Mavi Ladin Yetiştirmek Para Kazanmak

emine Emine Fire Avatar

 MAVİ LADİN ÜRETMEK ÇOK KERLI BİR İŞ
mavilavin_yetiştirmek

1 Dönümlük yatırım maliyeti bin 750 YTL

Mavi ladin fidanı yetiştirmenin maliyetini de çıkaran Abdullah Beden, bir dönüme ortalama olarak 750 adet fidan dikilebileceğini belirtiyor. 0.60 litre saksıda mavi ladinin 1 YTL olduğunu açıklayan Beden, bir dönüm için 750 YTL fidan maliyeti çıkarıyor. Yine 1 dönümün sulama maliyetinin ortalama 500 YTL, fidan dikim işçiliğinin 250 YTL, yerin dikime hazırlanmasının da 250 YTL olduğunu dile getiren Abdullah Beden, toplam yatırım maliyetinin ortalama bin 750 YTLye çıktığını söylüyor. Beden, fiyatların yer, su ve iklim şartlarına göre değişebileceğine de işaret ediyor. 1 dönüme en az 450, en fazla bin adet fidan dikilebiliyor.

Mavi ladin fidanının üreticisine getirisi ise 1 dönümde 75 bin YTLyi buluyor. 5 yıllık yani ortalama 250-300 cm boylanmış bir mavi ladin fidanı, ortalama 100 YTLden alıcı buluyor. 750 fidan da tanesi 100 YTLden 75 bin YTL anlamına geliyor. Tabi fidanın yaşı ve boyu uzadıkça bir dönümden elde edilen gelir de 100 bin YTLleri aşıyor.

-------------------------------------------------------------------------

Mavi Ladinin (Picea pungens Engelm.) Aşı ile Üretimi Üzerine Araştırmalar

maviladinfidanı

Bu çalışmada, peyzaj uygulamalarında çokça kullanılan ve ithal bir tür olan Picea pungens Hoopsii nin aşı ile üretiminde, Avrupa ladini (Picea abies (L.) Karst.) ve doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.) fidanlarının altlık olarak kullanımı araştırılmıştır. Bu amaçla 2+1 ve 2+0 yaşındaki fidanlar altlık olarak kullanılmıştır. Farklı aşı tekniği olarak uygulanan yarma ve yanaştırma aşının ve ayrıca aşı yerine macun sürülüp sürülmemesinin de etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre aşı başarısı; yarma aşıda %60, yanaştırma aşıda da %55 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, aşı macununun aşı başarısını arttırdığı belirlenmiştir. En yüksek aşı başarısı da %87 ile yarma aşı tekniğinin uygulandığı 2+1 yaşlı Avrupa ladini altlıklarının kullanıldığı ve aşı yerine aşı macunu sürüldüğü denemelerde elde edilmiştir. (Kaynak : Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 9 (1): 35-41 Kırdar ve ark.)

Giriş
Ülkemizde kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel kuruluşların peyzaj düzenlemelerine ağırlık vermesi nedeniyle bitkisel materyale olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Özellikle kentsel ve kırsal alanlarda yapılan peyzaj düzenlemelerinde yerli veya yabancı çok sayıda dış mekan süs bitkisi kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde dış mekan süs bitkilerinin üretimi yeterli düzeyde değildir. Bununla birlikte, tercih edilen bitki türünün egzotik oluşu, üretiminde zorluk bulunması ve gelişiminin yavaş olması, istenilen türlerin İtalya ve Hollanda gibi yabancı ülkelerden ithal edilmesine sebep olmaktadır. Nitekim 1997 yılında 15,6 milyon $, 1998 yılında 22,1 milyon $ dış mekan süs bitkisi ithalatı olmuştur (Anonim, 2001).
Bitkisel üretim genel, olarak generatif veya vejetatif üretim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle dış mekan süs bitkilerinin üretiminde ebeveynine tıpatıp benzeyen dolayısıyla aynı renk ve forma sahip bitki elde etmek vejetatif üretim yöntemleriyle mümkündür. Mavi ladin (Picea pungens Engelm.) gibi ibreli türlerde ise en çok kullanılan vejetatif üretim yöntemi aşı ile üretme tekniğidir. Aşı ile üretme; ayrı genotiplere ait iki bitkiden yeni bir bitki meydana getirme tekniğidir. Aşı ile üretme, bugün süs ve orman ağacı türlerinde başarı ile kullanılan bir tekniktir (Ürgenç, 1992). Ancak, birçok araştırmacının da belirttiği gibi aşı çalışmalarının başarısına bazı faktörler etki etmektedir. Nitekim, Doran (1953), Nienstaedt ve ark. (1958) ve Fielding (1969) gibi araştırmacılar genetik özelliğinden dolayı bazı fertlerden alınan
sürgünlerin tutma başarısı yüksek aşı kalemi verdiğini belirtmişlerdir. Mirov (1940) ve Dormlingin (1964); aşı kalemi alınacak sürgünün ağaç üzerindeki yerinin, aşı kalemi toplama yönteminin, stokların hazırlanmasının ve aşıyı yapma zamanının aşı başarısı üzerinde etkili faktörler olduğu belirtilmiştir. Larsen (1956) ise başarılı bir üretim yapılabilmesi için kuvvetli anaç fidanlara ihtiyaç bulunduğunu ve iyi bir aşı bıçağının da aşı ile üretmede en etkili faktörlerden biri olduğunu belirtmektedir.
Mavi ladin; piramidal formu ve masmavi ibreleri ile peyzaj uygulamalarında çokça tercih edilen dekoratif türlerin başında gelmektedir. Genel olarak monotonluğu bozmak ve arka plan ile kontrast oluşturmak amacıyla soliter kullanımı yaygındır. Bununla birlikte gruplarda karakter bitkisi olarak ta değerlendirilmektedir.
Mavi ladinin hem ülkemizin ekolojik şartlarına uyum sağlayıp tesis yeteneğine sahip olması hemde peyzaj değeri yüksek ithal türlerin başında gelmesi, kitlesel üretimi konularında araştırmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, ülkemizde ibreli türlerde yapılan aşı çalışmaları ve özellikle ithal türlerin yerli türler üzerine aşılanması çalışmaları yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu araştırma, mavi ladinin önemli bir kültivarı olan Hoopsi nin aşı ile üretimi ve aşı başarısının arttırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Materyal ve Metot
Araştırma da kullanılan aşı kalemleri, 11 Nisan 2008 tarihinde Yalova yöresindeki özel fidanlıklarda mevcut 3-3.5 m boylarındaki ithal Picea pungens Hoopsi fidanlarının tepe tacının orta kısımlarındaki iyi güneş alan ve iyi gelişmiş sürgünlerinden alınmıştır. Akşam serinliğinde toplanan aşı kalemleri ıslak bezlerle sarılarak naylon torbalara yerleştirilmiş ve soğuk muhafaza kaplarında korunmuşlardır. Naylon torbalar üzerinde havalanmayı sağlamak için 10-15 adet küçük delik açılmıştır. Altlık olarak kullanılan 2+1 ve 2+0 yaşlı tüplü doğu ladini ve Avrupa ladini fidanları da Trabzon-Of Orman Fidanlığından temin edilmiştir.
Aşı işlemi başlamadan önce, kalemlerin 4-5 cm uzunluğunda dip kısmı üzerindeki ibreler kambiyumda yaralanmalara neden olmadan çıkış yönünde çekilerek veya duruma göre neşterle yüzeysel kesilerek uzaklaştırılmışlardır. Aşı kalemleri 8-12 cm uzunluk ve 5-7 mm kalınlıkta olacak şekilde hazırlanmıştır.
Araştırmada yanaştırma ve yarma aşı yöntemleri kullanılmıştır. Yanaştırma aşıda; önce alt gövde kısmından iğne yapraklar uzaklaştırılarak temiz bir gövde yüzeyi ortaya çıkarılmış, daha sonra neşter ile 2-4 cm uzunluğunda gövde kalınlığının 1/3 derinliğinde eğik bir kesit açılmıştır. Aşı kalemi üzerinde kama gibi her iki yönden kesit yüzeyi oluşturulmuş daha sonra aşı kalemi kambiyumlar üst üste gelecek şekilde altlığın gövdesi ile gövdeden tek taraflı ayrılan gövde parçası arasına yerleştirilmiştir. Böylece her iki yönden kambiyumların birbirleriyle kaynaşma olanağı oluşturulmuştur. Yarma aşıda ise altlıkların belirli bir yükseklikten tepe sürgünü kesilmiş 5-8 cm uzunlukta bir kısım ibrelerden temizlenerek çıplak kalan sürgün 4-5 cm uzunlukta ortadan yarılmıştır. Oluşturulan bu yarığa çift taraflı kama şeklinde kesilen aşı kalemi oturtulmuştur. Bu işlemlerden sonra aşı yeri lastik bant ile sarılmış ve macunlanmıştır. Vejetasyon süresi boyunca sera; ortalama 20-25 °C sıcaklık %80-85 nem düzeyinde tutulmuştur.
İstatistiki Değerlendirmeler
Aşı çalışmaları, rastlantı parselleri deneme desenine göre üç tekerrür halinde gerçekleştirilmiş ve her tekerrürde 10ar adet aşı yapılmıştır. Dolayısıyla toplam 480 adet aşı gerçekleştirilmiştir. Vejetasyon dönemi sonunda başarılı ve başarısız aşılar tek tek sayılarak başarılı aşı adedi belirlenmiş ve yüzde olarak hesaplanmıştır. Başarı kriteri olarak, aşı kaleminin sürmesi ve sürgün oluşumu esas alınmıştır. Aşı kaleminin yeşil rengini koruduğu ancak tomurcuğun patlamadığı ve halen tazeliğini koruyan aşılar başarılı kabul edilmeyerek gözlem altında tutulmuştur. Başarı kriterine göre elde edilen yüzde değerler istatistiki analizlere sokulmadan önce arcsin (p)1/2 transformasyonuna tabi tutulmuştur. Daha sonra, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini incelemek için, transformasyon değerleri Kolmogoraf Simirnov testine tabi tutulmuştur. Normal dağılım gösterdiği belirlenen verilere, SPSS 9.0 istatistik paket programında faktöriyel varyans analizi ve Duncan testi uygulanmıştır. Ayrıca varyans analizinde faktörlere ait ikili veya çoklu etkileşimlerin istatistiki açıdan anlamlı olup olmadığına bakılmış anlamlı bulunan ikili etkileşimler varyans analiz tablosunda verilmiştir.

