., Muraleedharan, C., Jayaraj, R., Performance and Emission
      Evaluation of a Diesel Engine Fueled with Methyl Esters of Rubber Seed Oil,
      Renewable Energy, 30: 1789-1800 (2005).
      27. Geivanidis, S., Pistikopoulos, P., Samaras, Z., Effect on Exhaust Emissions by
      the Use of Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl (MMT) Fuel
      Additive and Other Lead Replacement Gasolines, The Science of the Total
      Environment, 305: 129-141 (2003).
      28. Glaude, P.A., Pitz, W.J., Thomson, M.J., Chemical Kinetic Modeling of
      Dimethyl Carbonate in an Opposed-Flow Diffusion Flame, 24 Proceedings of
      the Combustion Institute, 30: 1111-1118 (2005).
      29. Burtscher, H., Matter, U., Skillas, G. and Zhiqiang, Q., Particles in Diesel
      Exhaust Caused by Fuel Additives, J. Aerosol Science, 29: 955-956 (1998).
      30. Chiu, C.W., Schumacher, L.G., Suppes, G.J., Impact of Cold Flow Improves on
      Soybean Biodiesel Blend, Biomass & Bioenergy, 27: 485-491 (2004).
      31. Usta, N., Öztürk, E., Can, Ö., Cankur, E.S., Nas, S., Çan, A.H., Can, A.Ç.,
      Topçu, M., Combustion of Biodiesel Fuel Produced from Hazelnut Soapstock /
      Waste Sunflower Oil Mixture in a Diesel Engine, Energy Conversion &
      Management, 46: 741-755 (2005).
      32. Erdogan, S., Alternatif Enerji Kaynakları ve Türkiyenin Enerji Potansiyeli, 3E
      Dergisi, 110 (2003).
      33. Karaosmanoglu, F., Biyokökenli Endüstriyel Ürünler-1: Yakıt Alkolü, 3E
      Dergisi, 134 (2005).
      34. İnternet: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı Basın Merkezi,
      http://www.enerji.gov.tr (2005).
      35. Karaosmanoglu, F., Biyokökenli Endüstriyel Ürünler-2: Biyodizel, Kimya
      Teknolojileri, 57 (2005).
      36. Akgün N.A., Kalpaklı Y.K., Özkara, N., Enerji Gündemindeki Konu: Biodizel,
      Kimya Teknolojileri, 50 (2005).
      74
      37. İnternet: Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi, http://www.tobb.org.tr (2007).
      38. Afacan, T., Türkiyedeki Biyoyakıtların Gelisimi, Uygulamalar, Sorunlar ve
      Öngörüler, 10.Enerji Kongresi, İstanbul, 23-25 (2006).
      39. Karahan, S., Biyodizel Kalitesi ve Biyodizel Kalitesinin Dizel Motorlara
      Etkileri, Biyodizel Çalıstayı, Ankara, 18-20, 49 (2005).
      40. Keskin, A., Tall Yagı Esaslı Biyodizel ve Yakıt Katkı Maddesi Üretimi ve
      Bunların Dizel Motor Performansı Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi, Gazi
      Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 22-35 (2005).
      75
      EKLER
      76
      EK 1 %100 dizel yakıtının motor performans deneyi sonuçları
      77
      EK 2 B5 (ayçiçegi-palm) yakıtının motor performans deneyi sonuçları
      78
      EK 3 B10 (ayçiçegi-palm) yakıtının motor performans deneyi sonuçları
      79
      EK 4 B5 (kanola - soya) yakıtının motor performans deneyi sonuçları
      80
      EK 5 B10 (kanola-soya) yakıtının motor performans deneyi sonuçları
      81
      ÖZGEÇMİS
      Kisisel Bilgiler
      Soyadı, adı : SEKER, Serhat
      Uyrugu : T.C.
      Dogum tarihi ve yeri : 26.06.1980 Balıkesir
      Medeni hali : Bekar
      Telefon : 0 (266) 246 05 83
      Faks : 0 (266) 244 53 88
      e-mail : serhatseker@gmail.com
      Egitim
      Derece Egitim Birimi Mezuniyet tarihi
      Lisans Gazi Üniversitesi / Kimya Mühendisligi 2004
      Lise Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi 1998
      İs Deneyimi
      Yıl Yer Görev
      2006-2007 TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlügü TÜİK Uzman Yrd.
      2005 Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Kimya Mühendisi
      Yabancı Dil
      İngilizce, Almanca
      Hobiler
      Futbol, Basketbol, Müzik, Bilgisayar teknolojileri