Maviladin aışıileüretmek
Bulgular
Varyans analizi sonuçları incelendiğinde; altlık yaşı ve aşı macununun %99.9; altlık türünün %99 ve aşı yönteminin de %95 güven düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir.
Homojen grupların tespiti amacıyla yapılan Duncan testi sonucunda, aşı başarısı üzerine etki eden faktörlere ait varyasyon katsayıları ve ortalama değerleri Tablo 2de verilmiştir.
Duncan testi sonuçlarına göre özellikle 2+1 altlık yaşına sahip fidanlar %65 ortalama değeri ile daha yüksek tutma başarısı göstermiştir. Aşı tekniği incelendiğinde ise yarma aşı tekniğinin (%60) yanaştırma aşı tekniğine (%55) göre daha başarılı olduğu keza aşı çalışmalarında aşı macununun da kullanılmasının aşıların tutma başarısı üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Altlık türünün aşı başarısı üzerine etkilerinin incelendiği araştırmada, mavi ladini aşı kalemlerinin Avrupa ladini altlıklarına aşılanmasının daha başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir (Tablo 2).
Varyans analizi sonucuna göre; aşı başarısı üzerinde sadece Tablo 1de gösterilen ikili etkileşimlerin etkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle; istatistikî açıdan anlamlı bulunan ikili etkileşimlere Duncan testi uygulanmıştır. Aşı başarısı üzerine, aşı macunu x altlık yaşı etkileşiminde en yüksek başarı, aşı macunu uygulaması yapılan 2+1 yaşlı fidanların kullanıldığı denemelerde (%86 tutma başarısı) tespit edilmiştir.
Aşı başarısı üzerine etkili olan diğer bir ikili etkileşimde, aşı macunu x altlık türü etkileşimidir. Yapılan incelemeler sonucunda, aşı başarısı üzerine, özellikle aşı macunu uygulamasının ve altlık türü olarak ta Avrupa ladini fidanlarının kullanılmasının en başarılı sonuçlar verdiği (%87 tutma başarısı) saptanmıştır.
Aşı başarısı üzerine etkili olan diğer bir ikili etkileşimde, aşı macunu x altlık türü etkileşimidir. Yapılan incelemeler sonucunda, aşı başarısı üzerine, özellikle aşı macunu uygulamasının ve altlık türü olarak ta Avrupa ladini fidanlarının kullanılmasının en başarılı sonuçlar verdiği (%87 tutma başarısı) saptanmıştır.
Aşı başarısı üzerine etkili olan diğer bir ikili etkileşimde, aşı macunu x altlık türü etkileşimidir. Yapılan incelemeler sonucunda, aşı başarısı üzerine, özellikle aşı macunu uygulamasının ve altlık türü olarak ta Avrupa ladini fidanlarının kullanılmasının en başarılı sonuçlar verdiği (%87 tutma başarısı) saptanmıştır.
2+1 yaşlı Avrupa ladini fidanlarının altlık olarak kullanılmasının, yarma aşı tekniğinin uygulanmasının ve aşı yerine aşı macunu tatbik edilmesinin tutma başarısını önemli düzeyde arttırdığı sonucuna varılmıştır.
Altlık olarak seçilecek fidanların repikaja tabi tutularak daha güçlü kök ve gövde yapısına sahip fidanlar haline getirilmiş olması tutma başarısı açısından tavsiye edilmektedir. Keza, aşı yapıldıktan sonra aşı yeri mutlaka aşı macunu ile kapatılmalıdır. Aksi halde, aşı yerine su ve hava girmesi neticesinde henüz teşekkül etmemiş olan kallus köprüsünde çürümelerin meydana geldiği ve daha sonra da aşıların kuruduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla aşılı fidanların sağlık durumu hakkında kesin değerlendirmeler, aşının üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra yapılabilir.

-------------------------------------------------------------------------

Mavi Ladin Genel Bilgi
Pinaceae
Latince Adı :  Picea pungens
Türkçe Adı :  Mavi ladin
İngilizce Adı :  Blue Spruce
SİSTEMATİK
Alt Türleri :  P. pungens´Argentea´
P.pungens´Glauca´
P.pungens´Glauca Globasa´
P.pungens´Glauca nana´
P.pungens´nana´
MORFOLOJİ
Ortalama Boy :    Büyük (15 m.´´den fazla)
En Uzun Boy :  20 metre
Ortalama Genişlik :  8 metre
Yaprak :    Herdem Yeşil
Gövde ve Kabuk :  Gövde ve dalları ince pulsu ve çatlaklı grinsi esmer bir kabukla örtülüdür.
Dal Formu :  Dallar gövdeye çevrel dizilmiştir.
Kozalak :  Kozalaklar yumurta şeklinde uzunca silindir veya yuvarlak formda olup aşağı ve yanlara doğru yönelmişlerdir. olgunlaşmadan önce yeşil- koyu kırmızı daha sonra kahverengidirler. Kozalaklar olgunlaştıklarında bile açılmaz, olduğu gibi yere düşerler.
Çiçek :  Bir evciklidir.Dişi çiçek bir önceki yıla ait sürgünün ucunda, dip kısımlarda kiremit dizilişinde birkrç pul ile çevrelenmiş halde bulunur. Erkek çiçek ise bir evvelki yıla ait sürgünlerde bulunan iğne yaprakların koltuğunda yer alır.
Budama :  Budama gerektirmez. Ama tek bir sürgünün ana gövde olması için bunun yanında çatal yapıp uzayan ikincil sürgünlerin kesilip çıkarılması lazım.
Tepe Özelliği :  Piramit taçlı
EKOLOJİ
İklim :Ilıman - Soğuğa dayanıklı
Işık :Güneş sever Yarı gölgeye dayanıklı
Toprak :  Suyu iyi akıntılı (süzek) derin, nemli toprakları sever. Kireçli topraklardan hoşlanmaz.
Nem :  Yüksek bağıl nemi sever.
ÜRETİM
maviladin tohumla üretmek
Tohumla Üretim :
  Tohumla üretimi zordur. Tohum dinlenmesi olduğu için tohumlar 4 C derecede 2-3 aylık katlamadan sonra soğuk yastıklara ekimi yapılır.
Tohum Ekim Zamanı :Bahar başı Mart, Bahar Nisan, Bahar Sonu Mayıs
maviladin Çelikle üretmek
Çelikle Üretim :
  Çelikle üretim ancak bodur türlerde yapılır. Çelikler temmuz- Ağustos başı alınarak % 0.8´lik IBA ile muamele edilip sisleme altında torf + kum karışımında köklendirilirler.


Aşı ile Üretim :  Aşı ile üretim daha çok mavi ve değerli bitkilerin üretiminde kullanılır. Çünkü tohumla üretimde mavi türlerin çöğürlerinin çoğu daha az mavi olur. Yandan kertikli aşı uygulanır.
Anaç Seçimi :  P. abies var. excelsa
Sulama :  Düzenli sulama ister.
HASTALIK ve ZARARLILAR
HASTALIKLARI
*Ladin Torbalı Hastalığı- Etmeni Chrysomyxa rhododendri
*Adi Ladin Pas Hastalığı-Etmeni Chrysomyxa abietis
*Ladin Esmer Yaprak Hastalığı-Etmeni Lophodermium macrosporum
ZARARLILARI
*Ladin Örümceği-Paratetranychus unungulis
*Ladin Yeşil Gal Biti-Chermes viridis
*Kırmızı Ladin Gal Biti-Cnaphalodes strobilobius
*Ladin Kurdu-Epiblema tedella
BİTKİ TANIMA
Bitki Tipi :  İğne yapraklı
Yaşam Süresi :  Çok yıllık.
Toleransları :  Soğuğa dayanıklı ,Rüzgara dayanıklı
Doğal Olarak Yetiştiği Şehirler :  Güney Ege ve Akdeniz dışında her yerde yetişir.
Anavatanı, Kökeni ve Dünyada Doğal Yayılış Alanları :  Kuzey yarım kürenin ılıman ve soğuk bölgelerinde yetişir. asıl anavatanı Amerika´nın Rocky dağları ve özellikle Kolorado eyaleti dağlarıdır.
KULLANIM
Peyzajda Kullanım :  Grup bitkisi olarak, soliter olarak ve kaya bahçelerinde kullanılır.

 ------------------------------------------------------------------------

Mavi Ladin Aşı Kalemi İle Üretim

Aşı Kaleminin Alınması:
Aşı Kalemi Alınması
Aşı Kaleminin Alınması 2:
Aşı Kalemi Alınması
Kesilmiş Kalem: 
Kesilmiş Kalem
Kesim Yeri:
Kesim Yeri
Kesim Yeri 2:
Kesim Yeri
Aşı Altlığı:
Aşı Altlığı
Aşı Kalemi:
Aşı Kalemi
Aşı altlığı kök sürgünü kontrolü:
Aşı Altlığı Kök Sürgünü
Kalemin Hazırlanması:
Kalem Hazırlığı
Kalem Hazırlığı:
Kalem Hazırlığı
Aşıya Hazır Kalem:
Aşıya Hazır Kalem
Altlık Bitki ve Kalem:
Altlık, Bitki, Kalem
Altlıkta Budama:
Altlıkta Budama
Bitkide Aşı Noktasının Belirlenmesi:
Aşı Noktasının Belirlenmesi
Altlık Bitkide Aşı Yerinin Ayarlanması:
Aşı Yerinin Ayarlanması
Altlık Bitkide Aşı Yerinin Ayarlanması 2:
Aşı Yerinin Hazırlanması 2
Altlık Bitkide Aşı Yerinin Ayarlanması 3:
Aşı Yerinin Hazırlanması 3
Altlıkta 10-12 cm Kesik Yüzeyin Görünümü:
Aşıda Kesik Yüzeyin Görünümü
Kalemde Kesim Hazırlığı:
Aşı Kaleminde Kesim Hazırlığı
Kalemde Kesim Başlangıcı:
Aşı Kaleminde Kesim
Kalemde Kesim Devam:
Aşı Kaleminde Kesim 2
Kalemin Yan Görünümü:
Aşı Kaleminin Yan Görünümü
Kalemin Ters Kısmına Tırnak Açılması:
Aşıya Ters Tırnak Açılması
Kalemin Ters Yüzeyinde Ters Görünümü:
Aşı Kaleminin Ters Yüzeyinin Görünümü
Kalemde Kambiyum Tabakası Yan Görünümü:
Kalemde Kambiyum Tabakası Yan Görünümü
Kambiyum Tabakası:
Kambiyum Tabakası
Altlık ve Aşı Kalemi:
Altlık ve Aşı Kalemi
Aşı Kaleminin Altlığa Monte Edilmesi:
Aşı Kaleminin Altlığa Monte Edilmesi
Aşı Kalemi ile Kambiyum Tabasının Çakıştırılması:
Aşı Kalemi ile Kambiyum Tabasının Çakıştırılması
Altılık ile Aşı Kaleminin Tam Çakıştırılmış Görüntüsü:
Altılık ile Aşı Kaleminin Tam Çakıştırılmış Görüntüsü
Kalem ile Altlığın Bağlanmadan Önceki Görünümü:
Kalem ile Altlığın Bağlanmadan Önceki Görünümü
Altlık ve Kalemin Aşı Bandı ile Bağlanması:
Altlık ve Kalemin Aşı Bandı ile Bağlanması
Aşı ile Kalemi Bağlamaya Devam:
Aşı ile Kalemi Bağlamaya Devam
Aşı Bandı ile Sabitlenmiş Görünüm:
Aşı Bandı ile Sabitlenmiş Görünüm
Yan Aşı Yapılmış Bitki Görünümü:
Yan Aşı Yapılmış Bitki Görünümü
Aşı Yapılmış Bitkinin Sera İçerisinde Tünele Yerleştirilmesi:
Aşı Yapılmış Bitkinin Sera İçerisinde Tünele Yerleştirilmesi
Mavi Ladin Aşı Sürgünü Görünümü:
Mavi Ladin Aşı Sürgünü Görünümü
Mavi Ladin Aşılı Ladinlerin Altlık Kısımlarının Aşı Üzerinden Kesilmesi:
Mavi Ladin Aşılı Ladinlerin Altlık Kısımlarının Aşı Üzerinden Kesilmesi
Mavi Ladin Aşı Sürgünleri Görünümü:
Mavi Ladin Aşı Sürgünleri Görünümü
Mavi Ladinler:
Mavi Ladinler


Aşı Malzemeleri
Maviladin Aşıların yapılması sırasında kullanılan malzemeleri ve özelliklerini şöyle açıklayabiliriz.
a) Çakılar: Göz çakısı ve kalem çakısı olmak üzere iki tip çakı kullanılır. Göz veya kalem aşılarının daha sınırlı yapıldığı yerlerde göz çakısı, her iki yöntem için de rahatlıkla kullanılabilir. Ağzı kapanmayan bıçaklar daha kuvvetlidir. Keskin yüzü korumak amacıyla bir kılıf kullanılırsa daha iyi olur. İyi çalışmak için bıçağın gayet keskin olmasında yarar vardır. Eğer çok aşı yapılacaksa yüksek kaliteli sağlam ve dayanıklı bıçaklara ihtiyaç vardır.
b) Aşı macunları: İyi bir aşı macunu bitkinin yüzüne iyice yapışmalı, yağmurlarla yıkanıp gitmemelidir. Soğukta çatlayıp dökülmemeli, sıcak havalarda ise eriyip akacak kadar yumuşak olmamalıdır.
Aşı macunun kullanım amaçları şunlardır.
Aşı bölgesini tamamen kaplayarak su kaybını ve anaç-kalem üzerindeki çıplak kesit yüzeyinde hücrelerin ölmesini önlemek.
Odunun çürümesine neden olan mikroorganizmaların ağacın bünyesine girmesine engel olmak.
Son yıllarda aşı macunları soğuk ve sıcak olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır.
Sıcak macunlar: Bu tip içine giren maddeler, reçine, bal mumu, keten tohumu yağı veya mangal tozu kömürüdür.
Soğuk macunlar: Asfalt ve su emilsüyonundan ibaret olan bu aşı macunu son yıllarda piyasaya sunulmuştur.
c) Aşı bağları: Aşı işleminde kalem veya gözün anaçla sıkıca birleşmesini sağlamak ve aralarında boşluk bırakmamak için kullanılan rafya, plastik şerit, lastik şerit ve pamuk ipliği gibi malzemelerdir. Daha çok göz aşılarında kullanılan rafyanın esnekliği yoktur. Bundan dolayı göz aşılarında, aşılamadan 15-20 gün sonra alınmazlarsa anacı boğar ve kırılmalarına neden olur. Ceviz fidanı üretiminde uygulanan yama göz aşı veya yarma aşılarda aşı bağı olarak beyaz plastik şeritler kullanılır. Esnek oldukları için aşı yerinde boğum yapmaz.
d) Kalem aşısı makineleri: Asmalarda uygulanan masa aşısı, anaç ve kalemin uçlarında kare şeklinde dişler açan, elektrikli yuvarlak bir testere yardımı ile yapılır. Bu dişler sayesinde anaç ve kalem birbirleri içine girer çok sıkı ve kesin bir birleşme sağlanır.
e) Serpet: Kalem aşılarında aşı yerinin ve budamalarda çapı büyük olan yaraların düzeltilmesinde veya kalın dalların budanmasında kullanılan kavisli olarak yapılmış kuvvetli çakılardır.
f) Budama makası: Aşı kalem veya gözlerin hazırlanmasında, anaç ve fidanların tuvalet budamasında, aşıdan önce anaçlarda aşı temizliğinde, aşılı anaçların temizliğinde ve ağaçların budanmasında kullanılır. Tek taraflı kesen budama makasları bitkiyi ezdiklerinden iki ağızlı makaslar tercih edilmelidir.
g) Aşı baltası: Yarma kalem aşılarında anacın yarılarak kalemin yerleştirileceği yerlerin hazırlanmasında kullanılan tahta saplı, keskin ağızlı, ön tarafında üçgen şeklinde yarık açıcısı bulunan özel bir alettir.
h) Aşı tokmağı: Yarma kalem aşılarında aşı yerinin hazırlanmasında kullanılan ve aşı baltasına vurarak bir yarık açmasını sağlayan tahta bir tokmaktır.
ı) Testere: Aşı ve budama işlerinde budama makasının kesemeyeceği kadar kalın olan dalların kesiminde kullanan testereler özel şekillerde yapılmışlardır. İnce ve dar uçlu olanlar tercih edilmelidir.
i) Bileği taşı: Aşı çakıları, serpet, budama makası gibi aletlerin bilenmesinde kullanılan aletlerdir. Su ve yağ taşları olmak üzere iki çeşittir. Bileme esnasında çeşidine göre üzerine su veya ince yağ damlatılır.
-----------------------------------------------------------------------
Mavi Ladin Çelik İle Üretim
ÇELİKDEN MAVİ LADİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA AŞILI MAVİ LADİN FİDANLARINDAN ALINAN YENİ SÜRGÜNLER İLE MASMAVİ MAVİ LADİNLER YETİŞTİREBİLİRSİNİZ.
YENİ SÜRGÜNLERDEN ALINAN KALEMLER KÖKLENDİRME HORMONUNA BATIRILIR VE ÜZERİ GÖLGELİKLİ BİR ALANDA VEYA SERADA KÖKLENME ORTAMINA DİKİLİR. 1-2 AY SONRA %90 KÖKLENME GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ.
BU UYGULAMA  AŞI OLAYINI  ORTADAN KALDIRIR. ÇELİK ALDIĞINIZ AĞACIN RENGİ İLE AYNI MAVİLİKDE FİDANLAR ÜRETİLEBİLİR
KÖKLENDİRME HORMONU FİYATLARI
Toz Köklendirme Hormonu 50 TL
Sıvı Köklendirme Hormonları 50 TL
 