      Dökümanın Orjinalini İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

      a
      30-10-2012 09:17

       TÜRKİYE DE BİYODİZEL ÜRETİM MALİYETİ VE YAŞANAN SORUNLAR

       emine Emine Fire Avatar

       VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul
       197
       TÜRKİYEDE BİYODİZEL ÜRETİM MALİYETİ VE YAŞANAN SORUNLAR
       Baran YAŞAR
       Çukurova Üniversi tesi Zi raat Fakül tesi Tar ım Ekonomisi Bölümü Adana.
       byasar@cu.edu.tr
       Özet
       Artan enerji fiyatları ve yaşanan sorunlarla birlikte, fosil kaynakların aşırı tüketilmesi ve
       çevresel sorunlar ülkeleri enerjide yeni arayışlar bulmaya zorlamaktadır. Dünyada ve
       ülkemizde bu kaynaklar içerisinde giderek dikkatleri üzerine çeken biyodizel yakıtının
       gelişme seyri gözden kaçmamaktadır. Son günlerde biyoyakıtlar gıda fiyatlarını artırdığı ve
       mono kültür tarıma neden olduğu gibi eleştirilere maruz kalsa da yaşanan gelişmeler
       biyoyakıtların üretiminin devam edeceği yönünde ipuçları göstermektedir. Bu çalışmada
       ülkemizde biyodizel üretiminde TSE tarafından standart hammadde kabul edilen kolzanın
       üretim maliyetleri incelenmiş, biyodizel üretiminin maliyeti kolza bitkisi örneğiyle
       değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca ülkemizde kolza ve biyodizel üretiminde yaşanan
       sorunlar da ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
       Anahtar kelimeler: Biyodizel, Kolza, Üretim Maliyeti, Enerji Bitkisi.
       Abstract
       Countries trying ro find new alternatives about energy because of increasing energy prices,
       consuming fossil fuels and environmental problems. Nowadays biodiesel is developing
       rapidly which is important renewable energy source.Biodiesel has criticims like increasing
       crops price and monocultur agriculture but it has clues to continue production.In this
       research, were examined about repeseed production cost which is admitted standard raw
       material by TSE and biodiesel production cost with rapeseed. And also were examined
       problems about rapeseed and biodiesel production.
       Keywords: Biodiesel, Rapeseed, Production Cost, Energy Crop.
       1.GİRİŞ
       Dünyada giderek artış gösteren enerji tüketimi; artan nüfus ve insan ihtiyaçlarının
       sınır tanımamasıyla birlikte hızlı bir artış göstermektedir. Artan enerji fiyatları sanayi, tarım,
       hizmetler sektörü ve bunlarla birlikte zincirin son halkasında yer alan son tüketicileri de
       önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle artan petrol fiyatları ülkeler üzerinde baskılar
       yaratmakta ve enerjide sorun yaşamak istemeyen ülkeler petrole olan bağımlılıklarını
       azaltmaya çalışmaktadırlar. Enerji arzında ve kullanımında yaşanan bu sıkıntılar dünya
       VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul
       198
       üzerinde yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarını cazip hale getirmekte ve ülkelerin
       enerjide dışa bağımlı olmamak için bu kaynaklara hızla yöneldikleri görülmektedir.
       Alternatif enerji kaynakları ve gelişmeler incelendiğinde dünyada biyodizel ve
       biyoethanol gibi biyoyakıtların gelişimi dikkatleri çekmektedir. Biyoyakıtların hammaddesini
       tarım ürünlerinin oluşturması, konunun tarım sektörü ve üreticiler açısından da önemini
       artırmaktadır. Bununla birlikte biyoyakıtların beraberinde getirdiği; artan tarım ürünleri
       fiyatları, enerji tarımında karşılaşılan sorunlar ve tarım topraklarının enerji-gıda amaçlı olarak