-----------------------------------------------------------------------
Mavi Ladin Tohum İle Üretim
Mavi ladin nedir?       
 Son yıllarda park-bahçe tanzimlerine ağırlık verilmesi ile dış mekan süs bitkilerine olan ilgide artmıştır. Artan talebe karşılık ülkemizde yeterli sayıda süs bitkisi yetiştiricisinin olmaması ve kaliteli üretim miktarlarının kısıtlılığı nedeniyle ihtiyaçların çoğu yurtdışından fidan ithalatı ile karşılanmaktadır.Ülkemizde mavi ladin en çok Park-bahçe düzenlemelerinde gösterişli görünümünden dolayı çok tercih edilmektedir. Mavi Ladin fidanı da gösterişli görünümünden dolayı ithal edilen fidanların en başında gelmektedir.
Son yıllarda da ülkemizde vatandaşlarımız tarafından Mavi Ladin fidanının değeri anlaşılmış olup; yüksek miktarlarda çıplak köklü  Mavi Ladin fidanı üretimi yapılmaktadır. Yapılan üretim çalışmalarının çoğu bilinçsiz ve fidan yetiştirme tekniğinden uzak bir halde olup bu çalışmalar her gün artan üretici sayısıyla daha da çoğalmaktadır.
Üretilen çıplak köklü Mavi Ladin fidanlarının sayılarının fazlalığı  yanında park-bahçe tanzimi çalışmalarında kullanılacak kaplı boylu-formlu Mavi Ladin fidanı üretimi sayısı yok denecek kadar azdır. Hal böyle iken bu duruma bir dur demek ve üretici kitlesini bilinçlendirmek ve ekonomiye katkıda bulunmak bizim için bir görev olmuştur.
MAVİ LADİN
Picea pungens
1.MAVİ LADİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
         Mavi Ladin Birleşik Amerika Devletinde Kaya dağlarında, Utah ve Koloradoda doğal  olarak yetişir. Buralarda 3300 metre yüksekliğe kadar çıkmaktadır.
Yetişme ortamı bakımından büyük bir isteği yoktur. Kuru, asidik ve hafif rutubetli  topraklarda iyi yetişir. İyi drenajlı kumlu balçık topraklarda optimal gelişim gösterir.
Donlara dayanıklıdır. Hava nemi az olan yerler ile güneşli yerlerde iyi gelişir. Soğuk hava şartlarına dayanıklı olup (-40 dereceye), kara içi iklimlerin hakim olduğu yerlerde iyi uyum sağlar.
Gençlikte yavaş, 8-10 yaşından sonra hızlı büyür. Maximum 20-50 m boy yapar. Işık-yarıgölge ağacıdır. Başlangıçta piramidal sonraları sütunumsu tepe yapar. Tepe çapı 6-8 mdir. Sığ ve yayvan kök sistemi geliştirir
 