       değerlendirilmesi gibi sorunlar da tartışmalar devam etmektedir.
       2.TÜRKİYEDE KOLZA ÜRETİMİ VE YAŞANAN SORUNLAR
       Anavatanı Akdeniz Bölgesi olan kolza bitkisi kışlık ve yazlık olarak ülkemizde
       yetiştirilebilmektedir. Tohumlarında % 25-50 oranında yağ bulunduran kolza bitkisi, yağ,
       sabun, boya ve diğer endüstri dallarında kullanılmaktadır [1]. Islah edilmemiş yani doğada
       bulunan kolza bitkisi insan sağlığına zararlı toksit etkili, yaklaşık % 40-50 oranında erusik asit
       içerir. Kanadada yapılan bilimsel çalışmalar sonucu içindeki erusik asit miktarı % 1 ve daha
       altına indirilerek endüstriyel olarak kullanılabilir bir yağlı tohum bitkisi haline gelmiştir.
       Kanola adı aslında kanadalılar tarafından bitkiye verilmiş ticari ismidir ve canadian oil, low
       acid kelimelerinin harflerinden türetilmiştir [2].
       Kolza 1980li yıllarda ülkemizde yaygınlaştırılmaya çalışılmış fakat bünyesinde
       bulundurduğu oleik asitten dolayı ekimi ve üretimi yaygınlaşamamıştır. Yapılan ıslah
       çalışmaları, enerji tarımı ve kolzanın 2000li yıllara gelindiğinde biyoyakıtlar için hammadde
       olarak kullanılması nedeniye ülkemizde de kolzaya olan talep artmıştır.
       Ülkemizde 2006 yılı itibariyle 6.6 milyon dekar olan yağlı tohum ekilişi içerisinde
       kolza 54 bin dekar (% 0,8) ekilişe, 2.8 milyon ton yağlı tohum üretiminde ise 12.6 bin ton
       (%0,45) üretime sahip olduğu görülmektedir [3]. Kolza ekiliş, üretim ve verim rakamları
       ayrıntılı olarak incelendiğinde ise; ekim alanının aşırı dalgalanmalar gösterdiği ve 2006 yılı
       itibariyle 53.898 da, üretim miktarınında ekiliş alanına bağlı olarak 12.615 ton olduğu
       görülmektedir. Kolza verimi yıllar itibariyle değişiklikler göstermekle birlikte ortalama 232
       Kg/da değere sahip olduğu yapılan tespitler arasındadır (Çizelge 1).
       VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul
       199
       Çizelge 1. Türkiyede Kolza Ekili, Üretim ve Verimi
       YILLAR
       Ekiliş
       (da)
       Üretim(Ton) Verim(Kg/da)
       1987 2.500 340 136
       1990 20.170 2.100 104
       1995 70 9 129
       2000 820 187 228
       2001 2.900 650 224
       2002 5.500 1.500 273
       2003 28.000 6.500 232
       2004 17.000 4.500 265
       2005 7.000 1.200 171
       2006 53.898 12.615 234
       Kaynak: [3].
       Dünyada yaşanan; kuraklık, artan girdi maliyetleri ve yaşanan diğer yapısal sorunlar
       ülkemizde üreticileri yağlı tohumlar özellikle kolza gibi üretim maliyet daha düşük ve
       yetiştiriciliği daha kolay olan ürünlere yöneltmektedir. Son dönemde özellikle üreticilere
       yapılan desteklemelerden kolza üretimi de etkilenmiş, üretim ve ekiliş miktarları aşırı
       dalgalanmalar gösterse de kolza tarımı ülkemizde artış eğilimi göstermektedir. Bununla
       birlikte kolzanın biyodizel üretimi için hammadde olarak kullanılması ve kolay
       pazarlanabilmesi üreticilerin bu ürüne olan ilgisini de giderek artırmıştır.
       Ülkemizde kolza üretim maliyeti incelendiğinde; yıllar itibariyle önemli değişiklikler
       göstermediği ve ortalama olarak 0,50 YTL/Kg olduğu yapılan tespitler arasındadır. Bununla
       birlikte kolzaya uygulanan pirim desteği artış eğiliminde olup, 2007 yılı itibariyle 0,22
       YTL/Kg gibi yaklaşık olarak ürün maliyetinin % 50 oranında teşviğe konu olmaktadır
       (Çizelge 2).
       Çizelge 2. Kolza Üretim Maliyeti
       Yıllar Üretim Maliyeti
       (YTL/Kg)