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak1
 
Mavi Ladinin yeşil yaprakları 2-3 cm uzun, 4 köşeli, sert ve batıcı, mavimsi-boz yeşil veya gümüşi-beyaz olup radial diziliştedir. Mavi renk soğuk iklimde daha belirgindir. İbrelerdeki mavi renk elle oğuşturulunca çıkar. Vejetasyon döneminde mavi renk çok belirgin hale gelir. Soğuk-kurak iklimlerde mavi renk ılıman bölgelere nazaran daha bariz olarak ortaya çıkmaktadır.
maviladinüretmekiçintohum
Mavi Ladinin tohumları susam tanesi büyüklüğünde, köşeli,açık kahve renkli ve geniş kanatlıdır.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak3
Ülkemizde güzel görünüşü bakımından park ve bahçelerde süs bitkisi olarak büyük bir rağbet görmektedir. Park ve bahçelerde gösterişinden dolayı tek başına kullanılmaktadır. Kirli ve zehirli gazlara duyarlı değildir. Yurdumuzun her bölgesinde yetiştirilebilmektedir.
2-ÜRETİM
2.1 TOHUM EKİMİ İLE MAVİ LADİN ÜRETİMİ
Kaliteli Mavi Ladin fidanı üretimi için ana şart kaliteli Mavi Ladin tohumu ekiminin yapılmasıdır. Kaliteli tohum ekimi kaliteli fidan üretimi yanında yapılacak çalışmaların ekonomik ve karlı bir yatırım olmasını sağlar. Ekimi yapılacak tohumların mutlaka orijin (yetiştiği yer) belgesine  sahip ve kalite kontrolünün (çimlenme yüzdesi, çimlenme enerjisi, temizlik yüzdesi) yapılmış tohumlardan olmasına dikkat edilmelidir. Mavi Ladin tohumlarının ülkemizdeki temin yolları iki şekilde olmaktadır.
1- Tohum ithalatı yapan firmalardan satın almak yoluyla
2-Yurtdışında(Almanya,Amerika,Hollanda vb) yaşayan eş,dost,akraba vasıtasıyla temini şeklinde.
Kaliteli tohum ekimi sonucunda da  kaliteli fidan elde etmek istiyorsak mutlaka yurtdışından tohum ithalatı yapan firmalardan sertifikalı tohum satın alma yoluna gidilmelidir.
1 kg. Mavi Ladin tohumunda 235.000 adet tohum vardır. 1000 adet tohumun ağırlığı 4,3 gramdır. 100 gr. Mavi Ladin tohumundan ekim sonucundan 1+0 yaşlı 15.000 adet fide çıkmaktadır. 2+0 yaşında toplam fidan sayısı 6.000-7.000 adet arasında olmaktadır.
Tohumdan Mavi ladin yetiştirilmesinde pekte arzu edilmeyen mavi renkli fidanlar elde edilmesi oranı yüksektir. Bu nedenle çıkan fidelerin renklerinin mavi olması nedeniyle son zamanlarda  Picea pungens glauca Kiabab ve Picea pungens glauca Apache orijinli  tohumlar ekimde en çok tercih edilenlerdir.
Kaliteli fidan üretiminde kaliteli tohumdan sonra etkili üç önemli faktör vardır:
1.İyi fiziksel özelliklere sahip yetişme ortamı.
2.İyi özelliklere sahip sulama suyu
3.Fidanın büyüme döneminde uygulanacak gübreleme rejimi.
Bu üç  faktör     bir  saçın üç  ayağı   gibidir ve birinin   eksikliği   durumunda   fidanın yetişmesinde birçok sorun meydana gelmektedir.
2.1.1 YETİŞME ORTAMININ HAZIRLANMASI
2.1.1.1 ORMAN TOPRAĞI :
Kaliteli fidan için kaliteli tohum kadar kaliteli toprakta zorunludur. Fidan yetiştirme ortamı olarak kullanılan materyal orman toprağıdır. Orman toprağı humus yönünden zengin topraklardır. Bitki ve hayvan artıklarının toprakta çürümesi ve ayrışması neticesinde toprak bünyesinde organik maddeler teşkil eder. Esmer koyu renkli olan bu maddelere humus adı verilir. Humusun topraktaki rolü çok önemlidir. Humus toprağın su tutma kapasitesini arttırır, havalanmayı temin eder, bunun neticesinde toprak sıcaklığının ayarlanmasını sağlar, besin maddelerini tutma kapasitesini arttırarak düzenli beslenmeyi ve beslenmenin devamlılığını sağlar.
Bitkinin gelişmesinde mevcut toprağın toprak reaksiyonu(pH) da çok önemlidir. pH toprakta asitlik durumunu ifade eder. Toprakta mevcut besin maddelerinin çözünür hale geçerek istifade edilebilir şekillerde toprakta optimal miktarda bulunmaları ve fidanların bu besin maddelerini kolaylıkla alarak bunlardan azami derecede istifade etmeleri, toprağın mikroorganizma aktivesi, ibrelilerde görülen Damping-of gibi mantar hastalıklarının mevcudiyeti, toprak verimliliği dolayısıyla bitkilerin iyi gelişme göstermeleri toprağın değişen reaksiyonu ile ilgilidir.
İbreli fidanlarda 6.0 pH derecesinde Damping-off hastalığı pek belirgin görülür.
İbreliler için 5.0-5.5 pH, yapraklılar 5.5-6.5 pH değerleri arasında en iyi gelişme sağlanmaktadır.
İbreliler için 5.0-6.0 pH asgari ve azami sınır olarak kabul edilmektedir.
Ekimde kullanılacak toprağın mutlaka pHı ölçülmelidir. pH değeri  Ph metreler ile ölçülebileceği gibi toprak tahlili yapan kuruluşlarda yaptırılacak tahliller neticesinde öğrenebilir.
Yüksek pH değerlerinin düşürülmesi için dolayısıyla Damping-off hastalığına karşı mücadele etmek için ekim yastıkları hazırlandıktan sonra 98 hacim su+ 2 hacim asit oranı ile hazırlanan %2lik ticari sülfirik asidin metrekareye 1.9 lt olacak şekilde yağmurlama sulama şeklinde verilir. Peşinden bolca sulama yapılarak çözeltinin toprağın aşağılarına kadar inmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan işlem sonucunda toprağın pHı 0,5 derece düşürülebilir.
Pratik olarak 10 metrekare yastığa 5 cc/10 lt (%98lik sülfirik asit) dozajı ile toprağa bir kez verilerek akabinde bolca sulanırsa pH 0,5 derece düşer.Ancak bu geçici bir durumdur. Vejetasyon sonunda pH tekrar eski haline gelir. Bu nedenle toz Kükürt uygulaması daha uzun süreli ve kalıcı olur. 1metreküp harç materyaline 1 Kg. toz Kükürt homojen dağıtılarak karıştırılır. Peryodik sulama ile büyüme mevsimi boyunca (toprak sıcaklığı +15 dereceyi geçince Kükürt bakterileri çalışmaya başlar) pH bir birim düşebilir.
Kullanılacak toprağın beton zemine 30 cm kalınlığında serilerek üzerine 180 gr/metrekare olacak şekilde Metil bromür serpilerek üzeri hava geçirmeyen örtü ile örtülür ve 48 saat bekletildikten sonra üzeri açılarak 48 saat havalandırılır. Bu işlem mutlaka açık hava yapılmalı sera gibi kapalı ortamlarda kesinlikle yapılmamalıdır. Bu işlem sonucunda toprakta bulunan böcek,mantar, ot tohumları ölmüş olur. Toprak steril hale getirilmiş olur.
Phı ölçülmüş ve steril hale getirilmiş orman toprağı içindeki kök,taş,kaya,dal vb gibi parçalardan arınmak üzere elenir. Elenmiş orman toprağı kullanıma hazır demektir.
2.1.1.2 YANMIŞ HAYVAN GÜBRESİ:
Organik gübrenin en önemlisidir. Taze hayvan gübresi hemen kullanılmaz. Ahır hayvanlarının katı ve sıvı dışkılarının yatakta oluşturduğu bir karışımdır. Bu karışımın kullanılabilmesi için olgunlaşma, ayrışma ve çürüme devresi geçirmesi gerekmektedir. Hayvan gübresinin tamamen yanması için üzerinden 1-2 yıl geçmesi gerekir. Ancak bu şekilde açıkta bekletilen gübrede %60 oranında besin değeri kaybı yaşanmaktadır. Pratik olarak hayvan gübresindeki bu kaybı önlenmek ve bir an önce yanmayı sağlamak için 4-5 metreküp hayvan gübresine 50 Kg. Amonyum Sülfat(%21 N) ve 50 Kg. Toz Kireç ile karıştırılıp üzeri naylon örtü ile hava alamayacak şekilde örtülür. Her gün bolca sulanıp kısa süreli havalandırılır. Bu işlem yaklaşık 1 ay süreyle yapılmalıdır. Yanmış hayvan gübresi toprağın su tutma kapasitesini artırır, toprak sıcaklığı üzerine olumlu etki yapar, toprakta yaşayan mikroorganizmaların sayılarını ve etkinlik derecelerini artırır. Yanmış hayvan gübresi olarak yöremizde saf koyun gübresi tercih edilmektedir.
2.1.1.3 PERLİT :
Topraktan çıkarılan volkanik küllerin fırınlarda ısıtılarak suyu buharlaştırılır. Geriye kalan süngerimsi yapıya perlit denir. Su tutma kapasitesine sahiptir. Taneli yapısı nedeniyle ortamın hava kapasitesini arttırır. Besin değeri yoktur.
Elde edilen tüm maddeler belirli oranda karıştırılarak yetişme ortamı hazırlanır. Mavi ladin için hazırlanan yetişme ortamı karışımı şu şekilde olabilir. 2/6 oranında elenmiş orman toprağı 2/6 torf  , 1/6 yanmış hayvan gübresi ve 1/6 oranında perlit karışımı.
Hazırlanan yetişme ortamının fiziksel ve kimyasal yapısının bilinmesi ve yetiştirilecek türün istekleri göz önünde bulundurularak uygulamaların yapılabilmesi için mutlaka hazırlanan karışımın tahlilinin yapılması gerekir. Yapılacak tahlil sonuçları fidelerin büyüme döneminde yapılacak gübreleme rejimini de doğrudan etkileyecektir.
2.1.2- EKİM YASTIKLARININ HAZIRLANMASI
Ekim yastıklarının yapılacağı düz ve su geçirgenliği iyi olan bir zemin seçilir. Ekim yastığının eni 120 cm, yüksekliği 25 cm olmalıdır. Yastık eninin hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken yastığın her iki yanından da ot alımı sırasında yastığın orta kısmına rahatça uzanılabilmesidir. Yastığın boyu ekilecek tohum miktarına göre ayarlanabilir.
Ekim yastığının tabanı su geçirgenliğini sağlamak amacıyla çakılla döşenir. Döşenen çakılın üzerine polietilen örtü serilir. Örtü serilmesinin amacı yetiştirme ortamına danaburnu, böcek, kurt gibi hayvanların gelmesini  ve tabandan yabani ot çıkışını engellemektir. Ekim yastıkları hazırlanan yetiştirme ortamı ile doldurulur. Yastığın üzerine Danaburnuna karşı koruyucu Frodan isimli ticari (65 gr/metrekare) ilaç serpildikten sonra yastık yüzeyi çapalanarak ilacın toprağa karışması sağlanır. Çapalama işleminden sonra yastık yüzeyi tırmıklanarak çizgi çekimine hazır hale getirilir.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak4
Ekim yastıklarına tohumları ekmek için tohum büyüklüğünün 2-3 katı kadar 5mm derinlikte yaklaşık 10-15 cm aralıklı ekim çizgileri çizilir. Ekim çizgilerinin sayısı yastık enine göre değişebilir
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak5
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak6
2.1.3-TOHUMLARIN EKİME HAZIR HALE GETİRİLMESİ
Tohum ekimi açık alanda 15-Nisan-5-Mayıs arasında,sera şartlarında daha erken olabilir.  Ekimi yapılacak Mavi Ladin tohumları 12 saat ılık suda bekletilmeli kurutuldukdan sora böcek, kuş, mantar zararlarına karşı ilaçlanmalıdır.
Tohumların ilaçlanmasında 1000 gr Mavi Ladin tohumu baz alınırsa 130 gr su, 0,66 gr Malathion, 0,66 gr Dipterex, 2 gr Alümine tozu, 0,05 gr Algiwet yapıştırıcı, 15 gr mazot kullanılmalıdır. Yapıştırıcının uygun dozdan fazla olması tohumun çimlenmesini engellemektedir.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak7
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak8
maviladinyaycı yapıştırıcı
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak11
Derin bir kapta bulunan karışımın içine Mavi Ladin tohumları konur. Karışım karıştırılarak tohumların iyice ilaçlanması sağlanır
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak12
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak33
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak14
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak15
İlaçlanan tohumlar ince bir tülbent üzerinden süzülerek fazla karışımın uzaklaştırılması sağlanır.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak16
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak17
Tülbent üzerinde kalan tohumlar düz bir zemin üzerine ince bir tabaka halinde serilerek kurumaya bırakılır.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak19
1.TOHUM EKİMİ
İlaçlanmış tohumlar metrekareye 7 gr. olacak şekilde elle ekilir.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak120
 