       Pirim Desteklemesi
       (YTL/Kg)
       2003 0,50 0,12
       VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul
       200
       2004 0,40 0,13
       2005 0,53 0,20
       2006 0,55 0,22
       2007 0,52 0,22
       Kaynak: [4].
       Kolza üretiminde yaşanan gelişmelere sadece maliyet unsurları ve pirim ödemeleri
       desteği olarak bakmak, kolza konusunda yaşanan gelişmeleri tam olarak anlamamıza
       yetmemektedir. Kolza üretiminde yaşanan sorunlar ve üreticilerin karşılaştıkları önemli
       sıkıntılarında değerlendirilmesi ülkemizde kolza üretiminin geleceği açısından daha iyi
       sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır.
       Kolza yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar incelendiğinde; temel sorun olarak
       üreticilerin kolza bitkisini ve yetiştiriciliğini yeterince bilmedikleri görülmektedir. Özellikle
       kolza ekimi sırasında; ekim ve hasat gibi uygulanması önem arz eden mekanizasyon
       işlemlerinin gerektiği ölçüde sağlanamaması, kolza veriminin düşmesine ve üretim miktarında
       önemli kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Kolza tohumunun hassas ve özellikle sıcağa
       karşı dayanıksız olması, üreticilerin hasat sonrasında taşıma, stoklama ve pazarlama
       konularında yetersiz kalmaları ürün kayıplarında önemli artışlara neden olmaktadır. Kolza
       üretiminde karşılaşılan bu sorunlar üretim miktarını azaltmakta, dolayısıyla üretim
       maliyetinin yükselmesine ve çiftçi gelirlerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden
       olmaktadır.
       3.TÜRKİYEDE BİYODİ ZEL ÜRETİMİ VE YAŞANAN SORUNLAR
       Türkiye biyodizel üretimiyle 2000li yıllardan sonra tanışmış ve 2006 yılına kadar
       geçen dönemde biyodizel üretiminde sıkıntılı gelişmelerle karşılaşmıştır. Belirtilen bu
       dönemde plansız ve gerekli yapısal düzenlemeleri tamamlamayan biyodizel firmalarının,
       kayıt dışı ve standartlara uygun olmayan biyodizel üretimini gerçekleştirdikleri
       görülmektedir. Bu dönemde biyodizel üretiminde, başta kolza olmak üzere hammadde olarak
       kullanılan yağlı tohumlu bitkilere olan talebin artması, dikkatlerin biyodizel konusuna
       çekilmesini sağlamıştır. Bu noktada karar verici organların sektörü kayıt altına almak için
       işleme lisansı zorunluluğu getirmesi ve ÖTV ile vergilendirerek yönlendirme politikası
       başlamıştır. Yağlı tohumlu bitkilerde yetersiz olan üretim miktarı, dışa bağımlılık ve
       biyodizelle birlikte artan yağlı tohum talebi bu önlemlerin alınmasını gerektirmiştir. Diğer
       yandan ise yapılan önlemlerle biyodizel üretimi kayıt altına alınmaya çalışılsa da, aksine
       uygulanan yüksek ÖTV ve engellemelerle sektörde kayıt dışına davetiye çıkarılmıştır.
       Biyodizel konusunda resmi olarak faaliyet gösteren, işleme ve dağıtım lisansına sahip
       59 adet firmanın olduğu (Eylül,2008) fakat bu firmaların önemli bir bölümünün fiilen
       çalışmadığı yapılan tespitler arasındadır. Türkiyede resmi olarak belirlenen biyodizel üretimi
       2005 yılı itibariyle 90.000 ton, 2006 itibariylede 10.000 ton olduğu belirlenmiştir [5].
       2007-2008 yıllarına ilişkin olarak lisanslı firmaların üretimiyle birlikte, kayıt dışı üretim
       yapan firmaların sayıları ve üretim miktarları tespit edilememekte, buna rağmen ülkemizde
       3.000 civarında biyodizel ünitesinin faaliyet gösterdiği tahmin edilmektedir.
       Ülkemizde biyodizel konusunda yaşanan sorunların incelendiğinde; temel olarak
       maliyet sorunu ile karşılaşılmaktadır. Biyodizel üretiminin % 84ünü hammadde, % 7sini
       kimyasallar, % 4ünü su-elektrik ve % 5ini sabit giderler oluşturturduğu yapılan tespitler
       arasındadır [6]. Hammaddenin maliyet içerisinde bu kadar önemli bir yer tutması, yağlı
       tohumlu bitkilerde özellikle de standart hammadde olan kolza üretiminde sorun yaşayan
       ülkemizde biyodizel konusunda tartışmaları artırmaktadır.
       Biyodizel üretiminde kullanılan kolzadan biyodizel üretim maliyeti özel sektör
       koşulları içersinde değerlendirildiğinde; 1 kg kolzadan % 40 yağ elde edildiği kabul edilerek,
       üretimde kullanılan metil alkol ve diğer masraflarda eklenerek üretim maliyetinin 3,27
       YTL/lt ye ulaştığı (% 69,1) görülmektedir. Toplam maliyeti içerisinde hammaddenin % 66
       gibi oldukça yüksek bir değere ulaşması dikkat çekicidir. Bu maliyetlere ilave olarak 0,72
       YTL ÖTV ve KDVnin eklenmesiyle toplam üretim maliyeti 4,71 YTLye ulaşmaktadır
       (Çizelge 3). Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta; 2008 yılında yaşanan kuraklık ve
       artan gıda fiyatlarından kolza ürününün de etkilenmesi ve yaklaşık % 25 oranında kolza
       fiyatının artmasıdır. Artan hammadde fiyatı biyodizel maliyetini etkilemekte ve üretim
       maliyeti önemli ölçüde artış göstermektedir.
       Çizelge 3. Biyodizel Üretim Maliyeti(YTL/lt)
       Maliyet Unsurlar Miktar
       (Kg)/(lt)
       Fiyat
       (YTL/Kg)
       Oran (%)
       Kolza 2,40 2,40 51,0
       Metil Alkol 0,18 0,72 15,3
       Diğer Masraflar - 0,15 3,2
       1 lt Biyodizel Maliyeti - 3,27 69,4
       VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul
       201
       Piyasada kullanılan petrodizelin 2,66 YTL (Ekim,2008) olduğu dikkate alındığında
       ülkemizde üretilen biyodizelin rekabet şansının olmadığı açıkca görülmektedir. Bu noktada
       ele alınması gereken bir diğer konu da; biyodizel üretimine uygulanan ÖTVnin sektörde
       yarattığı olumsuz etkidir. Uygulanan yüksek verginin sektörü düzenleme yerine engelleme
       özelliği göstermesi ve sektörü kayıt dışı üretime doğru yönlendirmesi gözden kaçmaması
       gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte yüksek vergi ödemek
       istemeyen biyodizel üreticileri kayıt-standart dışı üretim yapmakta ve sektörün geleceğini
       olumsuz etkilemektedirler. Özellikle standart dışı üretim çevre kirliliğine yol açmakta ve
       beklenenin aksine alternatif enerji kullanımının olumsuz sonuçlar doğurmasına neden
       olmaktadır.
       Ülkemizde biyodizel üretiminde karşılaşılan sorunlar ayrıntılı olarak incelendiğinde
       ise; hammadde olarak kullanılan bitkisel yağ ve yağlı tohumlar üretiminin yetersiz olmasıdır.
       Ülkemiz bitkisel ham yağ üretimi yaklaşık 1 milyon ton olup bu üretim rakamımız 1.4 milyon
       ton olan üretimimizi karşılayamamakta ve yaklaşık 700 bin ton ham yağ ithal edilmektedir
       [7]. Ülkemizde ham yağ açığının olması ve buna parelel olarak biyodizel üretiminde
       hammadde olarak bitkisel yağların kullanılması yağenerji rekabetini körüklemekte ve
       sektörü sıkıntıya sokmaktadır.
       Biyodizel üretiminde karşılaşılan bir diğer sorunsa, biyodizelin tanımlanmasına ilişkin
       yaşanan sıkıntılardır. Dünyanın yenilenebilir enerji olarak kabul ettiği biyodizel yakıtı,
       ülkemizde bu tanımlama içerisinde yer almamakta ve tanımlama karmaşası devam etmektedir.
       Buna ilave olarak biyodizel ülkemizde petrol ve petrol türevi ürünler gibi tanımlanmakta ve