 
Ekme işlemi bittikten sonra tohumların üzerine elenmiş orman toprağı ve dişli dere kumundan oluşan kapatma materyali ince bir tabaka halinde serilir. Kapatma materyali 2/3 orman toprağı 1/3 dişili dere kumundan oluşmalıdır. Kapatma materyalinin kalınlığı tohum kalınlığının 1,5 katı kadar 5mm olmalıdır. Tohum eğer sığ ekilirse sulama sırasında tohum dağılır ve açıkta kaldığı için kurur çimlenemez. Derin ekilirse fazla rutubetten çürür ve çürümese bile geç çıkar. Bu nedenle yetişme ortamının iyi dengelenmesi gerekir. Çimlenmenin optimal üç şartı olan yeterli oksijen, yeterli sıcaklık(+10-15) ve yeterli rutubetin bir arada olması gerekir.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak166
saanem_keçisi
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak88
Kapatma işlemi bittikten sonra kalın bir tahta yardımı ile tohumlar sıkıştırılır.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak45
Sıkıştırma işleminden sonra ekim yastıkları bolca sulanır.
maviladinçamagacı
2.1.5- BAKIM ÇALIŞMALARI
2.1.5.1-SULAMA:
Sulama suyunun pH=6,5-7,3 optimal olması kabul edilebilir. Bu nedenle
sulama  suyunun    tahlilinin yapılması ve   özeliklerinin bilinerek kullanılması gerekir.
Ekimi yapılan tohumun çimlenebilmesi için belirli derecede sıcaklık ve nemin olması gerekir.  Özelikle sulama çimlenme sağlanıncaya kadar çok dengeli yapılmalıdır. Sulama gündüz saatlerinde çimlenme başlayana kadar günün en sıcak ve güneşli saatlerinde olmak üzere 2 defa 5-10 dakika ince zerreler halinde yağmurlama sulama şeklinde yapılmalıdır. Mavi Ladin tohumları 8-14 gün içerisinde çimlenmektedir. Çimlenme tamamlandıktan sonra büyüme için gereken su, sabahın erken saatlerinde veya güneşin yakıcı etkisi geçtikten sonra haftada 2-3 kez, sonra haftada 1, sonra duruma göre 2-3 haftada bir sulama yapılmalıdır. Çimlenme başladıktan sonra sıcak saatlerde sulamaya devam edilmesi Damping-off hastalığına yol açar. Fidanlara fazla su verilmesi havalanmayı engellemekte ve bu da bitkide kendini sararma şeklinde göstermektedir. Az su verilmesi durumunda ise bitki su bulmak amacıyla kazık kök oluşturmakta, kök oluşmasını engellemektedir. Sulama  rejimini elle toprağın muayene edilmesi, günlük meteorolojik sıcaklık değerlerinin takibi veya tansiyometre (toprak nemi ölçer) belirler. Çıplak köklü fidanların sulanmasında ince zerreler halinde su atan yağmurlama sulama sistemi tercih edilmelidir.kaplı fidanlarda sulama çok kurak geçen zamanlarda her gün, diğer zamanlarda 2-3 günde bir sulanmalıdır. Kaplı ve repikajlı fidanların sulanmasında yağmurlama veya damlama sulama tercih edilmelidir.
2.1.5.2- OT ALMA VE SEYRELTME :
Yabancı otlar topraktaki besin maddelerine ve suya ortak olarak fidanların yeterince gelişmelerine engel olurlar. Yabancı otlarla fidanlar arasındaki gelişme rekabetini fidanların lehine çevirmek için ot alma işlemi yapılır. Böylece otların fidanları baskı altına almaları ya da onlara sarılmak suretiyle zarar vermeleri önlenmiş olur. Ekim yastıklarında çıkan yabani otlar elle kökünden sökülerek uzaklaştırılır. Ot alma işleminde fidelerin zarar görmemesine dikkat edilir. Ekim yastıklarında fazla tohum kullanılması neticesinde fideler sık bir şekilde çıkmaktadır. Bunların seyreltilmesi gerekir. Zira bu işlem yapılmazsa çok miktarda fidan elde edilir. Ama bunların büyük bir kısmı cılız ve arzulanan derecede gelişmemiş olur. Seyreltme de  istikbal vadeden fidanlar bırakılır diğerleri çıkartılır. Fidelere mümkün olduğunca eşit aralıklar verilir. Seyreltme elle veya makasla yapılır. Elle seyreltmede alınacak fidanlar kararlaştırılır ve elle kökünden çıkarılır. Bu işlemin yapılabilmesi için toprağın biraz yumuşak olması gerekir. Bunun için ekim yastıkları gerek seyreltmeden gerek seyreltmeden sonra iyice sulanmalıdır. Makasla yapılan seyreltmede fidanın gövdesi kök boğazından kesilir.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak145
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak78
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak88