       vergiye tabi tutulmaktadır.
       Biyodizel konusunda yaşanan bir diğer sıkıntı da, TSE tarafından kabul edilen ve
       kolzayı standart hammadde olarak kabul eden EN 14214 biyodizel standardıdır. Yağlı
       tohumlarda sıkıntı yaşayan, özellikle kolza üretiminde yetersiz kalan ülkemizin, AB
       tarafından kabul edilen ve uygulanan biyodizel standardını olduğu gibi kabul etmesinin
       olumsuz etkileri devam etmektedir.
       ÖTV - 0,72 15,3
       KDV - 0,72 15,3
       Toplam Maliyet - 4,71 100,0
       VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul
       202
       Biyodizel üretiminde yaşanan bu sorunlar zincirleme bir reaksiyon yaparak sektörün
       önünü kapatmakta ve başta kolza üreticileri olmak üzere, biyodizel üreticileri ve satıcı
       firmalar önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Yüksek biyodizel maliyeti biyodizel üreticilerinin
       üretimi bırakmalarına veya hammadde olarak atık yağ kullanımı gibi alternatifleri
       değerlendirmelerine neden olmaktadır. Bununla birlikte yüksek vergi ödemek istemeyen
       sanayici de kayıt ve standart dışı üretim yapmakta, çevresel sorunlara ve vergi kaybına neden
       olmaktadır.
       4.SONUÇ VE ÖNERİLER
       Gelişmeyle birlikte artan enerji kullanımı ve çevresel zararlar, dünyada olduğu gibi
       ülkemizde de biyodizel yakıtı gibi yenilenebilir enerji çeşitlerinin kullanımını
       yaygınlaştırmaktadır. Biyodizel konusunda gerekli üretim potansiyeline sahip olan ülkemizin
       hammadde ve üretim maliyetleri konusundaki sıkıntılarını giderememesi, biyoyakıtlarda
       dünyada söz sahibi ülkeler içerisinde yer almamızı engellemektedir. Bununla birlikte kayıt
       dışı ve standartlara uygun olmayan üretimin getirdiği olumsuzluklar biyoyakıtların gelişimini
       engellemektedir.
       Biyodizel üretiminde kullanılan ham yağ ve yağlı tohumlardaki üretim açığı
       giderilerek, hammadde için gerekli altyapı hızla oluşturulmalıdır. Bunu takip eden dönemde
       hammadde olarak sadece kolza bitkisi düşünülmemeli, ülke çıkarları gözetilerek milli
       biyodizel bitkisi için çalışmalar yapılmalıdır. Biyodizel piyasasındaki olumsuz etkilerin ve
       özellikle ÖTV konusunda yaşanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
       Hızla artan enerji sorunumuzun çözümünde rol oynayabilecek biyodizelin gelişmesine katkı
       sağlayacak düzenlemeler planlı olarak hazırlanmalı ve ileriye dönük gelişmeler de dikkate
       alınarak uygulanmalıdır.
       5.KAYNAKLAR
       1.Gencer,O.,1995. Genel Tarla Bitkileri(Endüstri Bitkileri).Çukurova Üniversitesi Ziraat
       Fakültesi Ders Kitabı No:42.Adana.
       2.Anonim,2008. http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=kolza (erişilme Tarihi:13.10.2008)
       3.Tuik,2008. Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi. www. tuik.gov.tr.
       (Erişilme Tarihi:13.10.2008)
       VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul
       203
       4.Tarım İl Müdürlükleri,2008. Tarım ve Köyişler Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri
       Kayıtları(Çeşitli Yıllar).
       5.Afacan, T.,2006. Uluslararası Biyoyakıt Sempozyumu Açılış Konuşması,Ankara Ticaret
       Odası.
       6.Albiyobir,2006. Biyoyakıt Dünyası Dergisi Sayı:1
       7.DPT,2007.Devlet Planlama TeşkilatıDokuzuncu Kalkınma Planı 2007- 2013, Gıda Sanayi
       Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara.
       VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul
       204

       Dökümanın Orjinalini İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

       a
       30-10-2012 09:22

        Türkiş Biyodizel Yapımı Video

        emine Emine Fire Avatar

        a
        30-10-2012 09:24

         biyodizel makinası

         emine Emine Fire Avatar

         Firmamız,Biodizel üretim makinesinin kampanya ve fiyatları aşağıda belirtilmiştir.

         Kampanya belirli bir süre için geçerlidir.

         Kampanyaya nakliye dahil değildir.

         Ödemeler ( Kredi kartı(%5 Kmsyn) , ve Nakit ) tahsil edilir.

         Kampanya Ürünümüz :
         400 lt Biodizel makinesı : Bedelsiz

         Toptan alınması gerekli hammadde : 300 adet AG 80 (Ş. Ç. 2000) Metoksit
         BU FİYATLARI KESİNLİKLE KAÇIRMAYIN !!!!!

          

         NOT:Siz değerli müşterilerimize yapmış olduğumuz bedelsiz 400 lt biodizel makinası kampanyasından yararlanmak ve makina BEDELİNİ ödememek için ,400 lt bio yakıt üretimi için gerekli olan metoksit maddesi ( Ş.Ç.2000 ) Ag 80 metoksit kimyasal maddesinden 300 adet almanız karşılığında biodizel tesisi kurulumu bizlere aittir.( 400 lt biodizel üretim için Ş.Ç.2000 metoksit 2 adet kullanılır.)

         NOT:Biodizel yakıt maliyeti, Bitkisel Yağ lt fiyatının üzerine 30 YKR ekleyerek elde edilen yakıtın maliyetini bulabiliriz.

          

         dizelmakinası

          » Biodizel tesisimiz bir buzdolabı büyüklüğündeki ana rektörün yanı sıra hammadde ve ürün tanklarıyla      6 - 7 m2 ´lik alanda çalışabilir.
           » 220 - 380 volt elektrikle çalışır.....
           » Hammadde çekimini otomotik yapar 8 saat sonunda yıkanmış ve kullanımına hazır biodizel üretir.
           » Sadece start düğmesine basılarak çalışan sistem extra bir işçilik istememektedir.
           » Dizel Maker 180(boy) * 60(en) cm2 ebatındadır.


         Kampanya Ürünümüz :
         1. Seçenek

         400 lt Biodizel makinesı : Bedelsiz

         Toptan alınması gerekli hammadde : 300 adet (AG 80 Metoksit) Metoksit

          

         NOT:Biodizel yakıt maliyeti, Bitkisel Yağ lt fiyatının üzerine 30 YKR ekleyerek elde edilen yakıtın maliyetini bulabiliriz.

         http://www.biodizel.tr.gg/Dizel-Maker-400LT.htm

         a
         30-10-2012 09:29

          biyodizel makinası Fiyatı

          emine Emine Fire Avatar

          Satılık Sıfır Biodizel Makineleri Çok Ucuza Satılık
           
          İlan Kodu : M-110477
          İlan Türü : Satılık - Sıfır
          Fiyat : 2,000 TL
          Üretim Tipi : Marka
          Üretici : Dizel Maker
          Revizyon Var mı? : Yok
          Görüntülenme : 4923 

          makina  
           

          http://makinecim.com/ilan_110477_Biodizel-makineleri-cok-ucuza-satilik

          a
          30-10-2012 09:31
           Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
           ParaKazanma.co