2.1.5.3  SİPERLEME:
Işık isteği gölge ve yarıgölge olan türler gölgelikler altında yetiştirildikleri takdirde fidan zayiatları azalır ve gösterdikleri gelişme daha iyi olur. İyi tatbik edilen bir siperlikte fidanların gelişmesi mühim miktarda arttığı gibi usulüne uygun olmayan ve alçak yapılan bir siperleme de gelişme sipersiz yetiştirilen fidanlardan daha düşük olur. Bunun sebebi hava sirkülasyonunun mevcut olmayışı dolayısıyla meydana gelen sıcaklık ve havasızlıktır.
Genellikle gölge ve yarıgölge ağaç türlerinde gölgeleme işlemi çimlenme tamamlandıktan bir hafta sonra yapılır.
Yöremizde Mavi Ladinin çimlenmesi takip eden günlerde çok aşırı sıcaklar olmamaktadır. İlkbahar yağışları Haziran ortalarına kadar devam etmektedir. Bu nedenle hemen çekilecek örtü gölge ve rutubet yaparak toprak yüzeyinde yosun tabakası oluşmasını sağlar dolayısıyla mantar hastalıkları teşekkül eder. Bu nedenle meteorolojik  veriler günlük takip edilmeli aşırı sıcakların başlaması ile birlikte gölgelik çekilmelidir.
Gölgeleme materyali olarak piyasada çeşitli eni 3 metre olan gölgeleme % leri (%60 oranında, %85 oranında,%50 oranında vb.gibi) farklı yeşil renkli gölgeleme örtüleri vardır. Mavi Ladin üzerine %50 oranında gölgeleme oranına sahip örtü malzemesi  hava dolaşımını sağlayacak uygun yükseklikte aşırı sıcaklar başlamadan çekilir. Gölgeleme ilk 2 yılda çok önemlidir.
Mavi Ladin Üretmek parakazanmak887
2.1.5.4- GÜBRELEME:
Kaliteyi arttırmak, standartta uygun fidan üretmek için gerektiğinde gübreleme yapılmalıdır. Gübrelemenin doğru bir şekilde yapılabilmesi için yetiştirme ortamının özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bunun için gerekli olan yetiştirme ortamının içeriğindeki bitki besin elementlerinin miktarlarını bildiren detaylı bir toprak tahlil raporudur. Tahlil sonucunda mevcut duruma göre gübreleme rejimi uygulanmalıdır.
Yapılan araştırmalar sonucunda bitkilerin çeşitli organlarında 60 element olduğu tespit edilmiştir. Bu elementlerin başlıcası olan 9 element makro element olarak toplanır. Bunlar C(Karbon), H(Hidrojen), O(Oksijen), N(Azot), P(Fosfor), S(Kükürt), K(Potasyum), Ca(Kalsiyum), Mg(Magnezyum) dur. 7 adet element ise mikro element olarak gruplandırılmıştır. Bunlar Fe(Demir), Zn(Çinko), Cu(Bakır), Mo(Molibden), B(Bor), Cl(Klor),Mn(Mangan)dır. Bu elementler bitkinin yaşaması ve gelişmesi için zaruri olanlardır. Makro ve mikro besin elementlerinin bitki yetişme ortamında yeterli miktardan noksan veya fazla bulunduklarında bitkinin gelişmesi ve yaşaması olumsuz etkilenir.
Bitkiler dış görünüş ile tespit edilen bitki besin elementi noksanlık belirtilerini noksanlığın son safhasında gösterir. Bitki beslenmesinde besin elementlerinin alımını büyük ölçüde belirleyen ortamın pH değerleri elementin varlığından daha önemlidir. Bitkiler pH değerini ibrelilerde 5.0-5.5 değeri arasında olmasını ister yüksek ve alçak değerlere sahip ortamlar yarattıkları basınç ile bitkilerin besin alımlarını etkileyerek bitki gelişmesine etkilerde bulunurlar. Bitki besin elementlerinin alınmasını pH yanında yetişme ortamının fiziksel özellikleri ve suyun durumu da belirler. Fiziksel özellikleri bozuk bir ortam kök yapısının gelişmesini engelleyeceği gibi köklerin ihtiyacı olan hava almasını da engelleyecek ve mevcut besin maddeleri yüksek basınçla bağlandığından elementlerin varlığı önemli olmayacaktır. Suyun kalitesi ve miktarı bitki gelişmesini etkileyen ana faktörlerdendir. Bitki su ile besin elementlerinin naklini sağladığı gibi bununla hücre içerisindeki basınç dengesi sağlayarak ayakta durur. Bunun yetersizliği bitkiyi strese sokar ileri aşamalarda ise ölüm gelir. Fazla su da ise ortamın fiziksel özelliklerini bozarak köklerin hava almasını engelleyerek bitkinin gelişmesini engeller bununda ileri safhaları kök ölümünü ve ardından bitki ölümünü getirir.
Bitkiler besin elementi noksanlık belirtileri şu biçimde kendini gösterir;
1- Çimlenmeden sonra ilk gelişme döneminde gelişmenin durması
2- Fidanların ileri düzeyde bodurlaşması
3- Gelişmenin değişik dönemlerinde çıkan tipik yaprak belirtileri
4- Kök yapısında olan değişiklikler
Bu belirtilerin görülmesi halinde yetiştirici ortam, su, yaprak örnekleri alarak ve bunların tahlillerini yaptırarak eksikleri belirlemeye çalışır. Bu tahlillerden ortam ve su tahlillerinin çalışmalara başlamadan yapılmış olması yetiştirici için doğru bir uygulama olacaktır. Yapılan çalışmalar sonucunda yetiştiricinin ortam üzerinde başlangıçta yapacakları ile etkili ve başarılı olduğu görülmüştür. Fakat devamında ortama verilen kötü niteliklere sahip su ile fidan yetiştirmenin mümkün olmadığı veya çok maliyetli olduğu görülmüştür.
Besin elementlerinin eksikleri halinde bitkilerin yapraklarında gösterdikleri belirtiler
1-Azot (N) noksanlığı : Noksanlık belirtileri yaşlı yapraklarda ve ibrelerde görülmektedir.  Yaşlı yapraklarda ve ibrelerde klorofil azalmasından dolayı yaprak ve ibre uçlarından başlayarak düzenli olarak açık yeşil ve giderek sarı(Kloroz) bir renge döner. Noksanlığın devam etmesi ile sararma taze yapraklara doğru devam eder. Noksanlığın şiddetlenmesi halinde yaprakta kahverengi benekler veya yaprağın bir bölümünün kahverengiye dönüşmesi belirtileri görülür. Azot noksanlığı bitkinin kök gelişmesini ve saçaklanmayı engeller, bunun yüzünden bitki bodurlaşır. Vejejatif büyüme dönemi kısalır, bitki erken olgunlaşır. Azot noksanlığı Fe, S,Ca belirtilerine benzer ama bu elementlerin eksiklik belirtileri yeni yapraklardan başlar. Azot fazlalığı gövde-kök dengesinde gövde hacmini arttırarak kök aleyhine dengeyi bozar. Azotun fazla olması bitkinin soğuklardan ve donlardan zarar görmesini arttırır. Bunun nedeni azotlu gübrenin kullanımında bitki bünyesinde su tutma özelliğine sahip suda çözünür azotlu bileşiklerin miktarı artar ve bitki bünyesinde kuru madde miktarı az, su miktarı yüksek olan hücreler oluşur. Su içinde kuru madde miktarı az olunca bitkinin yaprakları zarar görür. Azot fazlalığı alt yapraklarda sarma ile kendini belli eder. Dengesiz bir şekilde yapılan azotlu gübreleme bitki yapraklarının gevşek yapılı ve yaprak adedinin normale oranla daha fazla ve daha iri yapraklar meydana getirmesine neden olur.
2- Fosfor(P) Noksanlığı: Bu element noksanlığında da yaşlı yapraklardan başlayıp genç yapraklara doğru ilerleyen noksanlık belirtileri görülür.  Kirli maviye çalan, koyu yeşil bir yaprak rengi görülür. Yapraklarda , yaprak damarlarında ve yaprak sapında sık sık görülen renk kırmızı ile erguvan arasında bir renktir. Fosfor bitkinin kök yapısının gelişmesini ve meyve oluşmasını arttırır.  Bitkinin erken sürgün vermesini yani tomurcuk patlatır. Daha sonra yaşlı yapraklardan başlayarak yapraklar yeşil-kahverengi ve giderek siyahın tonlarını alması ile kurumalar başlar.
3- Potasyum (K) noksanlığı:  Noksanlığında yaşlı yaprakların ucundan başlayarak genç yapraklara doğru artan şekilde başlangıçta sarı-kırmızıdan kahverengi-kırmızıya kadar değişen renk farklılıkları görülür Bunu izleyen dönemlerde grimsi kahverengi, kırmızı kahverengi ve koyu kahverengi renkler görülür. Ardından yaprakların ölümü gelir.  Potasyum noksanlığı bitkinin su alımını da engeller. Bu sebepten fidanda yapraklarda mevcut su miktarı düşeceğinden alt yapraklarda kurumalar ve üst yapraklarda sarkmalar görülür. Potasyum bitkinin dokularının daha sıkı yapılı olmasını sağlamak suretiyle donlara ve soğuklara dayanıklılığını arttırır, terleme yolu ile su kaybının azalmasına neden olur. Eksiklik halinde bitki donlardan dışarıdan gelecek zararlılara karşı zayıf kaldığından daha kolay etkilenecektir. Bitkinin böcek ve mantar zararlarına karşı direncini arttırır.
4-Magnezyum(Mg) noksanlığı : İbrelilerde yaşlı yapraklardan başlayan sarı veya altın sarısı oluşumlar şeklinde kendini gösterir. Yapraklı ağaçlarda yaprak damarları yeşil damar aralarında ise sararmalar görülür. Şiddetli noksanlık halinde ise sararan alanlarda renk kahverengiye döner. Yapraklar sert ve gevrek olur. Erken dökülür.
5- Kalsiyum (Ca) noksanlığı : Bitkilerde Ca noksanlığı büyüme ucu tomurcuklarının gelişmemesi ile kendini gösterir. Belirtiler buradan yaşlı dokulara doğru ilerler. Bitki kökleri en fazla zarar gören bölümdür. Bitki büyümesinde duraklama görülür.  Hücre duvarlarında çökme sonucunda dokular sertliklerini kaybederler. Genç yaprakların kenarlarından başlayarak soluk beyazımsı yeşil renge değişir. Noksanlığın ileri aşamalarında gelişmemiş sürgün uçları ölür. Yaprak kenarlarında kahverengi leke ve benekler oluşur.
6- Mangan(Mn) noksanlığı: Genç yapraklarda görülür. Mangan noksanlığında yaprakların ana damarlarının tümü yeşildir. Genç yapraklarda başlayan kloroz yaprağın ağ ve mozaik şeklinde bir görünüm almasına neden olur. Daha sonra bu yerler sarı lekeli nekrozlar görülür. Kök gelişmesi azalır.
7- Kükürt(S) noksanlığı : Kükürt noksanlığında bitkinin genç yapraklarında eksik belirtisi görülür. Noksanlığında bitkinin taç büyümesi köklerden daha fazla zarar görür. Genç yapraklar açık sarımtrak veya yeşil bir renk alır. Bu renk değişimi yaprak damarlarında da görülür.Damarlardaki sarılık daha fazladır. İleri safhalarda sarılık yaşlı yapraklara doğru ilerler. Genç yapraklarda başlaması halinde diğer belirtiler Azot noksanlığına başlar.
8- Demir(Fe) noksanlığı: Genç yapraklar sarımsı yeşil,  limon yeşili veya sarımsı beyazdır ve ana damarlar yeşil renktedir. Yaprak sapları ince ve kısa olur. İbrelerde ise genç sürgün ve ibreler tamamen sarı bir görüntü alır. İleri safhalarda yaprak kenarlarında kahverengi nekrozlar oluşur. Zamanla bu ölü lekeler tüm yüzeyi kaplar.
Kireçli alkalen topraklarda veya asit reaksiyonlu topraklarda bitkilerde aşırı sulamadan dolayı Demir eksikliği belirtileri görülür.
9- Bakır(Cu) noksanlığı : Eksiklik belirtileri ilk önce genç yaprakların uçlarında görülür. Yaprakların damarları arası solgun yeşil veya açık sarı olup yaprak yüzeyinde çok sayıda sarımtrak beyazdan kahverengi sarıya kadar lekeler görülür. Yapraklarda şekil bozuklukları görülür. İbrelerde spiral şeklide kıvrılır veya aşağıya doğru kıvrılarak pendula formu alır. Uçlarda başlayan ölümler bitkiye çatı görünümü verir.
10- Bor(B) noksanlığı: Genç yapraklar şekilsiz, biçimsiz olup bükülmüş normalden küçüktür. Eksikliğin artması ile büyüme uçları ölür. Uç tomurcuklar ve gövde kahverengi siyaha dönerek ölür.
11- Çinko(Zn) noksanlığı : Bitkilerde en çok rastlanan eksiklik bu elementte görülür. Genç sürgün uçlarında küçük yaprakların bir araya toplanması ile rozet görüntüsü oluşur. Yapraklarda benekler oluşur. Renk sarı, fildişinden beyaza kadar değişir. Damarlar yeşildir.Genç sürgünler, uçtan başlayarak kurur. Yapraklar olgunlaşmadan dökülür. Kök büyümesi sınırlıdır.

2.1.5.4.1 GÜBRELEME REJİMİ :
Kimyasal gübreler toprak tahlil raporlarında belirlenecek esaslara göre kullanılmalıdır. Rasgele kullanılacak kimyasal gübreler fayda yerine zarar getireceğinden bu konuda çok dikkatli olmak gerekir.
Azotlu gübreler hemen vejetasyonun başlangıcında bir kısmı ve vejetasyonun ortasında bir kısmı verilmek suretiyle fidanların azottan en iyi istifade etme imkanı sağlanmış olur. Fosforlu gübrelerin sonbaharda kullanılması tavsiye edilmekte ise de son yapılan araştırmalara göre fosforlu gübrelerin ilkbaharda kullanılmasının daha yararlı olduğu anlaşılmıştır.
Çimlenmiş Mavi Ladin fidelerine Temmuz ayı ortalarında ikinci sürgüne geçmeye başladıklarında 15:15:15 NPK kompoze gübre verilmesi uygundur. Fidan sıraları arasına metrekareye 50 gr olacak şekilde toprak yüzeyine fidana değmeyecek şekilde gübre serpilir. Çapa yaparak gübrenin toprağın 5 cm derinine karıştırılması daha faydalı olmaktadır. Çapadan sonra sulama yapılmalıdır. 1+0 yaşlı mavi ladin fidelerine 1 sefer gübre yeterlidir. 2+0 Mavi Ladin fidanlarına birincisi Mayıs ayında %21 N veya 20:20 NP gübresi, ikincisi Temmuz ayında 15:15:15 NPK gübresi metrekareye 70 gr olacak şekilde çapalama suretiyle verilir. Toprakta yeterli besin maddesi yoksa veya gelişiminin hızlandırılması için yaprak gübresi verilmesi önemlidir. Vejetasyon başlangıcında önce makro element akabinde mikro element üresi yapraktan doğrudan doğruya verilebilir. Bu işlem köklerin uzun zamanda aldığı elementin %20 oranı kadar elementin çabuk alınmasını sağlar. Uygulama haftada bir kez olmak üzere 40 cc yaprak gübresi 10 lt suya karıştırılarak 2 ay süre ile uygulanabilir.Aynı zamanda bu uygulama sırasında yaprak gübresi Bakır içermeyen diğer mantar ve böcek ilaçları ile karıştırılarak verilebilir. Kaplı ve repikajlı fidanlarda topraktaki besin elementi durumuna göre Nisan ayında 15:15:15 NPK gübresi , Mayıs ayında %21 N veya 20:20 NP gübresi fidanın büyüklüğüne göre 50-100 gr/adet verilebilir. 

a
12-09-2012 02:17

  Mavi Ladin Yetiştirmek Para Kazanmak

  emine Emine Fire Avatar

  2.1.5.5-BUDAMA
  Mavi ladin fidanlarında ilk beş yıldan sonra budama önemlidir. Budama alt kuru dalların uzaklaştırılması, şekilsiz sürgünlerden son yıl uç sürgünlerinin  dipten kesilmek suretiyle veya dondan zarar görmüş uç sürgünlerin uzaklaştırılması olabilir. Budama duruma göre 2-3 yıl yapılabilir. Fidana koniklik kazandırmak önemlidir.
  2.1.6- KORUMA VE MÜCADELE
  2.1.6.1 DAMPİNG-OFF HASTALIĞI : Damping-off yani devrilme hastalığı Mavi Ladin fidelerinde en çok görülen mantar hastalığıdır. Yetişme ortamının en üst toprak tabakalarında yaşayan bir grup mantarın tek veya karışık tasallutu ile meydana gelen bir hastalıktır. Damping-off a neden olan mantarlar hem tohumu hem de tohumdan oluşan fideyi etkiler. Kök boğazından etkilenmiş fideler aniden devrilir, çöker. Bu hastalık bilhassa ibrelilerde görülür. Fide önce sararır, sonra solar ve kırmızımtrak bir renk alarak ölür.
  İyice yanmamış gübre, kireçli kum, milyonda 100 CaCO3 veya 125 bikarbonat ihtiva eden sulama suları hastalığın vukuuna ve ilerlemesine müsait şartları oluştururlar. Hastalıkla mücadele için ;
  1- Ekim sonrası örtü malzemesi olarak organik maddece zengin gevşek yapıda materyal kullanılmalı. Bazik karakterdeki kumlar tercih edilmemelidir.
  2- Fazla sulamadan kaçınılmalıdır. Kirli su ile sulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Hastalık görüldüğünde sulama en düşük seviyeye indirilmeli, gerekirse kesilmelidir.
  3- Fazla azotlu gübre ve normalden fazla gübre kullanılmamalıdır.
  4- Kirli su ile sulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
  5- Tohumlar ekiminden önce  Thiram esaslı mantar ilaçları(Pomarsel Forte) ile ilaçlanmalıdr.
  6- Mümkün olduğunca sterilize edilmiş yetiştirme materyali kullanılmalıdır.Ekimden önce  uygun fungusitlerle(Rizolex 50WP 2 kg/Da) ortam ilaçlanmalıdır.
  7- Çimlenme başladığında 10 lt suya 40 cc oranında fungusit karıştırılarak oluşturulan karışım  5-7 gün arayla hafif sulamanın ardından verilmek suretiyle işlem 2 ay boyunca uygulanmalıdır. Fidan ikinci sürgüne geçince Damping-off hastalığı olmamaktadır.
  8- Yüksek pH değeri düşürülmelidir.(ekim öncesi ortama sülfirik asit verilerek)
  9- Tohum gereğinden fazla derine ekilmemelidir.
  10- Tohum ekimleri mümkün olduğunca erken ilkbaharda yapılmalıdır.Bu mantarın optimum üremesi +25 derecede olmaktadır.
  Çimlenme döneminde ve çimlenme sonrası aşırı yağışların olması açık alanda ekilmiş Mavi ladinlerde Damping-off hastalığını meydana getirir. Bu nedenle çimlenmeyi takiben günlük metereolojik veriler takip edilmeli, aşırı yağışlı günlerde fidanların üzeri havalanmayı sağlayacak yükseklikte naylon bir örtü ile örtülmelidir.

           2.1.6.2 DANABURNU: Toprak altında yaşayan Danaburnu bitkisel ve hayvansal gıdalarla beslenir.Danaburnu gözü kör bir hayvandır. Rastgele toprakta gece gezer. Rastladığı kökü keser. Gündüz görünmez gece yüzeye çıkar. Toprağın 1-2 m altına inebilir. Mayıs-Haziran aylarında görülür. Mücadele için ;
  1-Ekim öncesi toprağa metrekareye 65 gr olacak şekilde Frodan çapalama suretiyle toprağa karıştırılır.
  2- Ekim sonrası 10 kg kepeğe 400 gr Agrocid-7 karıştırılarak hazırlanan hamurun yağış veya sulamadan sonra akşama doğru yastıklarda izlerin olduğu yere atılması ile mücadele edilir. Ayrıca 10 kg. kepeğe Thiodan %35 W:150 gr, Dipterex sp %80:250 gr veya Drusban %25 W:400 gr ilaçlardan birisi karıştırılarak da kullanılabilir.

  a
  12-09-2012 02:17

   Mavi Ladin Yetiştirmek Para Kazanmak

   emine Emine Fire Avatar

   MAVİ LADİNİN EKONOMİK DEĞERİ

   1 Da. araziye kaplı repikajı yapılmış aşılı Mavi ladinin maliyeti ve ekonomik getirisi aşağıya çıkarılmıştır. 1 Da. alana 750 adet Mavi Ladin dikileceği hesap edilirse  ;
   1- 2+1 yaşlı  kaplı (kap hacmi 1,4-7 lt arasında) tohumdan yetişmiş fidanın fiyatı 4,02 TL(AGMnin 2009 yılı Fidan Satış Fiyatları esas alınmıştır) olup; 750 adet fidanın maliyeti 326,66 TL
   2- Aşı yapılması için fidanların seraya nakli 112,58 TL
   3- Fidanın uygun yükseklikten budanması, aşı yapılması, bağlanması ve yastıklara yerleştirilmesi 616,80 TL
   4- Aşı bağlarının çözülmesi  100,58 TL
   5- Araziye çukur açılması ve açılan çukurlara fidanların yerleştirilmesi 654,94 TL
   6- Yıl içinde fidan çevresi etrafında ot alımı (6 kez) 374,85 TL(yağmurlama sulama sistemi mevcut sahalarda)
   7- Fidanlara gübre verilmesi (2 kez) 5,90 TL
   8- Pülverizatör ile macro ve micro element yaprak gübresi ve ilaçlama yapılması(2 kez) 8,14 TL
   9- Sulama yapılması (yaz sezonu boyunda 3 gün ara ile 1/2 saat su verilmesi) 55,50 TL
   Böylece 1 Da. alan üzerine dikilmiş 2+1 yaşlı aşılı Mavi Ladinin maliyeti ve bakım gideri toplam  2.255,95 TLdir.(AGMnin 2009 Yılı İhaleli Birim Fiyatları esas alınmıştır.) Bu maliyet içerisinde repikaj yapılacak sahanın hazırlanması, ihatasının çekilmesi ve sulama tesisatının kurulması harcamaları bulunmamaktadır. Alanın oluşturulduktan sonra fidanların 2 yıl sonra satışa sunulması halinde 2 yıllık bakım tutarı 888,78 TL dir. Sonuçta 2+3 yaşında kaplı aşılı mavi ladinin toplam maliyeti  2.700,34 TL olmaktadır.
   Satışa sunulacak 2+3 yaşlı Aşılı Mavi Ladinin şu anki koşullarda fiyatı piyasa fiyatı 16,87 TL(AGMnin 2009 yılı Fidan Satış Fiyatları esas alınmıştır)dir. Toplam 750 adet fidanımızın satışa sunulduğunu hesap edersek toplam kazanç miktarı 12.652,50 TL dir. 
   Fidanın yaşı artıkça, boyu uzadıkça elde edilecek kazanç daha fazla olacaktır. Üreticinin elinde satışa sunulmak üzere her yaş ve boy kademesinde Mavi ladin olduğu takdirde üretici  her yıl fidan satabilecektir. sonucunda yapılan satış ile piyasadaki talepler karşılanmış , Yöremiz insanının Aşılı boylu-formlu Mavi Ladin fidanı üretimi ile fındıktan başka gelir elde edebileceği alternatif bir ürüne sahip olacak dolayısıyla ekonomik yapısı güçlendikçe daha huzurlu bir yaşam sürecektir.

   a
   12-09-2012 02:18

    Evde Para Kazan hakkında

    naci şahin

    Biz yozgat  ta yaşamaktayız yozgat ikliminin mavi ladin için uygun oldugunu biliyorum ayrıca benim şuanki meslegim çiçekci olması nedeniyle mavi ladini memleketimde yetiştirmek iştiyorum  arazi sıkıntımız yok bizim yapmamız gereken 1-2 yaşında bi ladin almakmı uygun olur yoksa yetiştirmekmi bilmiyorum eger bu konuda yardımcı olursanız sevinirim gerekirse biz burda gerekli koşulları size sağlasak burda calışma yapabilirmisiniz yok bu şekil olmaz  derseniz bize bu işin maliyeti ne çıkar telefonlada görüşe biliriz 0505 276 18 10 bunun dısında  30 dönüm bi tarlamız var düz bi alanda suyu başında böyle bi mekana nasıl bi çalışma yapılabilir iş tel 0354 217 04 94 yozgatta çiçekci.net şahinler uluslararası çiçekcilik

    05-04-2013 07:12
     Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
     ParaKazanma.co